خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کتابفروشی آنلاین ۱۱۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کتابفروشی آنلاین ۱۱۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کتابفروشی آنلاین ۱۱۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۶٫۰۰۰ تومان

 

چکیده    ۶
مقدمه   ۷
فصل اول:   مقدمه و هدف پروژه کتابفروشی  ۹
الف- اهداف         ۱۰
ب) محدوده پروژه  ۱۰
مقدمه فصل        ۱۱
مشخصات فنی نرم افزار    ۱۱
فصل دوم:   توضیحات کلی ۱۲
۱-چشم انداز محصول        ۱۳
۲- محیط عملیاتی            ۱۳
۳- مستندات کاربران         ۱۴
۴- مفروضات و وابستگی ها            ۱۴
۵- نیازمندی های امنیتی   ۱۴
۶- ویژگی های کیفیت نرم افزار        ۱۵
۷- مجموعه بازنگریها و اصلاح          ۱۵
۸-مزایای سیستم            ۱۵
۹- نیازمندیهای مساله جهت طراحی فروشگاه آنلاین کتابفروشی          ۱۶
کاربران سیستم نرم افزار کتابفروشی           ۱۹
ذینفعان نرم افزار  ۱۹
فصل سوم: Usecase Diagram و سناریو     ۲۰
۳-۱- Use case چیست؟   ۲۱
۳-۲- Actor چیست؟        ۲۲
۳-۳- دیاگرام use case چیست؟      ۲۲
۳-۴- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟           ۲۲
۳-۵- شناسائی Actor های سیستم          ۲۲
۳-۵-۱- Actor کاربر          ۲۳
۳-۵-۲- Actor مدیر وب سایت فروشگاه آنلاین کتاب    ۲۵
۳-۵-۳- Actor کارمند        ۲۵
۳-۵-۴- Actor اعضاء (مشتریان)     ۲۵
۳-۵-۵- Actor بازدید کنندگان عادی ۲۶
۳-۵-۶- External Events Actor     ۲۶
۳-۶-  شناسائی Use Case ها      ۲۷
فهرست USecase های اصلی       ۲۸
۳-۶-۱-  Usecase Diagram ثبت نام و ورود به سیستم           ۲۸
۳-۶-۱-۱- سناریوی Use Case  ثبت نام       ۲۹
۳-۶-۱-۱-سناریوی  Use Case ورود به سیستم         ۳۰
۳-۶-۲-  Usecase Diagram مربوط به عملیات مدیر    ۳۱
۳-۶-۲-۱-  سناریوی  Use Case صندوق پستی مدیر  ۳۲
۳-۶-۲-۲-  سناریوی  Use Case استخدام کارمند جدید           ۳۳
۳-۶-۲-۳-  سناریوی  Use Case برنامه ریزی فروشگاه ۳۴
۳-۶-۲-۴-  سناریوی  Use Case گزارش انتشار کتب جدید       ۳۵
۳-۶-۲-۵-  سناریوی  Use Case دریافت گزارشات مدیریتی      ۳۶
۳-۶-۳-  Usecase Diagram مربوط به عملیات کارمند ۳۷
۳-۶-۳-۱-  سناریوی  Use Case صندوق پستی کارمند           ۳۸
۳-۶-۳-۲-  سناریوی  Use Case انتشار کتابهای جدید در وب سایت       ۳۹
۳-۶-۳-۳-  سناریوی  Use Case عملیات ویرایش ثبت نام اعضاء            ۴۰
۳-۶-۳-۴-  سناریوی  Use Case بررسی وضعیت کتب آپلود شده           ۴۱
۳-۶-۳-۵-  سناریوی  Use Case بررسی عملیات پرداختها       ۴۲
۳-۶-۴-  Usecase Diagram مربوط به عملیات اعضاء  ۴۳
۳-۶-۴-۱-  سناریوی  Use Case عملیات پرداخت وجه کتب      ۴۴
۳-۶-۴-۲-  سناریوی  Use Case ویرایش مشخصات    ۴۵
۳-۶-۴-۳-  سناریوی  Use Case خرید کتاب   ۴۶
۳-۶-۵-  Usecase Diagram کلی سیستم فروشگاه و کتابفروشی آنلاین            ۴۷
۳-۶-۵-۱-  سناریوی  Use Case خروج از سیستم      ۴۸
فصل چهارم: Class Diagram         ۵۰
۴-۱- نمودار کلی Class     ۵۰
۴-۲- کلاس کاربر  ۵۱
۴-۳- کلاس اطلاعات تماس            ۵۲
۴-۳- کلاس ثبت نام اعضاء  ۵۲
۴-۴- کلاس وقایع مربوط به اعضا      ۵۳
۴-۵- کلاس وقایع مربوط به کارمند    ۵۳
۴-۶- کلاس صندوق پستی کارمند   ۵۴
۴-۵- کلاس ایجاد کتاب جدید           ۵۵
۴-۵- کلاس صندوق پستی مدیر      ۵۵
فصل پنجم: Sequence Diagrams  ۵۷
۵-۱- نمودار توالی درخواست انتشار کتاب جدید         ۵۷
۵-۲- نمودار توالی ثبت جزئیات اطلاعات کتاب            ۵۸
۵-۳- نمودار توالی مشاهده کتب توسط اعضا ۵۹
۵-۴- نمودار توالی استخدام کارمند  ۶۰
۵-۵- نمودار توالی تشخیص نوع کاربر           ۶۱
۵-۶- نمودار توالی درخواست ثبت نام           ۶۲
۵-۷- نمودار توالی ورود به سیستم  ۶۳
فصل ششم: Collaboration Diagrams      ۶۵
۶-۱- نمودار همکاری درخواست انتشار کتاب جدید      ۶۵
۶-۲- نمودار همکاری ثبت جزئیات اطلاعات کتاب         ۶۶
۶-۳- نمودار همکاری مشاهده کتب توسط اعضا         ۶۷
۶-۴- نمودار همکاری استخدام کارمند           ۶۸
۶-۵- نمودار همکاری تشخیص نوع کاربر        ۶۹
۶-۶- نمودار همکاری درخواست ثبت نام       ۷۰
۶-۷- نمودار همکاری ورود به سیستم           ۷۱
فصل هفتم: Activity Diagrams     ۷۳
۷-۱- نمودار فعالیت تعریف کتاب جدید           ۷۳
۷-۲- نمودار فعالیت انتخاب و مشاهده کتابها  ۷۴
۷-۳- نمودار فعالیت ثبت نام و ورود به سیستم           ۷۵
۷-۴- نمودار فعالیت استخدام کارمند ۷۶
فصل هشتم: Data Flow Diagrams          ۷۸
۷-۱- دیاگرام متن کلی Context Diagram    ۷۹
۷-۲- دیاگرام متن بخش فروش Context Diagram      ۸۰
۷-۳- نمودار سطح صفر سیستم کتابفروشی ۸۱
۷-۴- نمودار سطح یک سیستم کتابفروشی  ۸۲
۷-۵- نمودار DFD سطح دو (فروش کتاب)     ۸۳
۷-۶- نمودار DFD سطح دو (سفارش کتاب جدید)      ۸۴
۷-۷- نمودار DFD سطح دو (پرداخت وجه کتاب)         ۸۵
۷-۷- نمودار DFD سطح دو (پرداخت وجه کتاب)         ۸۶
۷-۸- نمودار DFD سطح دو (ارسال نظرات)   ۸۷
۷-۹- نمودار DFD سطح دو (بررسی پرداختها)           ۸۸
۷-۱۰- نمودار DFD سطح سه (ناشی از فروش کتاب) ۸۹
۷-۱۱- نمودار DFD سطح سه (ناشی از صدور درخواست کتاب)           ۹۰
۷-۱۲- نمودار DFD سطح سه (ناشی از به جریان اندازی بدهی مشتریان)         ۹۱
فصل نهم: ER Diagrams  ۹۲
نمودار ER کلی سیستم فروشگاه کتاب آنلاین           ۹۳
فصل دهم: پایگاه داده و جداول آن    ۹۴
نمودار ER  فیزیکی کتابفروشی آنلاین          ۹۵
جدول Books      ۹۶
جدول Subject    ۹۶
جدول FactoreKharid      ۹۷
جدول FactoreKharidID  ۹۷
جدول SharheAsnad        ۹۸
جدول PardakhtHaTypes            ۹۹
جدول SanadNumbers    ۹۹
فصل یازدهم: StateChart Diagram            ۱۰۰
۱۱-۱- نمودار وضعیت SignUp         ۱۰۱
۱۱-۲- نمودار وضعیت SignIn          ۱۰۲
۱۱-۳- نمودار وضعیت SignOut        ۱۰۳
۱۱-۴- نمودار وضعیت Product Definition     ۱۰۴
۱۱-۵- نمودار وضعیت Possibility Of Orders            ۱۰۵
جمع بندی          ۱۰۶
نتیجه گیری         ۱۰۸
پیشنهادات         ۱۰۹
منابع     ۱۱۰
کتابها     ۱۱۰

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۶٫۰۰۰ تومان