خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کتابخانه آنلاین ۱۴۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کتابخانه آنلاین ۱۴۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کتابخانه آنلاین ۱۴۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۶٫۰۰۰ تومان


چکیده ۹
مقدمه ۱۰
فصل اول:  چشم انداز پروژه (VISION) 12
۱-۱- VISION چیست ۱۳
۱-۲- موضوع پروژه ۱۴
۱-۳- اهداف پروژه ۱۴
۱-۴- انجام پروژه چه سودی دارد ۱۴
۱-۵- ذینفعان پروژه ۱۵
۱-۶- سابقه انجام پروژه های مشابه ۱۵
۱-۷- معایب پروژه های گذشته ۱۶
۱-۸- زبان برنامه نویسی ۱۸
۱-۹- پایگاه داده ۱۹
۱-۱۰-روش تحلیل سیستم ۱۹
۱-۱۱- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی ۱۹
۱-۱۲- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ۱۹
فصل دوم:  بررسی روند کار در یک کتابخانه ۲۱
۲-۱- بررسی ACTOR های فیزیکی کتابخانه و شرح هر یک از آنها ۲۲
۲-۲- بررسی USE CASE های فیزیکی کتابخانه ۲۳
۲-۳- USE CASE DIAGRAM های فیزیکی کتابخانه ۲۵
۲-۳-۱- Use case Diagram مربوط به تقاضای عضویت ۲۵
۲-۳-۲- Use case Diagram مربوط به دریافت مدارک ثبت نام و صدور کارت ۲۶
۲-۳-۳- Use case Diagram مربوط به درخواست و تحویل کتاب ۲۷
۲-۳-۴- Use case Diagram مربوط به ثبت بازگشت کتاب ۲۸
۲-۳-۵- Use case Diagram مربوط به تمدید و لغو عضویت ۲۹
۲-۳-۶- Use case Diagram مربوط به گزارشات مدیریتی ۳۰
۲-۴- سناریوی روند کار در کتابخانه ۳۱
۲-۴-۱- سناریوی درخواست عضویت ۳۱
۲-۴-۲-  سناریوی دریافت ارائه درخواست عضویت مراجعان به مدیر جهت بررسی (اکتور کارمند) ۳۱
۲-۴-۳-  سناریوی تائید درخواست /  رد درخواست (اکتور مدیر) ۳۱
۲-۴-۴- سناریوی درخواست مدارک جهت ثبت نام (اکتور کارمند) ۳۱
۲-۴-۵- سناریوی تحویل مدارک جهت ثبت نام (اکتور اعضا) ۳۱
۲-۴-۶- سناریوی بررسی و اعتبار سنجی مدارک تحویلی (اکتور کارمند) ۳۲
۲-۴-۷- سناریوی تائید اعتبار سنجی مدارک / عدم تائید اعتبار سنجی مدارک (اکتور کارمند) ۳۲
۲-۴-۸- سناریوی درخواست کد عضویت از مدیر برای عضو (اکتور کارمند) ۳۲
۲-۴-۹- سناریوی تخصیص کد عضویت به عضو (اکتور مدیر) ۳۲
۲-۴-۱۰- سناریوی صدور کارت عضویت برای درخواست کننده (اکتور کارمند) ۳۲
۲-۴-۱۱- سناریوی درخواست کتاب (اکتور اعضا) ۳۳
۲-۴-۱۲- سناریوی تحویل و ثبت تحویل کتاب (اکتور کارمند) ۳۳
۲-۴-۱۳- سناریوی بازگشت کتاب (اکتور اعضا) ۳۳
۲-۴-۱۴- سناریوی تحویل گیری و ثبت بازگشت کتاب (اکتور کارمند) ۳۳
۲-۴-۱۵- بررسی شمول جریمه دیر کرد (اکتور کارمند) ۳۳
۲-۴-۱۶- سناریوی پرداخت جریمه (اکتور اعضا) ۳۴
۲-۴-۱۷- سناریوی درخواست استفاده از سالن مطالعه (اکتور اعضا) ۳۴
۲-۴-۱۸- درخواست تمدید عضویت (اکتور اعضا) ۳۴
۲-۴-۱۹- سناریوی تمدید عضویت / لغو عضویت (اکتور کارمند) ۳۴
۲-۴-۲۰- ارائه گزارشهای مدیریتی به مدیر (اکتور کارمند) ۳۴
فصل سوم:  بررسی توجیه پذیری طرح (تعداد عملیات  ، زمان و هزینه) ۳۵
۳-۱- فهرست عملیات سنتی که حذف می شوند ۳۶
۳-۲- فهرست عملیات سنتی که به عملیات سیستمی (نرم افزاری) تبدیل می شوند ۳۷
۳-۳- فهرست عملیات سیستمی که اضافه شده اند ۳۸
۳-۴- فهرست مرتب شده کلیه عملیات سیستمی ۳۸
۳-۵- مقایسه تعداد عملیات سنتی و سیستمی در کتابخانه ۳۹
۳-۵-۱- مقایسه بر حسب تعداد عملیات ۳۹
۳-۵-۲- مقایسه از نظر زمان ۴۰
۳-۵-۳- مقایسه از نظر هزینه ها ۴۱
۳-۵-۳-۱- هزینه های مربوط به روش سنتی ۴۱
۳-۵-۳-۲- هزینه های مربوط به روش سیستمی ۴۱
۳-۶- نتایج فاکتورهای بررسی شده ۴۲
فصل چهارم:  بررسی USE CASE DIAGRAM منطقی کتابخانه ۴۳
۴-۱- فهرست مرتب شده FUNCTIONALITY هایی که باید سناریو برای آنها تعریف شود ۴۴
۴-۲- نمودار منطقی کلی USE CASE سیستم کتابخانه آنلاین ۴۵
۴-۳- نمایش ارتباط اکتورهای سیستم در حالت کلی ۴۶
۴-۴- نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای USE CASE ها ۴۷
۴-۴-۱- Use case Diagram مربوط به ثبت نام ، ورود و خروج از سیستم ۴۸
۴-۴-۱-۱- سناریوی Sing Up Use Case 49
۴-۴-۱-۲- سناریوی LogIn Use Case 50
۴-۴-۱-۳- سناریوی LogOut Use Case 51
۴-۴-۲- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای مدیر ۵۲
۴-۴-۲-۱- سناریوی  Use Caseتعیین سطح دسترسی کاربران ۵۳
۴-۴-۲-۲- سناریوی  Use Caseویرایش لیست کتابها ۵۴
۴-۴-۲-۳- سناریوی  Use Caseمشاهده گزارشات مدیریتی ۵۵
۴-۴-۲-۴- سناریوی  Use Caseایجاد گروه کتاب جدید ۵۶
۴-۴-۳- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای اپراتور ۵۷
۴-۴-۳-۱- سناریوی  Use Caseبروز رسانی وب سایت ۵۸
۴-۴-۳-۲- سناریوی  Use Caseانجام امور پشتیبانی ۵۹
۴-۴-۳-۳- سناریوی  Use Caseایجاد آرشیو ۶۰
۴-۴-۴- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای کاربر و کاربر عادی ۶۱
۴-۴-۴-۱- سناریوی  Use Caseآپلود کتاب ۶۲
۴-۴-۴-۲- سناریوی  Use Caseدانلود کتاب ۶۳
۴-۴-۴-۳- سناریوی  Use Caseجستجو ۶۴
۴-۴-۴-۴- سناریوی  Use Caseمشاهده لیست کتابها ۶۵
فصل پنجم:  نمودار CLASS کتابخانه ONLINE 66
۵-۱- نمودار اصلی CLASS سیتم ۶۷
۵-۲- توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم ۶۸
۵-۲-۱- متد Insert () 68
۵-۲-۲- متد Delete () 68
۵-۲-۳- متد Update() 68
۵-۲-۴- متد Select() 69
۵-۳- جزئیات و نام هر کلاس ۶۹
۵-۳-۱- کلاس کاربر ۶۹
۵-۳-۲- کلاس سطح دسترسی ۶۹
۵-۳-۳- کلاس سوابق مشاهده کتابها ۷۰
۵-۳-۴- کلاس ایجاد آرشیو ۷۰
۵-۳-۵- کلاس گزارش لینک معیوب ۷۰
۵-۳-۶- کلاس کتابها ۷۱
۵-۳-۶- کلاس موضوع کتابها ۷۱
فصل ششم:  پیاده سازی پایگاه داده بر اساس CLASS DIAGRAM 72
۶-۱- نمودار ER ایجاد شد توسط SQL SERVER 73
۶-۲- نمایش جزئیات جداول پایگاه داده ۷۴
۶-۲-۱- جزئیات جدول tblBooks 74
۶-۲-۲- جزئیات جدول tblDownloadRecordBooks 75
۶-۲-۳- جزئیات جدول tblUsers 75
۶-۲-۴- جزئیات جدول tblBookSubject 76
۶-۲-۵- جزئیات جدول tblUserTypes 76
۶-۲-۶- جزئیات جدول tblFileFormat 77
۶-۳- اسکریپتهای SQL برای تولید جداول ۷۷
فصل هفتم:  نمودارهای توالی (SEQUENCE DIAGRAMS) 79
۷-۱- نمودار توالی ثبت نام در سیستم کتابخانه آنلاین ۸۰
۷-۲- نمودار توالی ورود به سیستم ۸۱
۷-۳- نمودار توالی خروج از سیستم ۸۲
۷-۴- نمودار توالی انتشار کتاب ۸۳
۷-۵- نمودار توالی ایجاد آرشیو جدید ۸۴
۷-۶- نمودار توالی ایجاد موضوع جدید ۸۵
۷-۷- نمودار توالی ویرایش لینکها ۸۶
فصل هشتم:  نمودارهای همکاری (COLLABORATION DIAGRAMS) 87
۸-۱- نمودار همکاری ثبت نام در سیستم کتابخانه آنلاین ۸۸
۸-۲- نمودار همکاری ورود به سیستم کتابخانه آنلاین ۸۹
۸-۳- نمودار همکاری خروج از سیستم کتابخانه آنلاین ۹۰
۸-۴- نمودار همکاری انتشار کتاب ۹۱
۸-۵- نمودار همکاری ایجاد آرشیو جدید ۹۲
۸-۶- نمودار همکاری ایجاد موضوع جدید ۹۳
۸-۷- نمودار همکاری ویرایش لینکها ۹۴
فصل نهم:  نمودارهای فعالیت (ACTIVITY DIAGRAMS) 95
۹-۱- نمودار فعالیت ورود به سیستم (LOGIN) 96
۹-۲- نمودار فعالیت خروج از سیستم (LOGOUT) 97
۹-۳- نمودار فعالیت ثبت نام کاربر جدید در سیستم (SIGNUP) 98
۹-۴- نمودار فعالیت ارسال کتاب جدید (UPLOADBOOKS) 99
۹-۵- نمودار فعالیت عملیات پشتیبانی (SUPPORTING) 100
۹-۶- نمودار فعالیت ایجاد آرشیو جدید (CREATING ARCHIVE) 101
۹-۷- نمودار فعالیت ایجاد موضوع کتاب جدید (CREATING NEW SUBJECT) 102
۹-۸- نمودار فعالیت انجام عملیات جستجو (SEARCHING) 103
فصل دهم:  نمودار اجزا (DEPLOYMENT DIAGRAM) 104
۱۰-۱- نمودار DEPLOYMENT 105
فصل یازدهم:  طراحی و کد نویسی بخش واسط کاربر ۱۰۶
۱۱-۱- MASTER PAGE در ASP.NET 2.0 107
۱۱-۲- MASTER PAGE چیست ۱۰۷
۱۱-۳- نحوه اضافه نمودن یک MASTERPAGE به پروژه ۱۰۸
۱۱-۴- شرح صفحات پروژه کتابخانه آنلاین ۱۰۹
۱۱-۴-۱- طراحی لایه داده (Data Layer) 109
۱۱-۴-۲- طراحی صفحه Master 111
۱۱-۴-۲-۱- لینکهای اصلی ۱۱۱
۱۱-۴-۲-۲- اطلاعات سیستمی ۱۱۲
۱۱-۴-۲-۳- ورود به سیستم ۱۱۳
۱۱-۴-۲-۳- نمایش Source Code صفحه Master به صورت کامل ۱۱۴
۱۱-۴-۳- طراحی صفحه Default.aspx 116
۱۱-۴-۳-۳- نمایش Source Code صفحه Default.aspx به صورت کامل ۱۱۶
۱۱-۴-۴- طراحی صفحه Register.aspx 118
۱۱-۴-۴-۱- نمایش Source Code کامل صفحه Register.aspx 119
۱۱-۴-۵- طراحی صفحه AdvancedSearch.aspx 120
۱۱-۴-۵-۱- نمایش Source Code کامل صفحه AdvancedSearch.aspx 120
۱۱-۴-۶- طراحی صفحه votes.aspx 122
۱۱-۴-۶-۱- نمایش Source Code کامل صفحه votes.aspx 122
۱۱-۴-۶-۲- نمایش Source Code کلاس مربوط به ارسال ایمیل ۱۲۳
۱۱-۴-۷- طراحی صفحه EditUsers.aspx 124
۱۱-۴-۷-۱- نمایش کد SQL مربوط به Select 124
۱۱-۴-۷-۲- نمایش کد SQL مربوط به Delete 124
۱۱-۴-۷-۳- نمایش کد SQL مربوط به UpDate 124
۱۱-۴-۸- طراحی صفحه EditProfile.aspx 125
۱۱-۴-۸-۱- نمایش Source Code مربوط به صفحه EditProfile.aspx 125
۱۱-۴-۹- طراحی صفحه ShowArchives.aspx 127
۱۱-۴-۹-۱- نمایش Source Code مربوط به صفحه ShowArchives.aspx 127
۱۱-۴-۱۰- طراحی صفحه BookGroups.aspx 129
۱۱-۴-۱۰-۱- نمایش Source Code مربوط به صفحه BookGroups.aspx 129
۱۱-۴-۱۱- طراحی صفحه EditBookLists.aspx 131
۱۱-۴-۱۱-۱- نمایش کد SQL مربوط به Select 131
۱۱-۴-۱۱-۲- نمایش کد SQL مربوط به Delete 131
۱۱-۴-۱۱-۳- نمایش کد SQL مربوط به UpDate 131
۱۱-۴-۱۲- طراحی صفحه BookUpload.aspx 132
۱۱-۴-۱۲-۱- نمایش Source Code مربوط به صفحه BookUpload.aspx 132
۱۱-۴-۱۳- طراحی صفحه CreatArchive.aspx 135
۱۱-۴-۱۳-۱- نمایش Source Code مربوط به صفحه CreatArchive.aspx 135
۱۱-۴-۱۴- طراحی صفحه BookDetails.aspx 137
۱۱-۴-۱۴-۱- نمایش Source Code مربوط به صفحه BookDetails.aspx 137
۱۱-۴- بررسی USERCONTROL های به کار برده شده ۱۳۸
۱۱-۴-۱-  کنترل ucPageVisitCounter.ascx 138
۱۱-۴-۲-  کنترل ucMainAdminChecker.ascx 138
۱۱-۴-۳-  کنترل ucOperatorChecker.ascx 139
۱۱-۴-۴-  کنترل ucCommonUserChekerl.ascx 139
فصل دوازدهم:  جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۴۰
جمع بندی ۱۴۱
نتیجه گیری ۱۴۲
پیشنهادات ۱۴۲
منابع ۱۴۴

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۶٫۰۰۰ تومان