خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم هتل ۱۴۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم هتل ۱۴۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم هتل  ۱۴۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۸٫۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۸٫۰۰۰ تومان

 

چکیده    ۷
نرم افزار OnLine مکانیزه هتل        ۷
مخاطبین نرم افزار هتل      ۷
مقدمه   ۸
فصل اول: ویژگیهای نرم افزار هتل     ۹
۱-۱- مشخصات فنی نرم افزار هتل  ۱۰
۱-۲- مزایای استفاده از این سیستم            ۱۰
۱-۳- نیازمندیهای سیستمی (نرم افزاری و سخت افزاری)        ۱۱
۱-۳-۱- نیازمندیهای نرم افزاری        ۱۱
۱-۳-۱- نیازمندیهای سخت افزاری    ۱۱
فصل دوم: جدول انتظارات سیستم هتل        ۱۲
۲-۱- نیازمندیهای مساله جهت طراحی نرم افزار هتل  ۱۳
۲-۱-۱-اطلاعات پایه در بخش ثبت و پذیرش مشتریان هتل        ۱۳
۲-۱-۲- عملیات مربوط به جستجو ، نگهداری سوابق اتاقها       ۱۳
۲-۱-۳- گزارش‌ها  ۱۴
۲-۱-۴-  امنیت و حدود دسترسی    ۱۵
۲-۱-۵-بازسازی اطلاعات    ۱۵
فصل سوم: چارت سازمانی و شرح وظایف    ۱۶
۳-۱- چارت سازمانی مربوط به هتل ۱۷
۳-۲- شرح وظائف هر یک از بخشها  ۱۸
۳-۲-۱- شرح وظائف مدیر عامل       ۱۸
۳-۲-۲- شرح وظائف معاونت مدیر عامل         ۱۸
۳-۲-۳- شرح وظایف واحد مالی و حسابداری  ۱۸
۳-۲-۴- شرح وظائف واحد کنترل کیفیت         ۱۹
۳-۲-۵- شرح وظائف واحد انبار         ۱۹
۳-۲-۶- شرح وظائف واحد خدمات داخلی       ۲۰
۳-۲-۷- شرح وظائف واحد خرید (تدارکات)      ۲۱
۳-۲-۸- شرح وظائف بازاریابی و فروش           ۲۲
۳-۲-۹- شرح وظائف واحد قراردادها   ۲۲
۳-۲-۱۰- شرح وظائف واحد پشتیبانی فروش  ۲۳
۳-۲-۱۱- شرح وظائف واحد پذیرش   ۲۳
۳-۲-۱۲- شرح وظائف امور اداری      ۲۴
۳-۲-۱۳- شرح وظائف واحد نگهبانی ۲۴
۳-۲-۱۴- شرح وظائف بخش دوربینهای مداربسته        ۲۵
۳-۲-۱۵- شرح وظائف بخش حراست            ۲۵
۳-۲-۱۶- شرح وظائف بخش تعمیرات داخلی  ۲۶
۳-۲-۱۷- شرح وظائف بخش نظافت و آنکارد    ۲۷
۳-۲-۱۸- شرح وظائف صندوق          ۲۸
۳-۲-۱۹- شرح وظائف امور اتاقها      ۲۸
۳-۲-۲۰- شرح وظائف رستوران        ۲۸
فصل چهارم:    بررسی Use Case Diagrams و Actor ها  و تجزیه عملیاتی      ۲۹
۴-۱- شناسایی Actor ها (بخش ۱ – ورود مشتری)   ۳۰
۴-۲- شناسایی Use Case ها       ۳۴
نمودار UseCase کلی سیستم هتل           ۳۶
UseCase های مشترک بین کاربران            ۳۷
سناریوی Sing Up Use Case       ۳۸
سناریوی SignIn Use Case          ۳۹
سناریوی SignOut Use Case       ۴۰
UseCase های مدیر هتل  ۴۱
سناریوی Boss Mailbox Use Case          ۴۲
سناریوی Use Case تعریف شرح وظائف       ۴۳
سناریوی Staff Employment Use Case     ۴۴
سناریوی Use Case تائید پرداختها  ۴۵
سناریوی Generate Reports Use Case     ۴۶
Staff Use Case  (کارمندان)         ۴۷
سناریوی Generate Reports Use Case     ۴۸
سناریوی Rooms States Case     ۴۹
سناریوی Costumer Invoice Use Case     ۵۰
سناریوی Staff Mailbox Use Case           ۵۱
Costumer Use Case  (مشتریان) ۵۲
سناریوی Use Case تحویل اتاقها توسط مشتریان      ۵۳
سناریوی Staff Mailbox Use Case           ۵۷
سناریوی  Use Case ارائه اطلاعات شناسنامه ای     ۵۸
سناریوی  Use Case درخواست رزرو اتاق توسط مشتری        ۵۹
سایر سناریوهای مربوط به سیستم هتل      ۶۰
۴-۳- Scenario  مربوط به نمودار     ۶۰
فصل پنجم:    بررسی روند کار در واحدهای هتل         ۶۶
۵-۱- نحوه صدور درخواست کالا از انبار در کلیه واحدها ۶۷
۵-۲- نحوه تنظیم قراردادهای هتل    ۶۹
۵-۳- روال کار در انبار         ۷۱
۵-۴- روال کار در واحد پذیرش          ۷۲
۵-۵- روال کار در واحد خرید ۷۳
۵-۶- روال کار در امور مالی و حسابداری        ۷۵
فصل پنجم: نمودارهای ERD          ۷۷
نمودار ERD کلی سیستم هتل     ۷۸
روابط بین موجودیتها به تفکیک        ۷۹
فصل ششم: نمودارهای DFD       ۸۱
مدل مفهومی پذیرش مشتری در هتل          ۸۲
نمودارDFD زمینه ای هتل ۸۳
نمودار سطح ۱ DFD فیزیکی نرم افزار هتل   ۸۴
نمودار سطح ۲ DFD فیزیکی نرم افزار هتل (عملیات کرایه دادن)           ۸۵
نمودار سطح ۲ DFD فیزیکی نرم افزار هتل (عملیات پردازش پرداخت)    ۸۶
فصل هفتم: طراحی پایگاه داده به همراه Data Dictionary SQL Server DataBase       ۸۷
نمودار ارتباط موجودیتهای جداول پایگاه داده   ۸۸
Data Dictionary جدول Costumer            ۸۸
فصل هشتم: نمودار Class            ۹۰
نمودار کلاس اصلی سیستم هتل   ۹۱
توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم         ۹۲
متد Add()         ۹۲
متد Delete()      ۹۲
متد Update()     ۹۲
متد GetInfo()    ۹۳
متد PostInfo()   ۹۳
جزئیات و نام هر کلاس      ۹۴
کلاس کاربر         ۹۴
کلاس مدیر هتل   ۹۴
کلاس مشتری     ۹۴
کلاس صندوق پستی کاربران          ۹۵
کلاس عملیات انجام شده  ۹۵
کلاس خدمات دریافتی مشتریان     ۹۵
کلاس خدمات دریافتی مشتریان     ۹۶
کلاس شرح وظائف           ۹۶
کلاس استخدام نیرو          ۹۶
فصل نهم: نمودار های توالی (Sequence Diagrams) 97
نمودار توالی ورود به سیستم         ۹۸
نمودار توالی خروج از سیستم        ۹۹
نمودار توالی ثبت نام در سیستم    ۱۰۰
نمودار توالی ایجاد شرح وظائف       ۱۰۱
نمودار توالی ثبت ارائه خدمات به مشتری     ۱۰۲
نمودار توالی استخدام کارمند         ۱۰۳
نمودار توالی ایجاد صورتحساب       ۱۰۴
نمودار توالی مشاهده وضعیت اتاقها ۱۰۵
نمودار توالی صندوق پستی کاربر    ۱۰۶
فصل دهم: نمودار های همکاری (Collaboration Diagrams)   ۱۰۷
نمودار همکاری ورود به سیستم      ۱۰۸
نمودار همکاری خروج از سیستم     ۱۰۹
نمودار همکاری ایجاد کاربر جدید      ۱۱۰
نمودار همکاری ایجاد شرح وظائف    ۱۱۱
نمودار همکاری ثبت ارائه سرویس به مشتری            ۱۱۲
نمودار همکاری استخدام کارمند      ۱۱۳
نمودار همکاری ایجاد صورتحساب    ۱۱۴
نمودار همکاری مشاهده وضعیت اتاقها         ۱۱۵
نمودار همکاری صندوق پستی کاربر ۱۱۶
فصل یازدهم: نمودار Domain         ۱۱۷
نمودار Domain   ۱۱۸
فصل دوازدهم: نمودار فعالیت ( Activity Diagram )   ۱۱۹
نمودار فعالیت ورود به سیستم        ۱۲۰
نمودار فعالیت ایجاد شرح وظائف      ۱۲۱
نمودار فعالیت مشاهده گزارشات     ۱۲۲
نمودار فعالیت ثبت برنامه ریزی جدید            ۱۲۳
نمودار فعالیت خروج از سیستم       ۱۲۴
فصل سیزدهم: اینترفیس های برنامه و Source Code            ۱۲۵
فرم اصلی برنامه هتل       ۱۲۶
فرم مربوط به رزرو و تحویل دهی و تحویل گیری اتاقها   ۱۲۸
فرم سوابق تحویل اتاقها    ۱۳۰
فرم نمایش وضعیت اتاقها   ۱۳۱
فرم تنظیمات مدیریتی و امنیتی      ۱۳۳
فرم در مورد نرم افزار         ۱۳۵
فرم ورود به سیستم (LoGin)        ۱۳۶
فصل چهاردهم: نمودار گانت           ۱۳۷
جدول شرح فعالیتهای سیستم       ۱۳۸
نمودار گانت سیستم هتل ۱۳۹
نمودار Context Diagram (همراه با جزئیات) ۱۴۱
نمودار Context Diagram (کلی)    ۱۴۲
فهرست منابع      ۱۴۳
کتب      ۱۴۳
آدرسهای اینترنتی            ۱۴۳

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۸٫۰۰۰ تومان