خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مطب ۱۲۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مطب ۱۲۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مطب ۱۲۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۷٫۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۷٫۰۰۰ تومان

 

چکیده    ۵
مقدمه   ۷
هدف سیستم جاری         ۷
زبان تحلیل سیستم         ۷
تاریخچه UML    ۸
ویژگیهای UML   ۱۱
فصل اول: Use Case Diagrams     ۱۴
۱-۱- Use case چیست؟   ۱۵
۱-۲- Actor چیست؟        ۱۶
۱-۳- دیاگرام use case چیست؟      ۱۶
۱-۴- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟           ۱۶
۱-۵- شناسائی Actor های سیستم          ۱۷
۱-۵-۱- Actor کاربر          ۱۷
۱-۵-۲- Actor پزشک        ۱۸
۱-۵-۳- Actor بیمار          ۱۸
۱-۶-  شناسائی Use Case ها      ۲۰
۱-۶-۱- Sing Up Use Case          ۲۱
۱-۶-۱-۱- سناریوی Sing Up Use Case      ۲۲
۱-۶-۲- Sing In  Use Case           ۲۳
۱-۶-۲-۱- سناریوی Sing In Use Case        ۲۴
۱-۶-۳- Use Case  پذیرش منشی  ۲۵
۱-۶-۳-۱- سناریوی Use Case پذیرش منشی           ۲۶
۱-۶-۴- Use Case   تجویزات و معاینات        ۲۷
۱-۶-۴-۱- سناریوی Use Case معاینات و تجویزات      ۲۸
۱-۶-۵- Use Case   برنامه زمانبندی            ۲۹
۱-۶-۵-۱- سناریوی Use Case برنامه زمانبندی          ۳۰
فصل دوم: Class Diagram            ۳۱
۲-۱- نمودار کلاس سیستم مطب    ۳۲
۲-۱- ۱-نمودار کلاس سیستم مطب (بخش کاربران)    ۳۳
۲-۱- ۱-۱- توضیحات نمودار کلاس سیستم مطب (بخش کاربران)           ۳۴
۲-۱- ۲-نمودار کلاس سیستم مطب (بخش معاینات و تجویزات) ۳۵
فصل سوم: Sequence Diagram    ۳۶
۳-۱-  نمودار توالی ۱ – ثبت نام کاربر جدید    ۳۷
۳-۲-  نمودار توالی ۲ –  ورود به سیستم       ۳۸
۳-۳-  نمودار توالی ۳ –  عملیات برنامه ریزی پذیرش بیمار جدید ۳۹
۳-۴-  نمودار توالی ۴ –  عملیات ثبت پذیرش بیمار  ویزیت شده  ۴۰
۳-۵-  نمودار توالی ۵ –  عملیات استخدام منشی       ۴۱
۳-۶-  نمودار توالی ۶ –  عملیات درخواست تجویزات انجام شده ۴۲
فصل چهارم: Activity Diagram     ۴۳
۴-۱-      نمودار فعالیت ۱ – ثبت نام و ورد به سیستم  ۴۴
۴-۲-      نمودار فعالیت ۲ – ویرایش اطلاعات بیماران    ۴۵
۴-۳-      نمودار فعالیت ۳ –  صندوق پستی    ۴۶
۴-۴-      نمودار فعالیت ۴-  برنامه زمانبندی پذیرش بیماران       ۴۷
فصل پنجم: Domain Diagram       ۴۸
۵-۱- نمودار Domain سیستم مطب            ۴۹
فصل ششم: Collaboration Diagrams      ۵۰
۶-۱-  نمودار همکاری – ثبت نام کاربر جدید   ۵۱
۶-۲-  نمودار همکاری ۲ –  ورود به سیستم    ۵۲
۶-۳-  نمودار همکاری –  عملیات برنامه ریزی پذیرش بیمار جدید            ۵۳
۶-۴-  نمودار همکاری –  عملیات ثبت پذیرش بیمار  ویزیت شده ۵۴
۶-۵-  نمودار همکاری –  عملیات استخدام منشی      ۵۵
۶-۶-  نمودار همکاری –  عملیات درخواست تجویزات انجام شده            ۵۶
۶-۷-  نمودار همکاری –  عملیات ورود به سیستم       ۵۷
فصل هفتم: Entity Relation Diagram (ER)            ۵۸
۷-۱- نمودار ER منطقی سیستم مطب        ۵۹
۷-۲- نمودار ER فیزیکی سیستم مطب        ۶۰
فصل هشتم: Data Flow Diagrams          ۶۱
۸-۱- نمودار DFD سطح صفر         ۶۲
۸-۲- نمودار DFD سطح یک          ۶۳
۸-۳- نمودار DFD سطح یک (جداسازی مجموعه مورد نظر)     ۶۴
۸-۴- نمودار DFD سطح دو (پردازش پرداخت)            ۶۵
۸-۵- نمودار DFD سطح دو (پذیرش بیمار)    ۶۶
فصل نهم: State Chart Diagrams 67
۹-۱-  نمودار وضعیت – ثبت نام کاربر جدید     ۶۸
۹-۲-  نمودار وضعیت  –  ورود به سیستم       ۶۹
۹-۳-  نمودار وضعیت –  عملیات برنامه ریزی پذیرش بیمار جدید  ۷۰
۹-۴-  نمودار وضعیت –  عملیات ثبت پذیرش بیمار  ویزیت شده  ۷۱
فصل دهم: زبان برنامه نویسی       ۷۲
ویژگی‌ها ۷۷
سیستم یکپارچه شده      ۷۹
انواع داده            ۸۰
Boxing و EnBoxing        ۸۱
فصل یازدهم:  Source Code های سیستم مطب     ۸۲
فصل دوازدهم:  SQL Scripts        ۹۸
منابع و مواخذ      ۱۲۱
الف) کتب           ۱۲۱
ب) آدرسهای اینترنتی       ۱۲۱

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۷٫۰۰۰ تومان