خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مرخصی و پرسنلی ۱۶۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مرخصی و پرسنلی ۱۶۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مرخصی و پرسنلی ۱۶۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان
 

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۶٫۰۰۰ تومان


چکیده ۸
مقدمه ۹
فصل اول:  چشم انداز پروژه (VISION) 10
۱-۱- VISION چیست ۱۱
۱-۲- موضوع پروژه ۱۲
۱-۳- اهداف پروژه ۱۲
۱-۴- انجام پروژه چه سودی دارد ۱۲
۱-۵- ذینفعان پروژه ۱۳
۱-۶- سابقه انجام پروژه های مشابه ۱۳
۱-۷- معایب پروژه های گذشته ۱۴
۱-۸- زبان برنامه نویسی ۱۶
۱-۹- پایگاه داده ۱۶
۱-۱۰-روش تحلیل سیستم ۱۶
۱-۱۱- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی ۱۶
۱-۱۲- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ۱۷
فصل دوم:  بررسی روند کار در هنگام صدور مرخصی ۱۸
۲-۱- اکتورهای بخش فیزیکی سیستم صدور مرخصی ۱۹
۲-۲- روند درخواست و صدور مرخصی ۱۹
۳-۳- روند ثبت ورود و خروج پرسنل ۲۰
فصل سوم:  امکان سنجی طرح (تعداد عملیات  ، زمان و هزینه) ۲۱
۳-۱- فهرست عملیات سنتی که حذف می شوند ۲۲
۳-۲- فهرست عملیات سنتی که به عملیات سیستمی (نرم افزاری) تبدیل می شوند ۲۳
۳-۳- فهرست عملیات سیستمی که اضافه شده اند ۲۴
۳-۴- فهرست مرتب شده کلیه عملیات سیستمی ۲۴
۳-۵- مقایسه تعداد عملیات سنتی و سیستمی در نرم افزار مرخصی ۲۵
۳-۵-۱- مقایسه بر حسب تعداد عملیات ۲۵
۳-۵-۲- مقایسه از نظر زمان ۲۶
۳-۵-۳- مقایسه از نظر هزینه ها ۲۷
۳-۵-۳-۱- هزینه های مربوط به روش سنتی ۲۷
۳-۵-۳-۲- هزینه های مربوط به روش سیستمی ۲۷
۳-۶- نتایج فاکتورهای بررسی شده ۲۸
فصل چهارم:  بررسی USE CASE DIAGRAM منطقی سیستم مرخصی ۲۹
۴-۱- فهرست مرتب شده FUNCTIONALITY هایی که باید سناریو برای آنها تعریف شود ۳۰
۴-۲- نمودار منطقی کلی USE CASE سیستم ثبت مرخصی ۳۱
۴-۳- نمایش ارتباط اکتورهای سیستم در حالت کلی ۳۲
۴-۴- نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای USE CASE ها ۳۳
۴-۴-۱- Use case Diagram مربوط به ثبت نام ، ورود و خروج از سیستم ۳۴
۴-۴-۱-۱- سناریوی Register Use Case 35
۴-۴-۱-۲- سناریوی LogIn Use Case 36
۴-۴-۱-۳- سناریوی LogOut Use Case 37
۴-۴-۲- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای رئیس شعبه ۳۸
۴-۴-۲-۱- سناریوی  Use Caseتعیین سطح دسترسی کاربران ۳۹
۴-۴-۲-۲- سناریوی  Use Caseایجاد و ثبت و لغو مرخصی ۴۰
۴-۴-۲-۳- سناریوی  Use Case ذخیره مرخصی  و سابقه ورود و خروج کاربر ۴۱
۴-۴-۳- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای کارمند ۴۲
۴-۴-۳-۱- سناریوی  Use Caseثبت ورود و خروج ۴۳
۴-۴-۳-۲- سناریوی  Use Caseتغییر مشخصات کاربری ۴۴
۴-۴-۳-۳- سناریوی  Use Caseدرخواست سوابق(ورود و خروج ، اضافه کار و مانده مرخصی) ۴۵
۴-۴-۳-۴- سناریوی  Use Caseمشاهده سوابق ورود و خروج ۴۶
فصل پنجم:  نمودار CLASS سیستم ثبت مرخصی ۴۷
۵-۱- نمودار اصلی CLASS سیتم ۴۸
۵-۲- توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم ۴۸
۵-۲-۱- متد Insert () 48
۵-۲-۲- متد Delete () 49
۵-۲-۳- متد Update() 49
۵-۲-۴- متد Select() 49
۵-۳- جزئیات و نام هر کلاس ۵۰
۵-۳-۱- کلاس کاربر ۵۰
۵-۳-۲- کلاس کارمند ۵۰
۵-۳-۳- کلاس رئیس شعبه ۵۰
۵-۳-۴- کلاس ایجاد مرخصی ۵۱
۵-۳-۵- کلاس محاسبه مانده مرخصی ۵۱
۵-۳-۶- کلاس محاسبه اضافه کار ۵۱
۵-۳-۷- کلاس ثبت ورود و خروج ۵۲
فصل ششم:  پیاده سازی پایگاه داده بر اساس CLASS DIAGRAM 53
۶-۱- نمودار ER ایجاد شد توسط SQL SERVER 54
۶-۲- نمایش جزئیات جداول پایگاه داده ۵۵
۶-۲-۱- جزئیات جدول tblMorakhasiType 55
۶-۲-۲- جزئیات جدول tblMorakhasi 55
۶-۲-۳- جزئیات جدول tblKarmandan 56
۶-۲-۴- جزئیات جدول tblEnterExitRecords 57
۶-۲-۵- جزئیات جدول tblUser 57
فصل هفتم:  نمودارهای توالی (SEQUENCE DIAGRAMS) 58
۷-۱- نمودار توالی LOGIN 59
۷-۲- نمودار توالی LOGOUT 60
۷-۳- نمودار توالی REGISTER 61
۷-۴- نمودار اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه ۶۲
۷-۵- نمودار توالی محاسبه و اعلام مرخصی مانده ۶۳
۷-۶- نمودار توالی اعلام سوابق ورود و خروج توسط رئیس شعبه ۶۴
۷-۷- نمودار توالی ایجاد مرخصی جدید ۶۵
۷-۸- نمودار توالی ایجاد کارمند جدید ۶۶
۷-۹- نمودار توالی تعیین سطح دسترسی ۶۷
۷-۱۰- نمودار توالی ویرایش مشخصات کاربری ۶۸
۷-۱۱- نمودار توالی ثبت ورود و خروج ۶۹
۷-۱۲- نمودار توالی درخواست اعلام ذخیره مرخصی ۷۰
۷-۱۳- نمودار توالی درخواست اعلام سوابق ورود و خروج ۷۱
۷-۱۴- نمودار توالی درخواست مرخصی / لغو مرخصی ۷۲
۷-۱۵- نمودار توالی لغو مرخصی ۷۳
فصل هشتم:  نمودارهای همکاری (COLLABORATION DIAGRAMS) 74
۸-۱- نمودار همکاری LOGIN 75
۸-۲- نمودار همکاری LOGOUT 76
۸-۳- نمودار همکاری REGISTER 77
۸-۴- نمودار همکاری اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه ۷۸
۸-۵- نمودار همکاری محاسبه و اعلام مانده مرخصی توسط رئیس شعبه ۷۹
۸-۶- نمودار همکاری اعلام سوابق ورود و خروج پرسنل توسط رئیس شعبه ۸۰
۸-۷- نمودار همکاری ایجاد مرخصی جدید ۸۱
۸-۸- نمودار همکاری ایجاد کارمند جدید ۸۲
۸-۹- نمودار همکاری ایجاد سطح دسترسی ۸۳
۸-۱۰- نمودار همکاری ویرایش مشخصات کاربری ۸۴
۸-۱۱- نمودار همکاری ثبت ورود و خروج ۸۵
۸-۱۲- نمودار همکاری درخواست اعلام ذخیره مرخصی ۸۶
۸-۱۳- نمودار همکاری درخواست اعلام سوابق ورود و خروج ۸۷
۸-۱۴- نمودار همکاری درخواست مرخصی / لغو مرخصی ۸۸
۸-۱۵- نمودار همکاری لغو مرخصی ۸۹
فصل نهم:  نمودارهای فعالیت (ACTIVITY DIAGRAMS) 90
۹-۱- نمودار فعالیت ورود به سیستم (LOGIN) 91
۹-۲- نمودار فعالیت خروج از سیستم (LOGOUT) 92
۹-۳- نمودار فعالیت ثبت نام کارمند جدید در سیستم (REGISTER) 93
۹-۴- نمودار فعالیت محاسبه و اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه ۹۴
۹-۵- نمودار فعالیت محاسبه و اعلام مانده مرخصی توسط رئیس بخش ۹۵
۹-۶- نمودار فعالیت اعلام سوابق ورود و خروج توسط رئیس شعبه ۹۶
۹-۷- نمودار فعالیت ایجاد مرخصی جدید ۹۷
۹-۸- نمودار فعالیت ایجاد کارمند جدید ۹۸
۹-۹- نمودار فعالیت ایجاد سطح دسترسی ۹۹
۹-۱۰- نمودار فعالیت ویرایش مشخصات ۱۰۰
۹-۱۱- نمودار فعالیت ثبت ورود و خروج ۱۰۱
۹-۱۲- نمودار فعالیت درخواست اعلام ذخیره مرخصی ۱۰۲
۹-۱۳- نمودار فعالیت درخواست اعلام سوابق ورود و خروج ۱۰۳
۹-۱۴- نمودار فعالیت درخواست مرخصی / لغو مرخصی ۱۰۴
۹-۱۵- نمودار فعالیت لغو مرخصی ۱۰۵
فصل دهم:  نمودار اجزا (DEPLOYMENT DIAGRAM) و DOMAIN 106
۱۰-۱- نمودار DEPLOYMENT 107
۱۰-۲- نمودار DOMAIN 108
فصل یازدهم:  نمودار STATE MACHINE 109
نمودار STATE MACHINE سیستم مرخصی ۱۱۰
فصل دوازدهم:  نمودار COMPONENT 111
نمودار کامپوننت اصلی سیستم ۱۱۲
فصل سیزدهم:  طراحی و کد نویسی بخش واسط کاربر ۱۱۳
فرم ورود به سیستم ۱۱۴
فرم اصلی برنامه سیستم مرخصی ۱۱۶
فرم ثبت مشخصات کارمندان ۱۲۳
فرم ثبت اطلاعات ورود و خروج ۱۳۲
فرم صدور احکام ۱۴۰
فرم ثبت نوع حکم ۱۴۸
فرم ثبت تعطیلات سال ۱۵۲
فرم ثبت تعطیلات سال ۱۵۷
فرم مشاهده سریع وضعیت ۱۶۲
فصل چهاردهم:  جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۶۳
جمع بندی ۱۶۴
نتیجه گیری ۱۶۶
پیشنهادات ۱۶۷
منابع ۱۶۸

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۶٫۰۰۰ تومان