خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم قرض الحسنه ۸۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم قرض الحسنه ۸۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم قرض الحسنه ۸۵ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۴٫۰۰۰ تومان

 

چکیده    ۵
مقدمه   ۷
هدف سیستم جاری         ۷
زبان تحلیل سیستم         ۷
تاریخچه UML    ۸
ویژگیهای UML   ۱۱
فصل اول: Use Case Diagrams     ۱۴
۱-۱- Use case چیست؟   ۱۵
۱-۲- Actor چیست؟        ۱۶
۱-۳- دیاگرام use case چیست؟      ۱۶
۱-۴- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟           ۱۶
۱-۵- شناسائی Actor های سیستم          ۱۷
۱-۵-۱- Actor کاربر          ۱۷
۱-۶-  شناسائی Use Case ها      ۲۰
۱-۶-۱- Use Case  ورود به سیستم            ۲۲
۱-۶-۱-۱- سناریوی Use Case ورود به سیستم (Login)         ۲۳
۱-۶-۲- Use Case  های مربوط به اپراتور      ۲۴
۱-۶-۲-۱- سناریوی Use Case ثبت نام مشتری         ۲۵
۱-۶-۲-۲- سناریوی Use Case بررسی درخواستهای وام         ۲۶
۱-۶-۲-۳- سناریوی Use Case دریافت و ثبت ضمانتهای وام      ۲۷
۱-۶-۲-۴- سناریوی Use Case ایجاد برنامه پرداخت اقساط       ۲۸
۱-۶-۲-۵- سناریوی Use Case ثبت دریافت اقساط     ۲۹
۱-۶-۲-۶- سناریوی Use Case تسویه حساب با مشتری         ۳۰
۱-۶-۲-۷- سناریوی Use Case ایجاد حساب مشتری  ۳۱
۱-۶-۲-۸- سناریوی Use Case برداشت وجه از حساب (مشتری)          ۳۲
۱-۶-۲-۹- سناریوی Use Case واریز وجه به حساب (مشتری)  ۳۳
۱-۶-۳- Use Case  تعویض کلمه عبور          ۳۴
۱-۶-۳-۱- سناریوی Use Case واریز وجه به حساب (مشتری)  ۳۵
۱-۶-۴- Use Case  های مربوط به مشتری   ۳۶
۱-۶-۵- Use Case Diagram  کلی سیستم قرض الحسنه      ۳۷
فصل دوم: Class Diagrams           ۳۸
۲-۱- Class Diagram کلی سیستم            ۳۹
۲-۲- توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم  ۴۰
متد InsertInfo() 40
متد DeleteInfo()            ۴۰
متد UpdateInfo()           ۴۰
متد GetInfo()    ۴۱
۲-۳- جزئیات و نام هر کلاس           ۴۱
۲-۳-۱- کلاس کاربر           ۴۱
۲-۳-۲- کلاس اپراتور (کارمند)          ۴۱
۲-۳-۳- کلاس مشتری       ۴۲
۲-۳-۴- کلاس حسابهای مشتریان   ۴۲
۲-۳-۵- کلاس وامها           ۴۲
۲-۳-۵- کلاس اطلاعات بازپرداخت وامها         ۴۳
فصل سوم: Sequence Diagrams  ۴۴
۳-۱- نمودار توالی ثبت نام مشتری  ۴۵
۳-۲- نمودار توالی ایجاد برنامه تقسیط          ۴۶
۳-۳- نمودار توالی تسویه حساب با مشتری  ۴۷
۳-۴- نمودار توالی تسویه حساب با مشتری  ۴۸
۳-۵- نمودار توالی واریز وجه به حساب مشتری          ۴۹
۳-۶- نمودار توالی ایجاد حساب جدید           ۵۰
۳-۷- نمودار توالی برداشت وجه از حساب (مشتری)   ۵۱
۳-۸- نمودار توالی برررسی درخواست وام     ۵۲
۳-۹- نمودار توالی تعویض کلمه عبور            ۵۳
۳-۱۰- نمودار توالی ثبت پرداخت اقساط وام   ۵۴
فصل چهارم: Collaboration Diagrams       ۵۵
۴-۱- نمودار همکاری ثبت نام مشتری          ۵۶
۴-۲- نمودار همکاری ایجاد برنامه تقسیط      ۵۷
۴-۳- نمودار همکاری تسویه حساب با مشتری          ۵۸
۴-۴- نمودار همکاری ورود به سیستم           ۵۹
۴-۵- نمودار همکاری واریز وجه به حساب مشتری       ۶۰
۴-۶- نمودار همکاری ایجاد حساب جدید       ۶۱
۴-۷- نمودار همکاری برداشت از حساب مشتری        ۶۲
۴-۸- نمودار همکاری بررسی درخواستهای وام           ۶۳
۴-۹- نمودار همکاری تعویض کلمه عبور         ۶۴
۴-۱۰- نمودار همکاری ثبت پرداخت اقساط     ۶۵
فصل پنجم: State Chart Diagrams            ۶۶
۵-۱- نمودار وضعیت ورود به سیستم            ۶۷
۵-۲- نمودار وضعیت ایجاد حساب جدید         ۶۸
۵-۳- نمودار وضعیت برداشت وجه از حساب   ۶۹
۵-۴- نمودار وضعیت تعویض کلمه عبور          ۷۰
۵-۵- نمودار وضعیت ثبت نام مشتری            ۷۱
فصل ششم: ER Diagram           ۷۲
۶-۱- نمودا ER کلی سیستم قرض الحسنه  ۷۳
فصل هفتم: بررسی زبان برنامه نویسی       ۷۴
دلفی چیست ( تاریخچه زبان دلفی)            ۷۵
سال ۱۹۹۶ – Delphi2       ۷۷
سال ۱۹۹۷ – Delphi3       ۷۸
سال ۱۹۹۸ – Delphi4       ۷۹
سال ۱۹۹۹ – Delphi5       ۸۰
پیشنهادات         ۸۲
منابع و مواخذ      ۸۳

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۴٫۰۰۰ تومان