خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه ۱۱۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه ۱۱۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه ۱۱۵ص
فرمت پروژه : فایل ورد
قیمت : ۲۰٫۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۲۰٫۰۰۰ تومان

فصل اول:   مقدمه و هدف پروژه فروشگاه ۷
الف- هدف ۸
ب) محدوده پروژه ۸
مقدمه ۹
مشخصات فنی نرم افزار ۹
فصل دوم:   توضیحات کلی سیستم ۱۰
الف) توضیحات کلی ۱۱
۱-چشم انداز محصول ۱۱
۲- محیط عملیاتی ۱۱
۳- مستندات کاربران ۱۲
۴- مفروضات و وابستگی ها ۱۲
۵- نیازمندی های امنیتی ۱۲
۶- ویژگی های کیفیت نرم افزار ۱۳
۷- مجموعه بازنگریها و اصلاح ۱۳
۸-مزایای سیستم ۱۳
۹- نیازمندیهای مساله جهت طراحی نرم افزار فروش ۱۴
کاربران سیستم نرم افزار فروش ۱۷
ذینفعان نرم افزار ۱۷
نمودار نیازمندیهای سیستم فروش ۱۸
نمودار وضعیت موجودیتهای برنامه فروش ۱۹
نمودار فیزیکی DFD اولیه (سطح صفر) ۲۰
مشخص نمودن محدوده سیستم ۲۱
تبدیل موجودیتهای فیزیکی به فرآیندها ۲۲
نمودار سطح زمینه ای(DFD) 23
نمودار زمینه ای تجزیه شده به سطح یک(DFD) 24
نمودار DFD سطح ۲ مربوط به دریافت و پرداخت سطح ۱ ۲۵
نمودار DFD منطقی زمینه ای مربوط به سیستم فروش ۲۶
نمودار DFD منطقی سطح ۰ مربوط به سیستم فروش ۲۷
نمودار DFD منطقی سطح ۱ مربوط تحلیل ثبت سفارش ۲۸
نمودار DFD منطقی سطح ۱ مربوط تحلیل ثبت پرداخت ۲۹
فصل سوم:   Source Code 30
فصل چهارم:   SQL DataBase 81
۴-۱- نمودار ER مربوط به ارتباط بین جداول ۸۲
فصل پنجم:   زبان برنامه نویسی C# 83
اهداف طراحی زبان ۸۵
تاریخچه ۸۵
ویژگی‌ها ۸۶
سیستم یکپارچه شده ۸۷
انواع داده ۸۷
Boxing و EnBoxing 88
ویژگی‌های جدید در C# 2.0 88
کلاسهای partial 89
Genericها ۸۹
کلاس های static 89
یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع ۹۰
Delegateهای ناشناس ۹۰
Delegate covariance and contravariance 90
نوع داده Nullable 91
فصل ششم:   اکتورها و Functionary های سیستم ۹۲
Use case چیست؟ ۹۳
Actor چیست؟ ۹۴
دیاگرام use case چیست؟ ۹۴
ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ ۹۴
شناسائی Actor های سیستم ۹۵
Actor کاربر ۹۵
Actor مدیر واحد فروش ۹۶
Actor کارمندان فروش ۹۷
Actor مشتریان ۹۷
شناسائی Use Case ها ۹۸
نمودارهای USE CASE 1 99
سناریوی Sing Up Use Case 100
سناریوی Sing In Use Case 101
سناریوی Sing Out Use Case 102
نمودارهای USE CASE 2 103
سناریوی Boss Mailbox Use Case 104
سناریوی Staff Mailbox Use Case 105
سناریوی Possibilities Of Orders Use Case 106
سناریوی Registeration of Orders Use Case 107
سناریوی Costumer Invoice Use Case 108
نمودارهای USE CASE 3 109
سناریوی Use Case پرداخت وجه ۱۱۰
سناریوی Use Case Order 111
نمودارهای USE CASE 4 112
نمودار کلی Use Case 113
نتیجه گیری ۱۱۴
پیشنهادات ۱۱۵
منابع و مواخذ ۱۱۶

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۲۰٫۰۰۰ تومان