خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم رزرو بلیط آنلاین ۱۱۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم رزرو بلیط آنلاین ۱۱۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم رزرو بلیط آنلاین ۱۱۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۶٫۰۰۰ تومان


چکیده ۵
مقدمه ۶
هدف سیستم جاری ۶
زبان تحلیل سیستم ۶
تاریخچه UML 7
ویژگیهای UML 10
فصل اول: Use Case Diagrams 13
۱-۱- Use case چیست؟ ۱۴
۱-۲- Actor چیست؟ ۱۵
۱-۳- دیاگرام use case چیست؟ ۱۵
۱-۴- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ ۱۵
۱-۵- شناسائی Actor های سیستم ۱۶
۱-۵-۱- Actor کاربر ۱۶
۱-۵-۲- Actor مدیر ۱۷
۱-۵-۳- Actor مسافر ۱۸
۱-۶-  شناسائی Use Case ها ۲۰
۱-۶-۱- Sing Up Use Case 21
۱-۶-۱-۱- سناریوی Sing Up Use Case 22
۱-۶-۲- Sing In  Use Case 23
۱-۶-۲-۱- سناریوی Sing In Use Case 24
۱-۶-۳- Define New Travel Service Use Case 25
۱-۶-۳-۱- سناریوی New Travel Service Use Case 26
۱-۶-۴- Staff Employment Use Case 27
۱-۶-۴-۱- سناریوی Staff Employment Use Case 28
۱-۶-۵- Boss & User Mailbox Use Case 29
۱-۶-۵-۱- سناریوی Boss Mailbox Use Case 30
۱-۶-۵-۲- سناریوی User Mailbox Use Case 31
۱-۶-۶-  Use Case  رزرو / فروش بلیط ۳۲
۱-۶-۶-۱- سناریوی Use Case رزرو / فروش بلیط ۳۳
۱-۶-۷-  Use Case  رزرو / فروش بلیط ۳۴
۱-۶-۷-۱- سناریوی Use Case پرداخت وجه ۳۵
فصل دوم: Class Diagram 36
۲-۱- کلاس کاربر ۳۷
۲-۲- کلاس کاربر ۳۷
۲-۳- کلاس مدیر ۳۷
۲-۴- کلاس مسافر ۳۸
۲-۵- کلاس گزارشات (مربوط به کلاس کارمند) ۳۸
۲-۶- کلاس رزرو/صدور بلیط (مربوط به کلاس کارمند) ۳۸
۲-۷- کلاس شرح وظائف (مربوط به کلاس مدیر) ۳۹
۲-۸- کلاس اطلاعات سرویسها (مربوط به کلاس مدیر) ۳۹
۲-۹- کلاس رزرو / خرید بلیط (مربوط به کلاس مسافر) ۳۹
۲-۱۰- کلاس SignUp 40
۲-۱۱- کلاس LogIn 40
۲-۱۲- نمودار کلی کلاس ۴۱
فصل سوم: Sequence Diagrams 42
۴-۱- نمودار توالی مربوط به رزرو بلیط ۴۳
۴-۲- نمودار توالی مربوط به استخدام کارمندان ۴۴
۴-۳- نمودار توالی مربوط به پرداخت وجه بلیط ۴۵
۴-۴- نمودار توالی مربوط به ایجاد سرویس قطار جدید ۴۶
۴-۵- نمودار توالی مربوط به Sign In 47
۴-۶- نمودار توالی مربوط به Sign Up 48
۴-۷- نمودار توالی مربوط به فروش بلیط ۴۹
۴-۸- نمودار توالی مربوط به صندوق پستی ۵۰
فصل چهارم: Collaboration Diagrams 51
۵-۱- نمودار همکاری مربوط به رزرو بلیط ۵۲
۵-۲- نمودار همکاری استخدام کارمند جدید ۵۳
۵-۳- نمودار همکاری مربوط به پرداخت وجه بلیط ۵۴
۵-۴- نمودار همکاری مربوط به ایجاد سرویس قطار جدید ۵۵
۵-۵- نمودار همکاری مربوط به Sign In 56
۵-۶- نمودار همکاری مربوط به Sign Up 57
۵-۷- نمودار همکاری مربوط به فروش بلیط ۵۸
۵-۸- نمودار همکاری مربوط به فروش بلیط ۵۹
فصل پنجم: Activity Diagram 60
۵-۱- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط ۶۱
۵-۲- نمودار فعالیت مربوط به استخدام کارمند جدید ۶۲
۵-۳- نمودار فعالیت مربوط به پرداخت وجه ۶۳
۵-۴- نمودار فعالیت مربوط به تعریف سرویس جدید ۶۴
۵-۵- نمودار فعالیت مربوط به ثبت نام کاربر جدید ۶۵
۵-۶- نمودار فعالیت مربوط به ایمیل باکس مدیر و کاربران ۶۶
۵-۷- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط ۶۷
۵-۸- نمودار فعالیت مربوط به ورود به سیستم ۶۸
فصل ششم: StateChart Diagram 69
۶-۱- نمودار وضعیت مربوط به ورود به سیستم ۷۰
۶-۲- نمودار وضعیت مربوط به ثبت نام ۷۱
۶-۳- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید ۷۲
۶-۴- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید ۷۳
فصل هفتم: Entity Relation Diagram (ERD) 74
۵-۱- نمودار ER سیستم رزرو و فروش بلیط قطار ۷۵
فصل هشتم: Data Flow Diagrams (DFD) 76
۶-۱- نمودار DFD سطح صفر سیستم آژانس هواپیمایی ۷۷
۶-۲- نمودار DFD سطح یک ۷۸
۶-۳- نمودار DFD سطح ۲ ( عملیات ثبت نام) ۷۹
۶-۴- نمودار DFD سطح یک (عملیات رزرو/خرید) ۸۰
۶-۵- نمودار DFD سطح ۲(عملیات تعویض / رفع عیب) ۸۱
۶-۶- نمودار DFD سطح ۳ (ناشی از عملیات درخواست صدور) ۸۲
۶-۷- نمودار DFD سطح ۳ (ناشی از عملیات صدور بلیط) ۸۳
۶-۸- نمودار DFD سطح ۳ (ناشی از عملیات صورتحسابها) ۸۴
فصل نهم: طراحی Data Base 85
۹-۱- نمودار مربوط به ارتباط بین موجودیتهای سیستم آژانس هواپیمایی ۸۶
۹-۲- کدهای SQL جهت تولید جدول فوق در SQL Server 87
فصل نهم: Source Code 93
صفحه اصلی وب سایت ۹۴
صفحه ثبت نام در وب سایت ۹۵
صفحه ورود به بخش کاربری ۹۸
ایجاد سرویس جدید ۹۹
رزرو بلیط ۱۰۲
مشاهده لیست بلیطهای رزرو شده ۱۰۵
ویرایش مشخصات کاربری ۱۰۶
جمع بندی ۱۰۸
نتیجه گیری ۱۰۹
پیشنهادات ۱۱۰
منابع ۱۱۱

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۶٫۰۰۰ تومان