خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم حسابداری صنعتی ۱۰۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم حسابداری صنعتی ۱۰۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم حسابداری صنعتی ۱۰۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۵٫۰۰۰ تومان

 

نرم افزار حسابداری صنعتی            ۶
مخاطبین نرم افزار حسابداری صنعتی          ۶
مقدمه   ۷
تفاوتهای حسابداری صنعتی با حسابداری مالی        ۷
فصل اول: وبژگیهای نرم افزار حسابداری صنعتی          ۹
۱-۱- مشخصات فنی نرم افزار حسابداری صنعتی       ۱۰
۱-۲- مزایای استفاده از این سیستم            ۱۰
۱-۳- نیازمندیهای سیستمی (نرم افزاری و سخت افزاری)        ۱۱
۱-۳-۱- نیازمندیهای نرم افزاری        ۱۱
۱-۳-۱- نیازمندیهای سخت افزاری    ۱۱
فصل دوم: جدول انتظارات نرم افزار حسابداری صنعتی ۱۲
۲-۱- نیازمندیهای مساله جهت طراحی نرم افزار حسابداری صنعتی       ۱۳
۲-۱-۱- ثبت اطلاعات پایه در بخش ثبت         ۱۳
۲-۱-۲- عملیات مربوط به جستجو ، نگهداری سوابق   ۱۵
۲-۱-۳- گزارش‌ها  ۱۶
۲-۱-۴-  امنیت و حدود دسترسی    ۱۷
۲-۱-۵-بازسازی اطلاعات    ۱۷
فصل سوم: پارامترهای حسابداری صنعتی    ۱۸
۱)تعیین سرفصل ها          ۱۹
۲) سند زدن        ۱۹
۳)گزارش گیری     ۱۹
گزارش گیری        ۲۲
دفتر روزنامه         ۲۲
تراز نامه ها         ۲۳
ترازنامه کل          ۲۳
تراز نامه معین     ۲۳
تراز نامه تفصیلی ۲۴
صورت حساب ها ۲۴
گزارش از زیر سرفصل ها    ۲۵
اسناد دریافتی     ۲۵
اسناد پرداختی    ۲۶
فصل چهارم:    بررسی Use Case Diagrams و Actor ها      ۲۷
۴-۱- شناسایی Actor ها ۲۸
۴-۲- شناسایی Use Case ها       ۳۰
۴-۳- نمایش ارتباط اکتورهای سیستم در حالت کلی   ۳۱
۴-۴- نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای Use Case ها           ۳۳
نمودار UseCase کلی حسابداری صنعتی    ۳۴
UseCase های مشترک بین کاربران            ۳۵
سناریوی Use Case ورود به سیستم          ۳۶
سناریوی  Use Caseخروج از سیستم         ۳۷
UseCase های مدیر سیستم حسابداری صنعتی      ۳۸
سناریوی  Use Caseارائه گزارش به مدیریت  ۳۹
UseCase های کارمند حسابداری   ۴۰
سناریوی  Use Caseثبت حسابها (ثبت اسناد)         ۴۱
سناریوی  Use Caseگزارش حساب صنعتی ۴۲
UseCase های انباردار      ۴۳
سناریوی  Use Caseبرآورد قیمت    ۴۴
UseCase های مسئول تعمیرات و نگهداری   ۴۵
سناریوی  Use Caseبرآورد استهلاک           ۴۶
UseCase مربوط به هزینه یابی مدیر حسابدرای صنعتی         ۴۷
سناریوی  Use Caseهزینه یابی توسط مدیر حسابداری صنعتی           ۴۸
UseCase مربوط به برآورد فروش توسط مدیر حسابدرای صنعتی           ۴۹
سناریوی  Use برآورد فروش توسط مدیر حسابداری صنعتی      ۵۰
فصل پنجم:    بررسی Activity Diagrams   ۵۱
نمودارActivity مربوط به ارائه گزارش به مدیر عامل توسط مدیر حسابداری          ۵۲
نمودارActivity مربوط به محاسبه و ثبت گزارش استهلاک        ۵۳
نمودارActivity مربوط به برآورد فروش           ۵۴
نمودارActivity مربوط به برآورد قیمت تمام شده         ۵۵
نمودارActivity مربوط به ثبت اسناد توسط اپراتور حسابداری    ۵۶
نمودارActivity مربوط به تسهیم قیمت         ۵۷
نمودارActivity مربوط به هزینه یابی            ۵۸
نمودارActivity کلی سیستم         ۵۹
فصل ششم:    بررسی Class Diagram      ۶۰
نمودارClass کلی سیستم حسابداری صنعتی          ۶۱
نمودارClass مربوطه به بخش جزئیات اسناد حسابداری           ۶۲
شرح نمودار کلاس            ۶۳
کلاس کاربر         ۶۳
کلاس نوع کاربر    ۶۴
کلاس مشاهده گزارشات توسط مدیر کل      ۶۴
کلاس ثبت جزئیات اسناد توسط کارمند حسابداری     ۶۴
کلاس مدیر حسابداری (ایجاد گزارشات)        ۶۵
کلاس گزارشات    ۶۵
کلاس انباردار (ثبت جزئیات مراکز هزینه ها)   ۶۶
کلاس اقلام         ۶۶
کلاس ثبت ارزش جاری دارائیها توسط مدیر تعمیرات و نگهداری  ۶۷
کلاس دارائیهای جاری       ۶۷
کلاس دفتر کل     ۶۸
کلاس دفتر معین  ۶۸
کلاس دفتر روزنامه (اسناد تفصیلی) به همراه کلاس جزئیات اسناد        ۶۹
فصل هفتم:    بررسی Sequence Diagram 70
نمودار Sequence ورود به سیستم  ۷۱
نمودار Sequence خروج از سیستم ۷۲
نمودار Sequence برآورد استهلاک   ۷۳
نمودار Sequence برآورد فروش        ۷۴
نمودار Sequence ورود کالای جدید توسط انباردار       ۷۵
نمودار Sequence ایجاد دفاتر          ۷۶
نمودار Sequence ارائه گزارش به مدیر          ۷۷
نمودار Sequence هزینه یابی         ۷۸
نمودار Sequence  گزارش حساب صنعتی    ۷۹
نمودار Sequence  مقایسه و تسهیم قیمتها ۸۰
نمودار Sequence  ثبت جزئیات سند بدهکار بستانکار ۸۱
فصل هشتم :    بررسی Collaboration Diagram    ۸۲
نمودار Collaboration   ورود به سیستم      ۸۳
نمودار Collaboration   خروج از سیستم     ۸۴
نمودار Collaboration   برآورد استهلاک       ۸۵
نمودار Collaboration   برآورد  فروش           ۸۶
نمودار Collaboration   برآورد قیمتها           ۸۷
نمودار Collaboration   ایجاد دفاتر  ۸۸
نمودار Collaboration   هزینه یابی ۸۹
نمودار Collaboration   ارائه گزارش به مدیریت          ۹۰
نمودار Collaboration   گزارش حساب صنعتی          ۹۱
نمودار Collaboration   مقایسه و تسهیم قیمتها      ۹۲
نمودار Collaboration   ثبت جزئیات سند بدهکار بستانکار      ۹۳
فصل نهم :    بررسی Package Diagram    ۹۴
نمودار Package کلی سیستم حسابداری صنعتی     ۹۵
نمودار Package بدون کلاسهای مورد استفاده          ۹۶
نمودار Package زیر سیستم گزارشات به همراه کلاسهای مورد استفاده           ۹۷
نمودار Package زیر سیستم حسابداری به همراه کلاسهای مورد استفاده         ۹۸
نمودار Package زیر سیستم تعمیرات و نگهداری به همراه کلاسهای مورد استفاده          ۹۹
نمودار Package زیر سیستم انبارداری به همراه کلاسهای مورد استفاده            ۱۰۰
فصل دهم :    بررسی  Deployment Diagram         ۱۰۱
نمودار Deployment اصلی سیستم            ۱۰۲

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۵٫۰۰۰ تومان