خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم توریسم آنلاین ۱۴۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم توریسم آنلاین ۱۴۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم توریسم آنلاین ۱۴۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۶٫۰۰۰ تومان

 

چکیده    ۶
مقدمه   ۷
هدف سیستم جاری         ۷
زبان تحلیل سیستم         ۷
تاریخچه UML    ۸
ویژگیهای UML   ۱۱
فصل اول: Use Case Diagrams     ۱۴
۱-۱- Use case چیست؟   ۱۵
۱-۲- Actor چیست؟        ۱۶
۱-۳- دیاگرام use case چیست؟      ۱۶
۱-۴- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟           ۱۶
۱-۵- شناسائی Actor های سیستم          ۱۷
۱-۵-۱- Actor کاربر          ۱۷
۱-۵-۲- Actor مدیر           ۱۸
۱-۵-۳- Actor مسافر        ۱۹
۱-۶-  شناسائی Use Case ها      ۲۱
۱-۶-۱- Sing Up Use Case          ۲۲
۱-۶-۱-۱- سناریوی Sing Up Use Case      ۲۳
۱-۶-۲- Sing In  Use Case           ۲۴
۱-۶-۲-۱- سناریوی Sing In Use Case        ۲۵
۱-۶-۳- Define New Travel Service Use Case     ۲۶
۱-۶-۳-۱- سناریوی New Travel Service Use Case            ۲۷
۱-۶-۴- Staff Employment Use Case        ۲۸
۱-۶-۴-۱- سناریوی Staff Employment Use Case    ۲۹
۱-۶-۵- Boss & User Mailbox Use Case 30
۱-۶-۵-۱- سناریوی Boss Mailbox Use Case         ۳۱
۱-۶-۵-۲- سناریوی User Mailbox Use Case          ۳۲
۱-۶-۶-  Use Case  رزرو / فروش بلیط          ۳۳
۱-۶-۶-۱- سناریوی Use Case رزرو / فروش بلیط        ۳۴
۱-۶-۶-۲- سناریوی Generate Reports Use Case    ۳۵
۱-۶-۷-  Use Case  پرداخت وجه / دریافت تائیدیه مسافر         ۳۶
۱-۶-۷-۱- سناریوی Use Case پرداخت وجه  ۳۷
۱-۶-۸-  Use Case  درگاه اینترنتی بانک       ۳۸
۱-۶-۸-۱- سناریوی Use Case انجام تراکنش            ۳۹
۱-۶-۸-۲- سناریوی Use Case نمایش جزئیات حساب مشتری ۴۰
۱-۶-۹- Use Case  های مربوط به مشتری   ۴۱
۱-۶-۹-۱- سناریوی Use Case درخواست رزرو / لغو سرویس    ۴۲
۱-۶-۹-۲- سناریوی  Use Case مشاهده تورهای موجود         ۴۳
۱-۶-۹-۳- سناریوی  Use Case ثبت نام در تورهای مسافرتی   ۴۴
۱-۶-۹-۴- سناریوی  Use Case پرداخت وجه ۴۵
۱-۶-۹-۵- سناریوی  Use Case درخواست اجاره خودرو           ۴۶
۱-۶-۹-۶- سناریوی  Use Case درخواست رزرو اتاق هتل توسط مشتری            ۴۷
۱-۷۱- نمودار Usecase کلی سیستم E-Tourism     ۴۸
فصل دوم: Class Diagram            ۴۹
۲-۱- کلاس کاربر  ۵۰
۲-۲- کلاس کارمند            ۵۰
۲-۳- کلاس مدیر   ۵۰
۲-۴- کلاس مسافر            ۵۱
۲-۵- کلاس گزارشات (مربوط به کلاس کارمند)           ۵۱
۲-۶- کلاس رزرو/صدور بلیط (مربوط به کلاس کارمند)   ۵۱
۲-۷- کلاس شرح وظائف (مربوط به کلاس مدیر)          ۵۲
۲-۸- کلاس اطلاعات تورها (مربوط به کلاس مدیر)       ۵۲
۲-۹- کلاس رزرو / خرید بلیط (مربوط به کلاس مسافر)  ۵۲
۲-۱۰- کلاس SignUp       ۵۳
۲-۱۱- کلاس LogIn          ۵۳
۲-۱۲- نمودار کلاس رزرو هتل          ۵۴
۲-۱۳- نمودار کلاس اجاره خودرو      ۵۴
۲-۱۴- نمودار کلی کلاس    ۵۵
فصل سوم: Sequence Diagrams  ۵۶
۴-۱- نمودار توالی مربوط به رزرو بلیط           ۵۷
۴-۲- نمودار توالی مربوط به استخدام کارمندان           ۵۸
۴-۳- نمودار توالی مربوط به پرداخت وجه بلیط            ۵۹
۴-۴- نمودار توالی مربوط به ایجاد تور جدید    ۶۰
۴-۵- نمودار توالی مربوط به Sign In 61
۴-۶- نمودار توالی مربوط به Sign Up           ۶۲
۴-۷- نمودار توالی مربوط به فروش بلیط         ۶۳
۴-۸- نمودار توالی مربوط به صندوق پستی    ۶۴
۴-۹- نمودار توالی مربوط به رزرو تور ۶۵
۴-۱۰- نمودار توالی مربوط به درخواست تراکنش مالی ۶۶
۴-۱۱- نمودار توالی مربوط به درخواست بررسی حساب کاربر   ۶۷
۴-۱۲- نمودار توالی مربوط به بررسی وضعیت پرداختهای حسابها           ۶۸
۴-۱۳- نمودار توالی مربوط به درخواست ثبت نام در تور            ۶۹
۴-۱۴- نمودار توالی مربوط به خروج از سیستم           ۷۰
۴-۱۵- نمودار توالی مربوط به رزرو آنلاین بلیط ۷۱
۴-۱۶- نمودار توالی مربوط به درخواست لغو سرویس   ۷۲
۴-۱۷- نمودار توالی مربوط به درخواست کرایه اتومبیل  ۷۳
۴-۱۸- نمودار توالی مربوط به درخواست رزرو اتاق هتل ۷۴
۴-۱۹- نمودار توالی مربوط به ثبت درخواست خرید بلیط            ۷۵
فصل چهارم: Collaboration Diagrams       ۷۷
۵-۱- نمودار همکاری مربوط به رزرو بلیط        ۷۸
۵-۲- نمودار همکاری استخدام کارمند جدید   ۷۹
۵-۳- نمودار همکاری مربوط به پرداخت وجه بلیط         ۸۰
۵-۴- نمودار همکاری مربوط به ایجاد سرویس جدید     ۸۱
۵-۵- نمودار همکاری مربوط به Sign In         ۸۲
۵-۶- نمودار همکاری مربوط به Sign Up       ۸۳
۵-۷- نمودار همکاری مربوط به صدور بلیط      ۸۴
۵-۸- نمودار همکاری مربوط به صندوق پستی            ۸۵
۵-۹- نمودار همکاری مربوط به رزرو تور          ۸۶
۵-۱۰- نمودار همکاری مربوط به تعریف کارمند جدید     ۸۷
۵-۱۱- نمودار همکاری مربوط به درخواست تراکنش مالی         ۸۸
۵-۱۲- نمودار همکاری مربوط به بررسی حساب کاربر  ۸۹
۵-۱۳- نمودار همکاری مربوط به بررسی واریزهای حسابها        ۹۰
۵-۱۴- نمودار همکاری مربوط به شرح وظائف کارمندان ۹۱
۵-۱۵- نمودار همکاری مربوط به درخواست ثبت نام در تور         ۹۲
۵-۱۵- نمودار همکاری مربوط به درخواست خروج         ۹۳
۵-۱۶- نمودار همکاری مربوط به درخواست تراکنش مالی         ۹۴
۵-۱۷- نمودار همکاری مربوط به درخواست لغو سرویس           ۹۵
۵-۱۸- نمودار همکاری مربوط به درخواست رزرو اتومبیل            ۹۶
فصل پنجم: Activity Diagram       ۹۷
۵-۱- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط ۹۸
۵-۲- نمودار فعالیت مربوط به استخدام کارمند جدید    ۹۹
۵-۳- نمودار فعالیت مربوط به پرداخت وجه      ۱۰۰
۵-۴- نمودار فعالیت مربوط به تعریف تور جدید ۱۰۱
۵-۵- نمودار فعالیت مربوط به ثبت نام کاربر جدید         ۱۰۲
۵-۶- نمودار فعالیت مربوط به ایمیل باکس مدیر و کاربران           ۱۰۳
۵-۷- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط ۱۰۴
۵-۸- نمودار فعالیت مربوط به ورود به سیستم            ۱۰۵
۵-۹- نمودار فعالیت مربوط به مشاهده تورهای موجود  ۱۰۶
۵-۱۰- نمودار فعالیت مربوط به مشاهده لیست متقاضیان استخدام        ۱۰۷
۵-۱۱- نمودار فعالیت مربوط به درخواست تراکنش مالی           ۱۰۸
۵-۱۲- نمودار فعالیت مربوط بررسی موجودی حساب   ۱۰۹
۵-۱۳- نمودار فعالیت مربوط بررسی واریزی حسابها     ۱۱۰
۵-۱۴- نمودار فعالیت مربوط به درخواست پرداخت وجه اینترنتی ۱۱۱
۵-۱۵- نمودار فعالیت مربوط به درخواست ثبت نام در تور جدید   ۱۱۲
۵-۱۶- نمودار فعالیت مربوط به درخواست خروج از سیستم       ۱۱۳
۵-۱۷- نمودار فعالیت مربوط به درخواست رزو خودرو     ۱۱۴
۵-۱۸- نمودار فعالیت مربوط به درخواست رزو هتل       ۱۱۵
۵-۱۹- نمودار فعالیت مربوط به درخواست لغو سرویسها           ۱۱۶
فصل ششم: StateChart Diagram            ۱۱۷
۶-۱- نمودار وضعیت مربوط به ورود به سیستم            ۱۱۸
۶-۲- نمودار وضعیت مربوط به ثبت نام           ۱۱۹
۶-۳- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید        ۱۲۰
۶-۴- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید        ۱۲۱
فصل هفتم: Entity Relation Diagram (ERD)         ۱۲۲
۵-۱- نمودار ER سیستم رزرو و فروش بلیط قطار        ۱۲۳
فصل هشتم: Data Flow Diagrams (DFD)           ۱۲۴
۶-۱- نمودار DFD سطح صفر سیستم E-Tourism    ۱۲۵
۶-۲- نمودار DFD سطح یک          ۱۲۶
۶-۳- نمودار DFD سطح ۲ ( عملیات ثبت نام)           ۱۲۷
۶-۴- نمودار DFD سطح یک (عملیات رزرو/خرید)       ۱۲۸
۶-۵- نمودار DFD سطح ۲(عملیات تعویض / رفع عیب)           ۱۲۹
۶-۶- نمودار DFD سطح ۳ (ناشی از عملیات درخواست صدور)            ۱۳۰
۶-۷- نمودار DFD سطح ۳ (ناشی از عملیات صدور بلیط)        ۱۳۱
۶-۸- نمودار DFD سطح ۳ (ناشی از عملیات صورتحسابها)     ۱۳۲
فصل نهم: طراحی Data Base       ۱۳۳
۹-۱- نمودار مربوط به ارتباط بین موجودیتهای سیستم E-Tourism        ۱۳۴
۹-۲- کدهای SQL جهت تولید جدول فوق در SQL Server      ۱۳۵
جمع بندی          ۱۴۱
نتیجه گیری         ۱۴۲
پیشنهادات         ۱۴۳
منابع     ۱۴۴
کتابها     ۱۴۴
وب سایتها          ۱۴۴

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۶٫۰۰۰ تومان