خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم آژانس مسافرتی ۱۱۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم آژانس مسافرتی ۱۱۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم  آژانس مسافرتی ۱۱۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۵٫۰۰۰ تومان

 

چکیده    ۵
مقدمه   ۶
هدف سیستم جاری         ۶
زبان تحلیل سیستم         ۶
تاریخچه UML    ۷
ویژگیهای UML   ۱۰
فصل اول: Use Case Diagrams     ۱۳
۱-۱- Use case چیست؟   ۱۴
۱-۲- Actor چیست؟        ۱۵
۱-۳- دیاگرام use case چیست؟      ۱۵
۱-۴- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟           ۱۵
۱-۵- شناسائی Actor های سیستم          ۱۶
۱-۵-۱- Actor کاربر          ۱۶
۱-۵-۲- Actor مدیر           ۱۷
۱-۵-۳- Actor مسافر        ۱۸
۱-۶-  شناسائی Use Case ها      ۲۰
۱-۶-۱- Sing Up Use Case          ۲۱
۱-۶-۱-۱- سناریوی Sing Up Use Case      ۲۲
۱-۶-۲- Sing In  Use Case           ۲۳
۱-۶-۲-۱- سناریوی Sing In Use Case        ۲۴
۱-۶-۳- Define New Travel Service Use Case     ۲۵
۱-۶-۳-۱- سناریوی New Travel Service Use Case            ۲۶
۱-۶-۴- Staff Employment Use Case        ۲۷
۱-۶-۴-۱- سناریوی Staff Employment Use Case    ۲۸
۱-۶-۵- Boss & User Mailbox Use Case 29
۱-۶-۵-۱- سناریوی Boss Mailbox Use Case         ۳۰
۱-۶-۵-۲- سناریوی User Mailbox Use Case          ۳۱
۱-۶-۶-  Use Case  رزرو / فروش بلیط          ۳۲
۱-۶-۶-۱- سناریوی Use Case رزرو / فروش بلیط        ۳۳
۱-۶-۷-  Use Case  رزرو / فروش بلیط          ۳۴
۱-۶-۷-۱- سناریوی Use Case پرداخت وجه  ۳۵
فصل دوم: Class Diagram            ۳۶
۲-۱- کلاس کاربر  ۳۷
۲-۲- کلاس کاربر  ۳۷
۲-۳- کلاس مدیر   ۳۷
۲-۴- کلاس مسافر            ۳۸
۲-۵- کلاس گزارشات (مربوط به کلاس کارمند)           ۳۸
۲-۶- کلاس رزرو/صدور بلیط (مربوط به کلاس کارمند)   ۳۸
۲-۷- کلاس شرح وظائف (مربوط به کلاس مدیر)          ۳۹
۲-۸- کلاس اطلاعات سرویسها (مربوط به کلاس مدیر) ۳۹
۲-۹- کلاس رزرو / خرید بلیط (مربوط به کلاس مسافر)  ۳۹
۲-۱۰- کلاس SignUp       ۴۰
۲-۱۱- کلاس LogIn          ۴۰
۲-۱۲- نمودار کلی کلاس    ۴۱
فصل سوم: Sequence Diagrams  ۴۲
۴-۱- نمودار توالی مربوط به رزرو بلیط           ۴۳
۴-۲- نمودار توالی مربوط به استخدام کارمندان           ۴۴
۴-۳- نمودار توالی مربوط به پرداخت وجه بلیط            ۴۵
۴-۴- نمودار توالی مربوط به ایجاد سرویس قطار جدید  ۴۶
۴-۵- نمودار توالی مربوط به Sign In 47
۴-۶- نمودار توالی مربوط به Sign Up           ۴۸
۴-۷- نمودار توالی مربوط به فروش بلیط         ۴۹
۴-۸- نمودار توالی مربوط به صندوق پستی    ۵۰
فصل چهارم: Collaboration Diagrams       ۵۱
۵-۱- نمودار همکاری مربوط به رزرو بلیط        ۵۲
۵-۲- نمودار همکاری استخدام کارمند جدید   ۵۳
۵-۳- نمودار همکاری مربوط به پرداخت وجه بلیط         ۵۴
۵-۴- نمودار همکاری مربوط به ایجاد سرویس قطار جدید           ۵۵
۵-۵- نمودار همکاری مربوط به Sign In         ۵۶
۵-۶- نمودار همکاری مربوط به Sign Up       ۵۷
۵-۷- نمودار همکاری مربوط به فروش بلیط     ۵۸
۵-۸- نمودار همکاری مربوط به فروش بلیط     ۵۹
فصل پنجم: Activity Diagram       ۶۰
۵-۱- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط ۶۱
۵-۲- نمودار فعالیت مربوط به استخدام کارمند جدید    ۶۲
۵-۳- نمودار فعالیت مربوط به پرداخت وجه      ۶۳
۵-۴- نمودار فعالیت مربوط به تعریف سرویس جدید      ۶۴
۵-۵- نمودار فعالیت مربوط به ثبت نام کاربر جدید         ۶۵
۵-۶- نمودار فعالیت مربوط به صندوق پستی مدیر و کاربران       ۶۶
۵-۷- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط ۶۷
۵-۸- نمودار فعالیت مربوط به ورود به سیستم            ۶۸
فصل ششم: StateChart Diagram            ۶۹
۶-۱- نمودار وضعیت مربوط به ورود به سیستم            ۷۰
۶-۲- نمودار وضعیت مربوط به ثبت نام           ۷۱
۶-۳- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید        ۷۲
۶-۴- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید        ۷۳
فصل هفتم: Entity Relation Diagram (ERD)         ۷۴
۵-۱- نمودار ER سیستم رزرو و فروش بلیط قطار        ۷۵
فصل هشتم: Data Flow Diagrams (DFD)           ۷۶
۶-۱- نمودار DFD سطح صفر آژانس مسافرتی          ۷۷
۶-۲- نمودار DFD سطح یک          ۷۸
۶-۳- نمودار DFD سطح ۲ ( عملیات ثبت نام)           ۷۹
۶-۴- نمودار DFD سطح یک (عملیات رزرو/خرید)       ۸۰
۶-۵- نمودار DFD سطح ۲(عملیات تعویض / رفع عیب)           ۸۱
۶-۶- نمودار DFD سطح ۳ (ناشی از عملیات درخواست صدور)            ۸۲
۶-۷- نمودار DFD سطح ۳ (ناشی از عملیات صدور بلیط)        ۸۳
۶-۸- نمودار DFD سطح ۳ (ناشی از عملیات صورتحسابها)     ۸۴
فصل نهم: طراحی Data Base       ۸۵
۹-۱- نمودار مربوط به ارتباط بین موجودیتهای آژانس مسافرتی  ۸۶
۹-۲- کدهای SQL جهت تولید جدول فوق در SQL Server      ۸۷
فصل نهم: Source Code  ۹۳
صفحه اصلی نرم افزار        ۹۴
صفحه ثبت نام در نرم افزار ۹۵
صفحه ورود به بخش کاربری            ۹۸
ایجاد سرویس جدید          ۹۹
رزرو بلیط            ۱۰۲
مشاهده لیست بلیطهای رزرو شده ۱۰۵
ویرایش مشخصات کاربری  ۱۰۶
جمع بندی          ۱۰۸
نتیجه گیری         ۱۰۹
پیشنهادات         ۱۱۰
منابع     ۱۱۱

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۵٫۰۰۰ تومان