خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل دفترچه خاطرات آنلاین ۹۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل دفترچه خاطرات آنلاین ۹۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل دفترچه خاطرات آنلاین ۹۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

 

مقدمه ۷
هدف سیستم جاری ۷
زبان تحلیل سیستم ۷
تاریخچه UML 8
ویژگیهای UML 10
فصل اول: USE CASE DIAGRAMS 13
۱-۱- Use case چیست؟ ۱۵
۱-۲- Actor چیست؟ ۱۵
۱-۳- دیاگرام use case چیست؟ ۱۶
۱-۴- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ ۱۶
۱-۵- شناسائی Actor های سیستم ۱۶
۱-۵-۱- Actor کاربر ۱۸
۱-۵-۲- Actor مدیر وب سایت ۱۸
۱-۵-۳- Actor بازدید کننده ۱۹
۱-۶ : شناسائی Use Case ها ۲۱
۱-۶-۲-Sing In Use Case 23
۱-۶-۳- Add News Group Use Case 24
۱-۶-۴- Add khatere Use Case 25
۱-۶-۵-Voting Use Case 26
۱-۶-۶- Management Voting Use Case 27
۱-۶-۷- Sending File Use Case 28
۱-۶-۸- News Editing Use Case 29
۱-۶-۹- Edite Profile Use Case 30
۱-۶-۱۰Accept News Use Case – 31
۱-۶-۱۱- Users PermissionUse Case 32
۱-۶-۱۲- Add Private Users Use Case 33
۱-۶-۱۳- Maim Use Case 34
فصل دوم: SEQUENCE DIAGRAMS 35
۲-۱- نمودار توالی (Sequence Diagram) 36
۲-۲- رسم نمودارهای توالی (Sequence Diagrams) 37
۲-۲-۱- نمودار توالی مربوط به عملیات ثبت نام کاربر جدید ۳۸
۲-۲-۲- نمودار توالی مربوط به عملیات ورود به سیستم کاربر ۳۹
۲-۲-۳- نمودار توالی مربوط به عملیات ایجاد گروه خبری جدید ۴۰
۲-۲-۴- نمودار توالی مربوط به عملیات ارسال خاطره ۴۱
۲-۲-۵- نمودار توالی مربوط به عملیات تعیین سطح دسترسی کاربران ۴۴
۲-۲-۶- نمودار توالی مربوط به عملیات ارسال نظرکاربر ۴۵
۲-۲-۷- نمودار توالی مربوط به عملیات مدیریت نظرات ۴۷
۲-۲-۸- نمودار توالی مربوط به ارسال فایل کاربر ۴۸
۲-۲-۹- نمودار توالی مربوط به اشتراک خاطرات خصوصی ۵۰
۲-۲-۱۰- نمودار توالی مربوط به تایید نوشته های اعضا ۵۳
۲-۲-۱۱- نمودار توالی مربوط به ویرایش نوشته ۵۴
فصل سوم: رسم نمودارهای همکاری ۵۸
۳-۱: نمودارهمکاری مربوط به عملیات ثبت نام کاربر جدید ۵۹
۳-۲: نمودار همکاری مربوط به عملیات ورود به سیستم کاربر ۵۹
۳-۳ : نمودار همکاری مربوط به عملیات ایجاد گروه عنوان جدید ۶۰
۳-۴ : نمودار همکاری مربوط به عملیات ثبت خاطره ها ۶۱
۳-۵ : نمودارهمکاری مربوط به عملیات تعیین سطح دسترسی کاربران ۶۲
۳-۶: نمودار همکاری مربوط به ارسال نظر ۶۳
۳-۷ : نمودارهمکاری مربوط به عملیات مدیریت نظرات ۶۴
۳-۸ : نمودار همکاری مربوط به عملیات ارسال فایل کاربر ۶۵
۳-۹: نمودار همکاری مربوط به اشتراک خاطرات خصوصی ۶۶
۳-۱۰: نمودارهمکاری مربوط به تایید نوشته های اعضا ۶۷
۳-۱۱: نمودارهمکاری مربوط به ویرایش نوشته ۶۸
۳-۱۲: نمودار همکاری مربوط به ویرایش مشخصات ۶۹
فصل چهارم: ACTIVITY DIAGRAMS 70
۴-۱- نمودارفعالیت مربوط به عملیات ثبت نام کاربر جدید ۷۱
۴-۲- نمودار فعالیت مربوط به عملیات ورود به سیستم کاربر ۷۲
۴-۳-نمودارفعالیت مربوط به عملیات ایجاد گروه خبری جدید ۷۳
۴-۴-نمودار فعالیت مربوط به عملیات درج خاطره ها ۷۴
۴-۵-نمودارفعالیت مربوط به عملیات خروج ۷۶
۴-۶- نمودار فعالیت مربوط به ارسال نظر ۷۷
۴-۷-نمودارفعالیت مربوط به عملیات مدیریت نظرات ۷۸
۴-۸-نمودار فعالیت مربوط به عملیات ارسال فایل کاربر ۷۹
۴-۹- نمودار فعالیت مربوط به اشتراک خاطرات خصوصی ۸۰
۴-۱۰-نمودارفعالیت مربوط به تایید نوشته های اعضا ۸۲
۴-۱۱- نمودار فعالیت مربوط به ویرایش مشخصات ۸۳
فصل پنجم: ER DIAGRAM 84
۵-۱- مدلسازی معنایی ۸۵
۵-۱-۱-سه مفهوم معنایی موجود در روش ER 85
۵-۱-۲-سه ضابطه در رابطه با تشخیص یک نوع موجودیت ۸۵
۵-۲-نمودار ER سیستم خبری الکترونیکی دفترچه خاطرات ۸۶
فصل ششم : طراحی پایگاه داده ۸۷
۶-۱: کاربران(Users) 88
۶-۲ :نوع کا ربران(UserTypes) 88
۶-۳ :نظر سنجی(Votes) 89
۶-۴ :خاطره(tblKhaterat) 89
۶-۵: تعدادا بازدید(VisitCounts) 90
۶-۶ :فایل های ضمیمه(tblMusics) 90
۶-۷ :گروه خاطره(NewsGroups) 90
۶-۸ : لینک های اصلی(MainLinks) 91
۶-۹ :خاطرات خصوصی(tblKhateratPrivate) 91
۶-۱۰: نوع خاطره ۹۱
۶- :۱۱ ارتباط جداول ۹۲
منابع ۹۳
کتابها ۹۳
وب سایتها ۹۳

چکیده
با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند.
در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود.
در سیستم جاری (سیستم الکترونیکی دفترچه خاطرات ) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود.

مقدمه
هدف سیستم جاری
هدف از این پروژه مهندسی نرم افزار ، تحلیل وب سایتی است که با آن بتوان خاطرات شخصی را در فضای وب در معرض دید کاربران قرار داد. این سیستم باید به گونه ای باشد که بتوان با آن عملیات عضو گیری را نیز انجام داد. البته برای اعضا یک سری امکانات نیز در نظر گرفته شده است که افراد غیر عضو از آنها نمی توانند استفاده نمایند.

پروژه تجزیه و تحلیل دفترچه خاطرات آنلاین ۹۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان