تصویر ثابت

پروژه تجزیه و تحلیل بنگاه اتومبیل و نمایشگاه اتومبیل و فروشگاه خودرو 100ص | سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي http://www.09375883058.ir پروژه تجزیه و تحلیل بنگاه اتومبیل و نمایشگاه اتومبیل و فروشگاه خودرو 100ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
پروژه تجزیه و تحلیل بنگاه اتومبیل و نمایشگاه اتومبیل و فروشگاه خودرو ۱۰۰ص


پروژه تجزیه و تحلیل بنگاه اتومبیل و نمایشگاه اتومبیل و فروشگاه خودرو ۱۰۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

 

فصل اول : چشم انداز پروژه (Vision) 10
۱-۱- مقدمه ۱۱
۱-۲- Vision چیست ۱۱
۱-۳- موضوع پروژه ۱۱
۱-۴- اهداف پروژه ۱۲
۱-۵- انجام پروژه چه سودی دارد ۱۲
۱-۶- ذینفعان پروژه ۱۲
۱-۷- سابقه انجام پروژه های مشابه ۱۳
۱-۸- معایب پروژه های گذشته ۱۴
۱-۹- زبان برنامه نویسی ۱۴
۱-۱۰- پایگاه داده ۱۴
۱-۱۱- روش تحلیل سیستم ۱۵
۱-۱۲- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی ۱۵
۱-۱۳- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ۱۵
فصل دوم : بررسی روند کار در یک سیستم بنگاه اتومبیل آنلاین ۱۶
۲-۱- مقدمه ۱۷
۲-۲- بررسی Actor های فیزیکی سیستم بنگاه اتومبیل و شرح هر یک از آنها ۱۷
۲-۳-رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم ۱۸
۲-۴- بررسی Use case های فیزیکی سیستم بنگاه اتومبیل ۱۹
۲-۵- Use Case Diagram های فیزیکی سیستم بنگاه اتومبیل ۲۱
۲-۵-۱- Use case Diagram اصلی سیستم ۲۱
۲-۵-۲-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریت فروش ۲۲
۲-۵-۳-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریت محصولات ( خودروها ) ۲۳
۲-۵-۴-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریت مشتریان ۲۴
۲-۶- نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای Use Case ها ۲۵
۲-۶-۱- سناریوی Use Caseثبت نام در سیستم ۲۷
۲-۶-۲- سناریوی Use Case ورود به سیستم ۳۲
۲-۶-۳- سناریوی Use Caseایجاد گروه خودرو ۳۷
۲-۶-۴- سناریوی Use Case درج مشخصات خودرو ۴۲
۲-۶-۵- سناریوی Use Case مدیریت قیمت خودروها ۴۷
۲-۶-۶- سناریوی Use Case مشاهده لیست و قیمت خودروها ۵۲
۲-۶-۷- سناریوی Use Case درخواست خرید ۵۷
۲-۶-۸- سناریوی Use Case مشاهده درخواست های خرید ۶۲
۲-۶-۹- سناریوی Use Case قرارداد فروش ۶۷
۲-۶-۱۰- سناریوی Use Case پرداخت وجه ۷۲
۲-۶-۱۱- سناریوی Use Case بررسی پرداخت ها ۷۷
۲-۶-۱۲- سناریوی Use Case تحویل خودرو ۸۲
۲-۶-۱۳- سناریوی Use Case مشاهده گزارش های فروش ۸۷
۲-۶-۱۴- سناریوی Use Caseمدیریت مشتریان ۹۲
فصل سوم : نمودار Class 97
۳-۱- مقدمه ۹۸
۳- ۲- توضیحات متدهای نمودارهای کلاس وب سایت همایش و سمینار ۱۰۰
۳-۳-نمودار اصلی Class سیستم ۱۰۱
۳-۴-جزئیات و نام هر کلاس ۱۰۲
۳-۴-۱-کلاس کاربر ۱۰۲
۳-۴-۲-کلاس مدیر ارشد وب سایت ۱۰۲
۳-۴-۳-کلاس مدیر فروش ۱۰۳
۳-۴-۴-کلاس مشتریان ۱۰۳
۳-۴-۵-کلاس گروه خودرو ۱۰۳
۳-۴-۶-کلاس خودرو ۱۰۴
۳-۴-۷-کلاس درخواست های خرید ۱۰۴
۳-۴-۸-کلاس قرارداد فروش ۱۰۵
۳-۴-۹-کلاس پرداختی های مشتریان ۱۰۵
منابع و مآخذ ۱۰۷

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۲- ۱- نمایش اکتور کاربر ۱۷
شکل ۲- ۲- نمایش اکتورمدیر ارشد وب سایت ۱۷
شکل ۲- ۳- نمایش اکتور مدیر فروش ۱۸
شکل ۲- ۴- نمایش اکتور مشتری ۱۸
شکل ۲- ۵- نمایش رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم ۱۸
شکل ۲- ۶- نمایش Use case Diagram اصلی سیستم ۲۱
شکل ۲- ۷- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریت فروش ۲۲
شکل ۲- ۸- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریت محصولات ( خودروها ) ۲۳
شکل ۲- ۹- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریت مشتریان ۲۴

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ۲- ۱-جدول اصلی سناریو ۲۶
جدول ۲- ۲- جدول سناریوی Use Caseثبت نام در سیستم ۲۸
جدول ۲- ۳- جدول سناریوی Use Case ورود به سیستم ۳۳
جدول ۲- ۴- جدول سناریوی Use Case ایجاد گروه خودرو ۳۸
جدول ۲- ۵- جدول سناریوی Use Case درج مشخصات خودرو ۴۳
جدول ۲- ۶- جدول سناریوی Use Case مدیریت قیمت خودروها ۴۸
جدول ۲- ۷- جدول سناریوی Use Case مشاهده لیست و قیمت خودروها ۵۳
جدول ۲- ۸- جدول سناریوی Use Case درخواست خرید ۵۸
جدول ۲- ۹- جدول سناریوی Use Case مشاهده درخواست های خرید ۶۳
جدول ۲- ۱۰- جدول سناریوی Use Case قرارداد فروش ۶۸
جدول ۲- ۱۱- جدول سناریوی Use Case پرداخت وجه ۷۳
جدول ۲- ۱۲- جدول سناریوی Use Case بررسی پرداخت ها ۷۸
جدول ۲- ۱۳- جدول سناریوی Use Case تحویل خودرو ۸۳
جدول ۲- ۱۴- جدول سناریوی Use Case مشاهده گزارش های فروش ۸۸
جدول ۲- ۱۵- جدول سناریوی Use Case مدیریت مشتریان ۹۳

فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار۲- ۱- نمودار توالی ثبت نام در سیستم ۲۹
نمودار۲- ۲- نمودار همکاری ثبت نام در سیستم ۳۰
نمودار۲- ۳- نمودار فعالیت ثبت نام در سیستم ۳۱
نمودار۲- ۴- نمودار توالی ورود به سیستم ۳۴
نمودار۲- ۵- نمودار همکاری ورود به سیستم ۳۵
نمودار۲- ۶- نمودار فعالیت ورود به سیستم ۳۶
نمودار۲- ۷- نمودار توالی ایجاد گروه خودرو ۳۹
نمودار۲- ۸- نمودار همکاری ایجاد گروه خودرو ۴۰
نمودار۲- ۹- نمودار فعالیت ایجاد گروه خودرو ۴۱
نمودار۲- ۱۰- نمودار توالی درج مشخصات خودرو ۴۴
نمودار۲- ۱۱- نمودار همکاری درج مشخصات خودرو ۴۵
نمودار۲- ۱۲- نمودار فعالیت درج مشخصات خودرو ۴۶
نمودار۲- ۱۳- نمودار توالی مدیریت قیمت خودروها ۴۹
نمودار۲- ۱۴- نمودار همکاری مدیریت قیمت خودروها ۵۰
نمودار۲- ۱۵- نمودار فعالیت مدیریت قیمت خودروها ۵۱
نمودار۲- ۱۶- نمودار توالی مشاهده لیست و قیمت خودروها ۵۴
نمودار۲- ۱۷- نمودار همکاری مشاهده لیست و قیمت خودروها ۵۵
نمودار۲- ۱۸- نمودار فعالیت مشاهده لیست و قیمت خودروها ۵۶
نمودار۲- ۱۹- نمودار توالی درخواست خرید ۵۹
نمودار۲- ۲۰- نمودار همکاری درخواست خرید ۶۰
نمودار۲- ۲۱- نمودار فعالیت درخواست خرید ۶۱
نمودار۲- ۲۲- نمودار توالی مشاهده درخواست های خرید ۶۴
نمودار۲- ۲۳- نمودار همکاری مشاهده درخواست خرید ۶۵
نمودار۲- ۲۴- نمودار فعالیت مشاهده درخواست های خرید ۶۶
نمودار۲- ۲۵- نمودار توالی قرارداد فروش ۶۹
نمودار۲- ۲۶- نمودار همکاری قرارداد فروش ۷۰
نمودار۲- ۲۷- نمودار فعالیت قرارداد فروش ۷۱
نمودار۲- ۲۸- نمودار توالی پرداخت وجه ۷۴
نمودار۲- ۲۹- نمودار همکاری پرداخت وجه ۷۵
نمودار۲- ۳۰- نمودار فعالیت پرداخت وجه ۷۶
نمودار۲- ۳۱- نمودار توالی بررسی پرداخت ها ۷۹
نمودار۲- ۳۲- نمودار همکاری بررسی پرداخت ها ۸۰
نمودار۲- ۳۳- نمودار فعالیت بررسی پرداخت ها ۸۱
نمودار۲- ۳۴- نمودار توالی تحویل خودرو ۸۴
نمودار۲- ۳۵- نمودار همکاری تحویل خودرو ۸۵
نمودار۲- ۳۶- نمودار فعالیت تحویل خودرو ۸۶
نمودار۲- ۳۷- نمودار توالی مشاهده گزارش های فروش ۸۹
نمودار۲- ۳۸- نمودار همکاری مشاهده گزارش های فروش ۹۰
نمودار۲- ۳۹- نمودار فعالیت مشاهده گزارش های فروش ۹۱
نمودار۲- ۴۰- نمودار توالی مدیریت مشتریان ۹۴
نمودار۲- ۴۱- نمودار همکاری مدیریت مشتریان ۹۵
نمودار۲- ۴۲- نمودار فالیت مدیریت مشتریان ۹۶

نمودار۳- ۱- نمودار اصلی Class سیستم ۱۰۱
نمودار۳- ۲- نمودار کلاس کاربر ۱۰۲
نمودار۳- ۳- نمودار کلاس مدیر ارشد وب سایت ۱۰۲
نمودار۳- ۴- نمودار کلاس مدیر فروش ۱۰۳
نمودار۳- ۵ – نمودار کلاس مشتریان ۱۰۳
نمودار۳- ۶ – نمودار کلاس گروه خودرو ۱۰۳
نمودار۳- ۷ – نمودار کلاس خودرو ۱۰۴
نمودار۳- ۸ – نمودار کلاس درخواست های خرید ۱۰۴
نمودار۳- ۹ – نمودار کلاس قرارداد فروش ۱۰۵
نمودار۳- ۱۰- نمودار کلاس پرداختی های مشتریان ۱۰۵

۱-۳- موضوع پروژه
موضوع پروژه جاری پیاده سازی یک وب سایت بنگاه اتومبیل می باشد.
۱-۴- اهداف پروژه
• هدف از پیاده سازی ، وب سایتی است که با آن بتوان عملیات ایجاد گروه خودرو ، درج مشخصات خودرو ، مدیریت قیمت خودروها ، مدیریت مشتریان ، مشاهده گزارش های فروش ، بررسی پرداخت ها و … را انجام داد.
• در پیاده سازی این پروژه اهداف تجاری مد نظر نمی باشد. بلکه فقط اهداف آموزشی زیر مد نظر می باشد: (البته ممکن است از این سیستم در مقاصد تجاری نیز استفاده شود)
۱- آشنایی با برنامه های تحت وب
۲- آشنایی با تحلیل این گونه برنامه ها
۳- آشنایی با روش پیاده سازی این گونه نرم افزارها
۴- آموزش برنامه نویسی سیستمهای تحت وب
۵- آموزش نحوه استفاده از ابزارهای برنامه نویسی برای پیاده سازی این گونه سیستمها
۶- آموزش نحوه ارتباط بین پایگاه داده و صفحات وب در این گونه سیستمها
۷- آشنایی با روش برنامه نویسی تجاری

۱-۵- انجام پروژه چه سودی دارد
• هزینه دوره های آموزشی خارج از دانشگاه برای دانشجو حذف می شود
• انجام این پروژه از نظر کارآموزی و آموزش نحوه انجام یک پروژه تجاری برای کسانی که به نحوی با پروژه سروکار دارند بسیار مفید است
• Component هایی که در این پروژه تولید می شوند اکثرا در پروژه های آینده و یا پروژه های مشابه نیز قابل استفاده اند و این مساله خود باعث صرفه جویی در زمان اجرای پروژه های دیگر خواهد شد .

۱-۶- ذینفعان پروژه
• تحلیل گر
o کسی است که عملیات تحلیل سیستم را انجام می دهد و با سیستم به خوبی آشنایی دارد.
• برنامه نویس
o کسی است که عملیات پیاده سازی و برنامه نویسی را با استفاده از مستندات تولید شده توسط تحلیلگر ، انجام می دهد.
• افراد تحت تعلیم دوره
o افراد تحت تعلیم دوره معمولا دانشجویانی هستند که در این دوره آموزشی شرکت نموده اند.
• مشتریان
o مشتریان کسانی هستند که در آینده این نرم افزار را خریداری می نمایند و به نحوی از این برنامه استفاده می نمایند.

پروژه تجزیه و تحلیل بنگاه اتومبیل و نمایشگاه اتومبیل و فروشگاه خودرو ۱۰۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

 

    icon
ارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: