خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم انبارداری ۱۱۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم انبارداری ۱۱۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم انبارداری ۱۱۵ص
  فرمت پروژه:    Word +  Visio File
 قیمت :  ۱۳۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۳٫۰۰۰ تومان


فصل اول
الف) ارائه شرح سیستم
مقدمه‌
۱ـ۲ ـ۱-جایگاه‌ سازمانی‌ و شرح‌ وظایف‌
۱-۲-۴-کالاهای‌ موجود در انبار و نحوه‌ چیدمان‌ آنها
۱-۲-۵-سیستم‌ کدگذاری‌ کالاهای‌ انبار
۱-۲-۷-فرایند درخواست‌ کالا از انبار و تحویل‌ آن‌
۱-۲-۸-فرمهای‌ مورد استفاده‌ در سیستم‌ انبار
۱-۲-۱۰-انبار گردانی‌

فصل دوم : نیازمندیهای نرم افزار انبار
نیازمندیهای مساله جهت طراحی برنامه انبار
اطلاعات پایه
عملیات مربوط به ورود کالا به انبار
عملیات مربوط به خروج کالا از انبار
عملیات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداری کالا و سوابق آن و کنترل موجودی انبار
گزارش‌ها
امنیت و حدود دسترسی
ارتباط سیستم انبار با سایر سیستم‌ها
بازسازی اطلاعات

فصل سوم : ارائه تحلیل سیستم (جداول و متغیرها)
جدول مربوط به ثبت ، اصلاح و حذف کالا
جدول مربوط به مشاهده کالا
جدول مربوط به چاپ نتایج
جدول مربوط به معرفی درخواست کننده
جدول مربوط به معرفی انبارها
جدول مربوط به معرفی پروژه ها
جدول مربوط به معرفی کارپردازها
۲- ورود و خروج کالا
۱-۲) رسید انبار
جدول مربوط به رسید انبار دائم
۲-۲) حواله انبار
جدول مربوط به حواله انبار
۳-۲) برگشتی به انبار
۴-۲) درخواست خرید
۵-۲) رسید محصول
۳- گزارشات سیستم
۱-۳) گزارش گردش انبار
۲-۳) گزارش کاردکس انبار یک کالا
۳-۳) کالاهائی که به نقطه سفارش رسیده اند
۴-۳) گزارش مواد یک محصول
۵-۳) گزارش پیگیری درخواستهای خرید
۶-۳) گزارش مربوط به واحدها
۷-۳) گزارش مربوط به پروژه ها
۴- انبار گردانی
۱-۴) ثبت شمارش کالا
۲-۴) گزارش مغایرت
۳-۴) لیست شمارش کالا
۴-۴) لیست انبارگردانی (صورت خلاصه ریز انبارگردانی شرکت)
۵-۴) ثبت انبارگردانی
۵- عملیات سیستم

فصل چهارم : طراحی جداول و تعیین کلید های اصلی
نامهای اصلی یا عناوین مربوط به ستونهای جداول
مشخصات کالا
جدول مربوط به ثبت ، اصلاح و حذف کالا
جدول مربوط به مشاهده کالا
جدول مربوط به چاپ نتایج
جدول مربوط به معرفی درخواست کننده
جدول مربوط به معرفی انبارها
جدول مربوط به معرفی پروژه ها
جدول مربوط به معرفی کارپردازها
ورود و خروج کالا
۱-۲) رسید انبار
جدول مربوط به رسید انبار دائم
۲-۲) حواله انبار
جدول مربوط به حواله انبار
۳-۲) برگشتی به انبار
۴-۲) درخواست خرید
۵-۲) رسید محصول
گزارشات سیستم
۱-۳) گزارش گردش انبار
۲-۳) گزارش کاردکس انبار یک کالا
۳-۳) کالاهائی که به نقطه سفارش رسیده اند
۴-۳) گزارش مواد یک محصول
۵-۳) گزارش پیگیری درخواستهای خرید
۶-۳) گزارش مربوط به واحدها
۷-۳) گزارش مربوط به پروژه ها
انبار گردانی
۱-۴) ثبت شمارش کالا
۲-۴) گزارش مغایرت
۳-۴) لیست شمارش کالا
۴-۴) لیست انبارگردانی (صورت خلاصه ریز انبارگردانی شرکت)
۵-۴) ثبت انبارگردانی
عملیات سیستم

فصل پنجم : نرمال سازی جداول
جدول Asset Categories
جدول Assets
جدول Departments
جدول Depreciation
جدول Employees
جدول Maintenance
جدول Reports
جدول Status
جدول Vendors

فصل ششم : نمودارهای ERD

فصل هفتم : نمودارهای جریان داده ها در نرم افزار انبار
الف) نمودار زمینه ای DFD سیستم انبار
ب) نمودار سطح ۰ DFD سیستم انبار
ج) نمودار سطح ۱ DFD سیستم انبار (ناشی از عملیات انبار)
د) نمودار سطح ۲ DFD سیستم انبار (ناشی از صدور درخواست)
ه) نمودار سطح ۳ DFD سیستم انبار (صدور ناشی از درخواست)
ه) نمودار سطح ۴ DFD سیستم انبار (ناشی از بررسی صدور)

فصل هشتم : نمودارهای Sequence Diagrams
نمودار شماره ۱: مرحله ارائه درخواست
نمودار شماره ۲: مرحله جستجو جهت موجودی (کالای مصرفی)
نمودار شماره ۳: مرحله جستجو جهت موجودی (کالای اموال)
نمودار شماره ۴: مرحله پاسخ به درخواست
نمودار شماره ۵: وضعیت کالای برگشتی به انبار
نمودار شماره ۶: صدور قبض انبار

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۳٫۰۰۰ تومان