خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کتابخانه ۱۳ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کتابخانه ۱۳ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کتابخانه ۱۳ص
فرمت پروژه:     Word + Visio File + SQL Database
قیمت : ۸۰۰۰ تومان

بانک اطلاعاتی
۱ – فایل مشخصات کاربران
۱-۱- جدول User
۱-۲- جدول Roles
۲- فایل کتاب ها  eBook.mdf
۲-۱- نمودار DFD سطح صفر
۲-۲- نمودار DFD سطح یک
۲-۳- نمودار DFD سطح دو
۲-۴- نمودار Use Case UML
۲-۵- نمودار General Case UML
۲-۶- نمودار Sequence UML کاربر مهمان
۲-۷- نمودار Sequence UML کاربر عضو
۲-۸- نمودار Sequence UML  مدیر سایت

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۸٫۰۰۰ تومان