خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک ۴۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک ۴۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک  ۴۵ص
فرمت پروژه:     Word
قیمت : ۸۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۸٫۰۰۰ تومان

 

فصل اول : تجزیه و تحلیل داده ها۳
گزارش شناخت سیستم۴
عملکرد کلی سیستم  ۵
مشکلات موجود۶
پیشنهادات اولیه۶
گزارش امکان سنجی۷
امکان سنجی منطقی۷
امکان سنجی فیزیکی۷
امکان سنجی فرهنگی۷
امکان سنجی اقتصادی۸
تحلیل هزینه ها و منافع۸
زمانبندی پروژه۱۰
نمودار Gant Chart11
آنالیز سیستم۱۲
شناخت فرم ها۱۲
نمودار Form Flow 12
نمودار FRD14
بیانیه نیازمندی ها۱۴
نمودارهای DFD16
طرح جانمایی۲۳

فصل دوم : طراحی سیستم۲۴
طراحی بانک ها۲۵
جمع آوری داده ها۲۵
خالص سازی داده ها۲۶
نرمال سازی۲۷
طراحی جداول۲۹
نمودارهای UML32
نمودار Use Case32
Sequence Diagram34
State Diagram35
نمودار DSD37
نمودار JSP 41
طراحی فرم های ورودی و خروجی۴۲
ضمایم پروژه۴۴
نمونه فرم های سیستم۴۵

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۸٫۰۰۰ تومان