خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم رای گیری آنلاین ۱۵۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم رای گیری آنلاین ۱۵۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم رای گیری آنلاین ۱۵۰ص
فرمت پروژه:     Word + PDF
قیمت : ۱۳۰۰۰ تومان
 

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۳٫۰۰۰ تومان


۱-مقدمه
۱-۱-هدف
۱-۲-قواعد به کار رفته در این نوشته
۱-۳-مخاطبان این نوشته
۱-۴-محدوده پروژه
۲-توضیحات کلی
۲-۱-چشم انداز محصول
۲-۲-توابع محصول
۲-۳-طبقه بندی کاربران
۲-۴-محیط عملیاتی
۲-۵-محدودیت طراحی و پیاده سازی
۲-۶-مستندات کاربران
۲-۷-مفروضات و وابستگی ها
۳-نیازمندی های واسط های خارجی
۳-۱-واسط کاربر
۳-۱-۱-واسط کاربر در سمت مشتری
۳-۱-۲-واسط کاربر در سمت سرویس دهنده
۳-۲-واسط سخت افزاری
۳-۳-واسط نرم افزاری
۳-۴-واسط ارتباطی
۴-دیدگاه های سیستم
۴-۱-سیستم از دید رای دهنده:
۴-۱-۱-توضیحات و اولویت ها
۴-۱-۲-دنباله عمل/عکس العمل
۴-۱-۳-نیازمندی های تابعی
۴-۲-سیستم از دیدگاه مدیر سیستم
۴-۲-۱-توضیحات و اولویت ها
۴-۲-۲-دنباله عمل/عکس العمل
۴-۲-۳-نیازمندی های تابعی
۵-نیازمندی های غیر تابعی دیگر
۵-۱-نیازمندی های کارایی
۵-۲-نیازمندی های ایمنی
۵-۳-نیازمندی های امنیتی
۵-۴-ویژگی های کیفیت نرم افزار
۶-نیازمندی های دیگر
پیوست ۱- واژه نامه
پیوست ۲- مدلهای تحلیل

فصل دوم
طراحی معماری ، واسط و سطح مولّفه نرم افزار رای گیری الکترونیکی
طراحی معماری و ساختار پیمانه ای
طراحی معماری
مراحل انجام طراحی معماری
نگاشت تبدیلها و تراکنشها
گزارش پیمانه ها
تعریف و  توضیح واسط هر پیمانه
ساختارهای داده محلی و سراسری
محدودیتهای طراحی معماری
مجموعه بازنگریها و اصلاح
DFD سطح ۱ نرم افزار سرور رای گیری الکترونیکی
DFD سطح ۱ نرم افزر کاربر
نمودار معرفی معماری اولیه نرم افزار مشتری رای گیری الکترونیکی
نمودار معمالی کلی و اولیه نرم افزار سرور رای گیری الکترونیکی
گزارش پیمانه ها
نرم افزار کارگزار رای گیری الکترونیکی
تنظیم لیست نامزدها و تنظیمات اولیه
احراز هویت کاربر
تمهیدات احراز هویت کاربر
ارسال نتیجه احراز هویت کاربر
عدم تایید هویت کاربر
اثبات هویت سرور
تمهیدات اثبات هویت سرور
دریافت نتیجه تایید هویت
اعلام بروز اشکال هویت
رای گیری
ارسال اسامی نامزدها
دریافت نتیجه انتخاب نامزد
معماری کلی و اولیه نرم افزار سرور رای گیری الکترونیکی
ثبت نتیجه رای گیری
ارائه آمار
تنظیمات و رفع اشکال
رمز گذاری و رمز گشایی داده های ارسالی و دریافتی
نرم افزار کاربر رای گیری الکترونیکی
معماری کلی نرم افزار مشتری رای گیری الکترونیکی
مشتری رای گیری الکترونیکی
برقراری ارتباط و Negotiation اولیه
احراز هویت کاربر و سرور
فرآیند رای گیری
دریافت آمار آرا و خاتمه نشست
رمز نگاری و رمز گشایی داده های ارسالی و دریافتی
بروز اشکال
تعریف واسط هر پیمانه
توضیحات واسطها
ساختمان داده ها ی محلی و سراسری
لیست  مشخصات کاندیدا ها (نامزد انتخاباتی )
مشخصات سرور
ساختمان داده های برقراری ارتباط
رای دهنده
ساختمان داده های پیمانه احراز هویت
کلید عمومی و خصوصی
نتیجه احراز هویت
کلید نشست
رای
گزارش
کد خطا
۵) محدودیت های طراحی معماری
باز نگریها و اصلاحات
تعریف مولفه ای پیمانه ها و طراحی سطح مولفه
مولفه رای گیری
مولفه رمز نگاری

فصل سوم
نمودارهای مختلف قسمت‌های تحلیل و طراحی و برخی مشخصه‌ها
اجزای مختلف سیستم رای گیری الکترونیک
نمودار CFD
نمودارDFD
نمودار STD
نمودار ERD

فصل چهارم
امنیت در رای گیری الکترونیکی
مقدمه
زمینه تاریخی و فلسفی رای گیری و دموکراسی
مشکلات ذاتی موجود در هر نوع رای گیری
عدم امکان تامین همزمان بازبینی رای و محرمانگی
خرید و فروش رای
مشکلات ناشی از بستر انتخاب شده برای سیستم
مشکلات ناشی از اشکالات در طراحی
دلایل موافقین توسعه سیستم رای گیری الکترونیکی
نیازهای کلی یک سیستم رای گیری الکترونیکی
تحلیل موارد حساس ایمنی
ارزیابیی گسترده پیرامون سیستم رای گیری اینترنتی
توصیه ما
آسیب پذیریهای SERVE
عدم امکان بازبینی ( ممیزی) رای بازخوانی شده و حملات داخلی
محرمانگی
خرید و فروش آراء
عدم توان کنترل محیط ( بستر ) رای گیری
حمله های spoofing و man-in-the-middle
حمله عدم پذیرش سرویس (DoS )
نتیجه
دموکراسی
نیازهای پایه برای یک سیستم رای گیری منصفانه
نیازها
References

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۳٫۰۰۰ تومان