خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه ۶۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه ۶۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه ۶۰ص
 فرمت پروژه:     Word + Visio File
 قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان


چکیده
نرم افزار داروخانه
مزایا
مخاطبین نرم افزار داروخانه
مقدمه
مشخصات فنی نرم افزار

فصل اول:
ارائه شرح سیستم
هدف
۱-۲-قواعد به کار رفته در این نوشته
۱-۳-مخاطبان این نوشته
۱-۴-محدوده پروژه
۱-۵-چشم انداز محصول
۱-۶-طبقه بندی کاربران سیستم
۱-۶-۱- کاربران عادی(مشتریان)
۱-۶-۲- مدیران سیستم
۱-۷- تکنولوژی مورد استفاده در این سیستم

فصل دوم:
نیازمندیهای نرم افزار جاری
۲-۱- نیازمندیهای مساله جهت طراحی نرم افزار
گزارش‌ها
ارتباط سیستم با سایر سیستم‌ها
امنیت و حدود دسترسی
بازسازی اطلاعات
کاربران سیستم نرم افزار داروخانه
ذینفعان نرم افزار

فصل سوم:
نمودار ERD سیستم داروخانه
نمودار ERD سیستم داروخانه
تصویر پیاده سازی جداول و رابطه ها در SQL

فصل چهارم:
Data Dictionary
۴-۱- جدول DragstorSpec
۴-۱-۱- شرح موجودیتهای جدول
۴-۲- جدول Providers
۴-۲-۱- شرح موجودیتهای جدول
۴-۳- جدول Drugs
۴-۳-۱- شرح موجودیتهای جدول
۴-۴- جدول Stafs
۴-۴-۱- شرح موجودیتهای جدول
۴-۵- جدول Positions
۴-۵-۱- شرح موجودیتهای جدول
۴-۶- جدول PurchasedDrugs
۴-۶-۱- شرح موجودیتهای جدول
۴-۷- جدول NoskhehDescription
۴-۷-۱- شرح موجودیتهای جدول
۴-۸- جدول Noskheh
۴-۸-۱- شرح موجودیتهای جدول

فصل پنجم:
نمودارهای DFD
نمودار زمینه ای
نمودار DFD سطح صفر
DFD سطح ۱
DFD سطح ۱
DFD سطح ۱
DFD سطح ۲

فصل ششم:
بررسی زبان برنامه نویسی و علت انتخاب آن
برنامه نویسی VB 6
ساختارVB
ماژولها (models)
اشیاء
متغیر ها ( variable )
ثابت ها
مفهوم شی گرائی
اصول برنامه نویسی پایگاه داده ها
System Development Life Cycle
الف – تعریف
ب- الزامات
ج- ارزیابی
د- طراحی
ه- پیاده سازی
و- آزمون و مستند سازی نهایی
ز- نگهداری
متدولوژی منظم
طراحی یک سیستم
مقدمه ای بر  مدل پایگاه داده
سه نوع رابطه Binary وجود دارد
تغییر مدل E-R به یک مدل رابطه ای

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان