خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم ثبت نام و فروش ایران خودرو ۹۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم ثبت نام و فروش ایران خودرو ۹۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم ثبت نام و فروش ایران خودرو  ۹۰ص
 فرمت پروژه:     Word
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان


فصل اول : پرسش و پاسخ
انجام جلسه ملاقات با مشتری به منظور مصاحبه
سوال : چه کسی این نرم افزار را درخواست نموده است؟
سوال : هدف شما از داشتن این نرم افزار چیست؟
سوال : داشتن این سیستم چه مشکلاتی را از پیش پای شما بر می دارد؟
سوال : منافع کاربرد این سیستم چیست؟
سوال : آیا غیر از مکانیزه کردن این سیستم راحل دیگری وجود دارد؟
سوال : سیستم مورد تقاضا به طور خلاصه چه کاری را باید انجام دهد؟
سوال : افراد موجود در سیستم فعلی شرکت را نام ببرید؟
سوال : در صورت مکانیزه کردن سیستم فروش ،آیا این تعداد افراد هنوزباید در سیستم وجود داشته باشند؟

فصل دوم : صورت جلسات FAST
شناسایی حوزه اطلاعات

فصل سوم : استخراج و جمع آوری نیازها
شناسایی حوزه اطلاعات،عملکرد و رفتار سیستم
واحد پذیرش
واحد گزارش گیری
واحد مالی
واحد ارائه خدمات
مشکلات و نیازمندی ها
بررسی درخواست خریدار
ثبت مشخصات خریدار
ثبت زمان نوبت برای خریدار
ارائه گزارشات مربوط به مشخصات خریدار
ثبت مشخصات مربوط به مشخصات مشتری
انجام امور مربوط به چک
انجام امور مربوط به رسید وجه
انجام امور مربوط به رسید چک
انجام امور مربوط به چک
مشخص نمودن تاریخ تحویل
نیازمند های طبقه بندی شده
مشخص کردن Actor ها و Use Case ها در سیستم فروش
کاربر
کاربر گزارش گیری
کاربر امور مالی
کاربر امور خدمات
کاربر آماده سازی
اطلاعات ورودی و خروجی در سیستم مکانیزه
چگونگی عملکرد و رفتار سیستم مکانیزه
معیار های اعتبار سنجی
خلاصه عملکرد سیستم مکانیزه
واحد آماده سازی
واحد پذیرش
واحد مالی
واحد گزارش گیری
واحد ارائه خدمات

فصل چهارم : مدل سازی تحلیل
نمودار رابطه موجودیت ها
اشیاء داده ، صفات
موجودیت : نمایندگی فروش ایران خودرو
موجودیت : کارخانه ایران خودرو
موجودیت : انبار خودرو
موجودیت : خریدار
موجودیت : بانک
موجودیت : شرکت لیزینگ
اشیاء داده ، صفات و روابط
شرح موجودیت ها و رابطه ها در ERD
نام موجودیت: نمایندگی فروش ایران خودرو
نام موجودیت : بانک
نام موجودیت : خریدار
نام موجودیت : انبار خودرو
نام موجودیت : شرکت لیزینگ
نام موجودیت : کارخانه سازنده ایران خودرو
نمودار جریان داده ها DFD
نمودار DFD سطح ۱-۱
نمودار DFD سطح ۱-۱-۲
نمودار DFD سطح ۱-۱-۳
نمودار DFD سطح ۱-۱-۴
نمودار DFD سطح ۱-۲
نمودار DFD سطح ۱-۳
نمودار DFD سطح ۱-۴-۱
نمودار DFD سطح ۱-۴-۲
نمودار DFD سطح ۱-۵
مشخصه فرآیند (PSPEC)
نام فرآیند : آماده سازی
نام فرآیند : پذیرش
نام فرآیند : مالی
نام فرآیند : گزارش گیری
نام فرآیند : خدمات
نام فرآیند : ثبت اطلاعات کاربران
نام فرآیند : ثبت تعرفه های فروش
نام فرآیند : ثبت انوع خودرو
نام فرآیند : ثبت انواع فروش
نام فرآیند : ثبت قیمت فروش
نام فرآیند : ثبت میزان تخفیف
نام فرآیند : ثبت اطلاعات خودرو سمند
نام فرآیند : ثبت اطلاعات خودرو پژو
نام فرآیند : ثبت اطلاعات خودرو ویتارا
نام فرآیند : ثبت اطلاعات واگذاری اعتباری
نام فرآیند : ثبت اطلاعات واگذاری عادی
نام فرآیند : ثبت اطلاعات واگذاری فوری
نام فرآیند : ثبت اطلاعات واگذاری لیزینگی
نام فرآیند : ثبت اطلاعات واگذاری چند مرحله ای
نام فرآیند : ثبت مشخصات خریدار
نام فرآیند : ثبت وجه پرداختی خریدار
نام فرآیند : ثبت نوع واگذاری خریدار
نام فرآیند : تعیین زمان نوبت
نام فرآیند : ثبت میزان چک
نام فرآیند : ثبت شماره چک
نام فرآیند : صادر کردن رسید چک
نام فرآیند : تعیین نوع قیمت برحسب نوع واگذاری
نام فرآیند : انجام امور حسابداری
نام فرآیند : تهیه گزارشات مالی
نام فرآیند : تهیه گزارشات آماری
نام فرآیند : تهیه گزارشات روزانه
نام فرآیند : تهیه گزارشات هفتگی
نام فرآیند : تهیه گزارشات ماهانه
نام فرآیند : تهیه گزارشات سالانه
نام فرآیند : اعلام تاریخ تحویل به خریدار
نمودار STD
مشخصه کنترل [CSPEC] فرهنگ داده ها
امور کاربران را انجام بده
۱-۲-۱-۱ قیمت فروش را ثبت کن
۲-۲-۲-۱ میزان تخفیف را ثبت کن
۱-۳-۱-۱ اطلاعات مربوط به خودرو سمند را ثبت کن
۲-۳-۱-۱ اطلاعات مربوط به خودرو پژو را ثبت کن
۳-۳-۱-۱ اطلاعات مربوط به خودرو ویتارا را ثبت کن
۱-۴-۱-۱ اطلاعات واگذاری اعتباری را ثبت کن
۲-۴-۱-۱ اطلاعات واگذاری عادی را ثبت کن
۳-۴-۱-۱ اطلاعات واگذاری فوری را ثبت کن
۴-۴-۱-۱ اطلاعات واگذاری لیزینگی را ثبت کن
۵-۴-۱-۱ اطلاعات واگذاری چند مرحله ای را ثبت کن
۱-۲-۱ مشخصات مشتری را ثبت کن
۲-۲-۱ مشخصات مشتری جدید را ثبت کن
۴-۲-۱ میزان وجه و نوبت را باتوجه به نوع واگذاری تعیین کن
۱-۳-۱ میزان وجه چک را ثبت کن
۲-۳-۱ شماره چک را ثبت کن
۳-۳-۱ رسید چک را صادر کن
۴-۳-۱ قیمت را برحسب نوع واگذاری مشخص کن
۵-۳-۱ امور حسابداری را انجام بده
۱-۴-۱ گزارشات مالی را انجام بده
۳-۴-۱ گزارشات مشتری را ثبت کن
۱-۲-۴-۱ گزارشات روزانه را تهیه کن
۲-۲-۴-۱ گزارشات هفتگی را تهیه کن
۳-۲-۴-۱ گزارشات ماهانه را تهیه کن
۴-۲-۴-۱ گزارشات سالانه را تهیه کن
۱-۵-۱ تاریخ تحویل را به مشتری اعلام کن

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان