خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه تحلیل سیستم تاکسی سرویس ۳۵ص

پروژه تجزیه تحلیل سیستم تاکسی سرویس ۳۵ص

پروژه تجزیه تحلیل سیستم تاکسی سرویس ۳۵ص
 فرمت پروژه : Word
 قیمت پروژه : ۹٫۰۰۰ تومان
 

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۹٫۰۰۰ تومان

 

پیشگفتار
چارت سازمانی
مقدمه
سیستم آژانس تاکسی همشهری در یک نگاه
مالک آژانس
مدیر شیفت روز
مدیر شیفت شب
راننده
مشترک
دیاگرام متن
دیاگرام متن
دیاگرام متن
فرم DFD فیزیکی
فرم DFD فیزیکی
فرم DFD فیزیکی
فرم:شرح موجودیت های خارجی
نمودار عملیاتی
دیاگرام گردش داده ها
دیاگرام گردش داده ها
شرح پردازه های جزئی
شرح پردازه های جزئی
شرح خطوط جریان داده
ورودی و خروجی
شرح موجودیت
مدل منطقی دادها
مدل منطقی انبارها
شرح وظایف
ساختار ورودی و خروجی وظایف
ساختار ورودی و خروجی وظایف
تایید رویدادها و موجودیت ها
مدل ERD

 

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۹٫۰۰۰ تومان