خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده سیستم کتابفروشی به همراه نمودار ERD (نمودار ER)

پایگاه داده سیستم کتابفروشی به همراه نمودار ERD (نمودار ER)

پایگاه داده سیستم کتابفروشی به همراه نمودار ERD (نمودار ER)
۱۲ صفحه

قیمت : ۱۸/۰۰۰ تومان
فرمت : دیتابیس SQL و فایل WORD         
به همراه فایل Word و پایگاه داده SQL Server

فهرست مطالب
عنوان……………. . . . شماره صفحه
جداول سیستم کتابفروشی           ۲
جدول کتابها        ۲
رکوردهایی برای جدول کتابها          ۲
جدول مشتریان    ۳
رکوردهایی برای جدول مشتریان      ۳
جدول اطلاعات فروش کتابها            ۴
رکوردهایی برای جدول فروش          ۴
نمودار ERD سیستم کتابفروشی   ۵
نمودار SQL        ۶
QUERY نمایش لیست کمترین و بیشترین فروش کتاب (MAX,MINF)          ۷

فهرست جدول ها
عنوان………………………………صفحه
جدول ۱- جدول کتابها        ۴
جدول ۲- رکوردهایی برای جدول کتابها          ۴
جدول ۳- جدول مشتریان    ۵
جدول ۴- رکوردهایی برای جدول مشتریان     ۵
جدول ۵- جدول اطلاعات فروش کتابها           ۶
جدول ۶- رکوردهایی برای جدول فروش          ۶
جدول ۷ – جدول نمایش لیست کمترین و بیشترین فروش کتاب  ۹
جدول ۸- جدول نمایش لیست مشتریانی که حداقل یک کتاب خریده اند  ۱۰
جدول ۹- جدول نمایش میزان کل فروش هر کتاب         ۱۱

فهرست شکل ها
عنوان…………………………………………………………..صفحه
شکل ۱ – شکل نمایش لیست کمترین و بیشترین فروش کتاب  ۹
شکل ۲- شکل نمایش لیست مشتریانی که حداقل یک کتاب خریده اند  ۱۰
شکل ۳- شکل نمایش میزان کل فروش هر کتاب         ۱۱

فهرست نمودار ها
عنوان………………………………………….صفحه
نمودار ۱- نمودار ERD سیستم کتابفروشی  ۸
نمودار ۲- نمودار SQL       ۹

سیستم کتابفروشی از سه جدول به شرح زیر تشکیل شده است:
جداول سیستم کتابفروشی
جدول کتابها
در این جدول اطلاعات کتابهای موجود نگه داری می شود

نام فیلد

نوع فیلد

BookID (کد کتاب)

Int (شمارنده اتوماتیک)

BookName (نام کتاب)

String

BookWriter (نویسنده)

String