خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده سیستم کتابخانه به همراه نمودار ERD (نمودار ER)

پایگاه داده سیستم کتابخانه به همراه نمودار ERD (نمودار ER)

پایگاه داده سیستم کتابخانه به همراه نمودار ERD (نمودار ER)
۱۵ صفحه

قیمت : ۱۸/۰۰۰ تومان
فرمت : دیتابیس SQL و فایل WORD
به همراه فایل Word و پایگاه داده SQL Server

فهرست مطالب
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه
جدولهای پایگاه داده سیستم کتابخانه          ۴
جدول کتابها        ۵
رکوردهایی برای جدول کتابها          ۵
جدول پرسنل       ۶
رکوردهایی برای جدول پرسنل         ۷
رکوردهایی برای جدول تحویل کتاب  ۹
جدول ضمانت      ۹
رکوردهایی برای جدول ضمانت        ۱۰
جدول موضوع کتاب           ۱۰
رکوردهایی برای جدول موضوع کتاب ۱۰
جدول صحافی      ۱۱
رکوردهایی برای جدول صحافی       ۱۱
نمودار ERD سیستم کتابخانه (نمودار ER ) 12
نمودار SQL کتابخانه        ۱۳
Query لیست کتاب همراه با عنوان را نمایش می دهد.          ۱۴
Query لیست کتاب هایی که اصلا به امانت نرفتند همراه با عنوان را نمایش می دهد.      ۱۵
Query لیست دفعاتی که هرکتاب به امانت رفتندرا نمایش می دهد.     ۱۶

فهرست شکلهاو نمودارها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه
شکل ۱-لیست کتاب همراه با عنوان            ۱۴
شکل ۲-لیست کتاب هایی که اصلا به امانت نرفتند    ۱۶
شکل ۳-تعداد دفعاتی که هر کتاب به امانت رفته         ۱۶

نمودار ۱-ERD سیستم کتابخانه (نمودار ER )          ۱۲
نمودار ۲-SQL کتابخانه     ۱۳
نمودار ۳-لیست کتاب همراه با عنوان           ۱۴
نمودار ۴-لیست کتاب هایی که اصلا به امانت نرفتند    ۱۵
نمودار ۵- تعداد دفعاتی که هر کتاب به امانت رفته       ۱۶

فهرست جدولها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه
جدول ۱-کتابها     ۵
جدول ۲-رکوردهایی جدول کتابها      ۶
جدول ۳-پرسنل    ۷
جدول ۴-رکوردهایی  جدول پرسنل   ۸
جدول ۵-اطلاعات تحویل کتاب         ۹
جدول ۶-رکوردهایی  جدول تحویل کتاب         ۹
جدول ۷-ضمانت   ۱۰
جدول ۸-رکوردهای جدول ضمانت     ۱۰
جدول ۹-موضوع کتاب        ۱۱
جدول ۱۰-رکوردهای جدول موضوع کتاب        ۱۱
جدول ۱۱-صحافی ۱۲
جدول ۱۲-رکوردهای جدول صحافی   ۱۲

جدولهای پایگاه داده سیستم کتابخانه
سیستم کتابخانه از سه جدول به شرح زیر تشکیل شده است:
جدول کتابها
در این جدول اطلاعات کتابهای موجود نگه داری می شود

نام فیلد

نوع فیلد

BookID

(کد کتاب)

nvarchar(8)

Title

(عنوان)

nvarchar(50)

TopicID

(موضوع کتاب)

int

CopyrightYear

(سال انتشار)

float

ISBNNumber

(کد شابک)

nvarchar(50)

PublisherName

(نام انتشارات)

nvarchar(50)

PlaceOfPublication

(محل انتشار)

nvarchar(50)

WriterN

(نام نویسنده)

nvarchar(50)

EditionNumber

(شماره ویرایش)

int

CoverType

(نوع جلد)

int

ShelfId

(کد نوع جلد)

int