خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / پایان نامه فرهنگسرا ۱۱۴ص

پایان نامه فرهنگسرا ۱۱۴ص

پایان نامه فرهنگسرا ۱۱۴ص
قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان

۱-۲٫ سخن آغازین
۲-۲٫ معنای واژه فرهنگ
۳-۲٫ لزوم اوقات فراغت
۴-۲٫ فعالیت های مناسب اوقات فراغت
۵-۲٫ معماری و اوقات فراغت
۶-۲٫ فرهنگسرا
۷-۲٫ضرورت ایجاد فرهنگسرا
۸-۲٫لزوم فعالیت های فرهنگی در جامعه
۱-۳٫ مقدمه
۲-۳٫ بررسی نمونه های اجرا شده
۱-۲-۳٫ فرهنگسرای خاوران
۲-۲-۳٫ فرهنگسرای نگارستان(موزه قرآن)
۳-۲-۳٫ فرهنگسرای سرو
۱-۴- لیست فضاها و متراژهای مربوطه :
۲-۴٫ کلاس های آموزشی
۳-۲-۴٫ برخی استاندارد‌ها در طراحی کلاس‌های آموزشی
۳ـ۴٫ فضاهای حوزه فرهنگی
۲-۳-۴٫ میزان فضاهای کتابخانه
۳-۳-۴٫ ابعاد و استانداردهای پیشخوان و برگه دان
۵-۳-۴٫استاندارد میزها
۷-۳-۴٫ نورپردازی
۸-۳-۴٫ تهویه مطبوع
۴-۴٫گالری ها
۱-۴-۴٫ ساختمان عمومی گالری ها
۴-۴-۴٫ حرکت و دسترسی گالری ها
الگوهای سیرکولاسیون در نمایشگاه
۴-۵٫ انواع سیستم سازه
۹-۵٫ تهویه مطبوع
۶-۵٫ پوشش سقف
۵-۵٫ هزینه ساختمان
۱۲-۵٫ سیستم توزیع و تامین انرژی

فرهنگ به مفهوم عام ، روش زیستن و اندیشیدن است و حاصلی است از مجموعه دانسته‌ها و اعتقادهای یک قوم « استنتاجی است که ملتی در طی قرون متمادی از دریافت های خود از زندگی کرده اند. »
فرهنگ در زبان فارسی به معنی خرد و داشتن تربیت و ادب است ، نیز واژه فرهنگستان نیز از همین ریشه می‌باشد . فرهنگ جمع بندی تاریخی مهارتها ، عقاید ، احساسات ، سطح تحصیلات ، نهادهای اجتماعی ، آثار ادبی و هنری می باشد ، نیز نحوه استفاده از تسهیلات عمومی میزان تحصیلات نقش مذهب در زندگی ، سطح بهداشت و نظایر آن نیز از مظاهر فرهنگ جامعه هستند .
به همین دلیل می باشد که فرهنگ دربرگیرنده عوامل مادی و معنوی است، آن قسمت از فرهنگ را که حاوی عوامل مادی است ( نظیر وسایل تولید و شیوه های تولید ) فرهنگ مادی می نامند و قسمتی دیگر را که حاوی عوامل معنوی می باشد ( نظیر دانش و مذهب و… ) را فرهنگ معنوی
می‌نامند. فرهنگ با بهره گیری از بهترین موازین اخلاقی و معتقدات مذهبی و تفکرات و آداب و سنن پرورش یافته ، متکامل می‌گردد .
در نهایت آنچه تعیین کننده روش زندگی یک قوم می گردد ، به تنهایی نه مذهب است، نه اخلاق و نه آداب و سنن، بلکه فرهنگ است که از هر یک نصیبی دارد. فرهنگ اصولاً دارای لایه های متفاوت است و در واقع لایه به لایه است ، فرهنگ عامه یعنی آنچه که در نزد عوام و عموم مردم یافت
می‌شود یک لایه از فرهنگ است . آنچه در آثار هنری است گوشه ای از فرهنگ یک ملت است و آنچه در ادبیات و شعر است نیز گوشه ای دیگر و همچنین در کوچه و بازار است . فرهنگ آینه تمام نمای ارزش های حاکم بر فرد و جامعه است . که با چهره های گوناگون در ادبیات ، هنر ، تاریخ ، فلسفه ، سیاست ، اخلاق ، گفتار و … تجلی پیدا می کند و اگر در این چهره های گوناگون و صورت های متفاوت دقت کنیم ، روح کلی حاکم بر آنها را خواهیم یافت . فرهنگ پرورده نمی شود و باقی نمی ماند مگر در پرتو تحرک . فرهنگ امری زنده است بنابراین باید متحرک و روینده باشد ، توقف او مرگ اوست چه اگر فرهنگ طبع انعطاف پذیر و سیال نداشته باشد تا بتواند خود را پیوسته با نیازها و آرمان‌ها تطبیق دهد ، از پای در خواهد آمد . فرهنگ از هر جا هر چه را که مایه تقویت و بالندگی خود باشد می گیرد و در مقابل از خود مایه می گذارد . با داد و ستد و تحول خود را زنده و شاداب نگه می دارد . فرهنگ یک جامعه برآیندی از کل تاریخ آن جامعه است که پیوندی عمیق با جوامع مجاور و فرهنگ های جهانی دارد . فرهنگ تنها با جنبش و ورزش زنده می شود ، بایستی پنجره های فرهنگ باز بماند چشم انداز عمیق و جریان یافتن هوا و برای دادوستد . فرهنگ محتاج گرفتن و دادن است . با فرهنگ ، گذشته به حال پیوند می خورد . در نهایت آنکه فرهنگ ، شکلها و صورتهای غیر زیستی و غریزی انسان است که با ارگانیزم او رابطه ای ندارد و به واسطه ژنها انتقال نمی‌یابد. پس فرهنگ چیزی است بیرون از ارگانیزم انسان و موجود در جامعه که انسان در زندگی خود آنرا از راه آموزش و تقلید کسب می کند . فرهنگ میراث کهنی است که در طول هزاران سال همواره از گذشته به آینده و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود ، تحول و تکامل می یابد وسیع تر و غتی تر می گردد . جدا کردن بشریت از فرهنگ و زاد و بوم خویش در واقع مرگ تدریجی یک نسل را به دنبال دارد .
پایان نامه فرهنگسرا ۱۱۴ص
قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان