خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / پایان نامه طراحی فضای سبز و بخشهای جانبی آن ( باغ و پردیس ) ۱۹۰ص

پایان نامه طراحی فضای سبز و بخشهای جانبی آن ( باغ و پردیس ) ۱۹۰ص

پایان نامه طراحی فضای سبز و بخشهای جانبی آن ( باغ و پردیس ) ۱۹۰ص
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

پیشگفتار
مقدمه
بیان مسئله
فصل اول : شناخت
بخش اول : باغ۲
۱-۱ تعریف باغ و پردیس۲
۱-۲ تاریخچه با هنر باغسازی در جهان۴
۱-۲-۱ توسعه باغسازی کهن۵
۱- بابل۵
۲- یونان۶
۳- امپراطوری رم۶
۱-۲-۲ توسعه باغسازی در قرون وسطی۷
۱- باغهای اروپا۷
۲- باغهای اسلامی‌در اسپانیا۸
۱-۲-۳ توسعه باغسازی در زمان رنسانس یا عصر طلایی تا امروز۹
۱- ایتالیا۹
۲- فرانسه۱۰
۳- انگلستان۱۱
۱-۳ باغهای رسمی و هندسی۱۱
۲-۳ باغهای طبیعی و سبک آزاد۱۲
۴- خاور دور۱۳
۱-۳ سابقه تاریخی پردیس درایران زمین۱۴
۱-۳-۱ باغهای تیموری۱۷
۱-۳-۲ باغهای صفوی۱۸
۱-۳-۳ باغهای قاجاری۲۰
عنوان صفحه
۱-۳-۴ باغهای پهلوی۲۲
۱-۴ عناصر باغ ایرانی۲۴
۱-۵ انواع پارکها۲۷
۱-۵-۱ طبقه بندی پارکها۲۷
۱-۶ تعریف گیاه شناسی به عنوان یک دانش۲۸
۱-۷ تاریخچه گیاه شناسی۲۹
۱-۸ تعریف باغ گیاه شناسی۳۲
۱-۹ تاریخچه ایجاد باغ های گیاه شناسی۳۲
۱-۱۰ وظایف باغهای گیاه شناسی۳۴
۱-۱۱ لزوم احداث باغ های گیاه شناسی۳۵
۱-۱۲ اهداف احداث باغ های گیاه شناسی۳۶
۱-۱۳ طرح توسعه باغهای گیاه شناسی در کشور۳۸
یافته ها۳۹
بخش دوم : اوقات فراغت و باغ های گیاه شناسی۴۲
۲-۱ تعریف واژه ای اوقات فراغت۴۳
۲-۲ فراغت از دیدگاه صاحبنظران علوم مختلف۴۴
۲-۳ نقش و کارکردهای اوقات فراغت۴۶
۲-۴ مواردی از آثار و نتایج اوقات فراغت۴۷
۲-۴-۱ اوقات فراغت و بهداشت روانی ۴۷
۲-۴-۲ اوقات فراغت و تأمین سلامت جسمی۴۸
۲-۴-۳ اوقات فراغت و خلاقیت۴۹
۲-۴-۴ اوقات فراغت و تعالی شخصیت۴۹
۲-۴-۵ اوقات فراغت و آسیب پذیریهای اجتماعی۴۹
۲-۴-۶ اوقات فراغت و رشد توسعه فرهنگی۵۰
۲-۵ اوقات فراغت در ایران۵۱
۲-۶ اوقات فراغت و باغ گیاه شناسی۵۵
عنوان صفحه
یافته ها۵۸
بخش سوم : باغ های گیاه شناسی و آموزش۶۰
۳-۱ تعریف ها و مفهوم فرهنگ۶۰
۳-۱-۱ تعریف واژه۶۰
۳-۱-۲ تعریف فرهنگ از دیدگاههای مختلف۶۰
۳-۱-۳ تعریف فرهنگ از نظر مردم شناسان۶۱
۳-۲ ویژگیهای مهم فرهنگ۶۳
۳-۲-۱ مشترک بودن۶۳
۳-۲-۲ اکتسابی بودن۶۳
۳-۲-۳ قابلیت انتقال۶۳
۳-۳ کارکردهای مهم فرهنگ۶۳
۳-۴ نقش فرهنگ در جامعه۶۴
۳-۵ فرهنگ سازی و آموزش۶۵
۳-۶ نقش آموزش درارتقاء دانش عمومی جامعه۶۶
۳-۷ راه حل های پیشنهادی آموزش درمسیر فضای سبز۶۹
۳-۸ کودک و فرهنگ۷۱
۳-۹ کودک و آموزش۷۲
۳-۱۰ کودک و ضرورت تماس با طبیعت۷۴
یافته ها۷۵
بخش چهارم : باغ گیاه شناسی و تحقیقات ۷۷
۴-۱ ارزشهای تحقیقاتی و آموزشی باغ های گیاه شناسی۷۸
۴-۲ اهمیت هرباریوم یا گنجینه گیاهان۷۹
۴-۳ اهمیت باغ های گیاه شناسی در امر آموزش۷۹
۴-۴ اهمیت باغ های گیاه شناسی از نظر تحقیق و بررسی۷۹
۴-۵ فرضیه های عمده تحقیقاتی۸۰

عنوان صفحه
فصل دوم : مطالعات تکمیلی
بخش اول :‌گلخانه۸۱
۱-۱ تعریف گلخانه۸۲
۱-۲ نیازهای اقلیمی و مطلوبیت اقلیمی۸۳
۱-۳ انواع سازه های گلخانه ای۸۶
۱-۴ تهویه ، خنک سازی ، گرمادهی و کنترل رطوبت۸۷
۱-۵ سکوها و بسترهای کشت۹۴
بخش دوم : احداث باغهای گیاه شناسی در اقلیم های متفاوت کشور۹۵
۲-۱ احداث باغ گیاه شناسی در هفت نقطه در مراکز اصلی و اقلیمی۹۶
مشخصات زمین مورد نیاز برای باغهای گیاه شناسی۹۷
پرسنل مورد نیاز۹۸
فصل سوم : مطالعات تطبیقی
نمونه های خارجی۱۰۰
باغ سلطنتی گیاه شناسی کیو در انگلستان۱۰۰
باغ گیاه شناسی ادن۱۰۹
باغ گیاه شناسی ادینبورگ۱۱۲
موزه میوه – یاماناشی ژاپن۱۱۴
نمونه های داخلی۱۱۵
باغ گیاه شناسی ملی ایران – تهران۱۱۵
باغ گیاه شناسی دانشگاه تهران – کرج۱۲۰
باغ گیاه شناسی ارم – شیراز۱۲۸
یافته ها ۱۳۵
فصل چهارم : مطالعات زمینه
۴-۱ موقعیت شهر مشهد ۱۴۰
ارتفاعات و دره ها۱۴۰
۴-۲ اقلیم شهر مشهد۱۴۱
عنوان صفحه
۴-۳ پوشش گیاهی۱۴۲
۴-۴ جاذبه های طبیعی درون شهری مشهد۱۴۶
۴-۵ باغها و پارکهای مهم شهر مشهد۱۴۷
۴-۶ نواحی ییلاقی مشهد۱۵۰
۴-۷ فضاهای باز و عمومی‌شهر مشهد۱۵۳
۴-۸ مراکز فرهنگی – تفریحی شهر مشهد۱۵۴
معرفی سایت۱۵۷
دلایل انتخاب سایت۱۵۷
فصل پنجم : برنامه فیزیکی
دسته بندی فعالیت های پیشنهادی۱۵۹
تدوین برنامه فیزیکی ۱۶۰
تدقیق برنامه فیزیکی ۱۷۵
مبانی نظری عام پروژه۱۸۲
فصل ششم : تحلیل سایت (آنالیز سایت)
نتیجه گیری ۱۸۴
فصل هفتم : معرفی پروژه
رطوبت
آبیاری۱۸۷
پایان نامه طراحی فضای سبز و بخشهای جانبی آن ( باغ و پردیس ) ۱۹۰ص
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان