خانه / پروژه های پایگاه داده / نرمال سازی پایگاه داده سیستم فروش ERD (نمودار ER)

نرمال سازی پایگاه داده سیستم فروش ERD (نمودار ER)

نرمال سازی پایگاه داده سیستم فروش  ERD (نمودار ER)
۱۳صفحه

قیمت : ۱۸/۰۰۰ تومان
فرمت : دیتابیس SQL و فایل WORD
به همراه فایل Word و پایگاه داده SQL Server

نمودارFD           ۳
مرحله اول: ایجاد جدول آنرمال Seller            ۳
نمایش ورود اطلاعات جدول Seller   ۴
نمودار ER فروشنده- آدرس            ۴
مرحله دوم: تبدیل جدول آنرمال فروشنده به دو جدول فروشنده و آدرس نرمال سطح۱          ۴
مرحله سوم:تبدیل جدول Address  نرمال سطح ۲ به جدول آدرس نرمال سطح ۳ ۵
نمودار ER نرمال ۳            ۷
نمایش فیزیکی ارتباط فروشنده – آدرس در سطح نرمال ۳         ۸
تبدیل جدول آنرمال فروشنده به جدول نرمال   ۸
نمودار ER فروشنده – تلفن            ۸
تبدیل جدول آنرمال تلفن به جدول نرمال ۱      ۹
تبدیل جدول تلفن نرمال سطح ۱ به نرمال سطح ۲      ۹
نمایش فیزیکی ارتباط فروشنده – تلفن در سطح نرمال ۳          ۱۰
مرحله چهارم : ایجاد جدول فاکتور آنرمال       ۱۰
نمودار ER فروشنده – محصولات و فروشنده –  فاکتور و محصولات-فاکتور  ۱۰
ایجاد جدول فاکتور نرمال     ۱۱
نمایش فیزیکی ارتباط فروشنده – فاکتور – محصولات در سطح نرمال ۳    ۱۲
نمودار ER در سطح نرمال ۳           ۱۲
نمودار ۱-نمودار ER SQL  ۱۳

نمودارFD
نمودار FD را می خواهیم در نرمالترین سطح نرمال کنیم.این کار را به صورت مرحله به مرحله انجام می دهیم تا به نرمالترین سطح برسیم.
مرحله اول: ایجاد جدول آنرمال Seller

موجودیت فروشنده با توجه به طراحی انجام گرفته نرمال نمی باشد.چرا که فیلدی مانند آدرس خود دارای فیلدهای دیگری است.(هر جددولی حداقل باید در فرم نرمال ۱ باشد)