خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات کتابخانه ۱۴۰ص

مطالعات کتابخانه ۱۴۰ص

مطالعات کتابخانه ۱۴۰ص

خرید مطالعات : ۱۴٫۰۰۰ تومان

فصل اول پیشینه و زمینه ۱
۱-۱ – تاریخچه بنای کتابخانه۲

فصل دوم مبانی نظری طرح ۷

بخش اول
۱-۲- نور ۸
۱-۱-۲-نورپردازی۸
۲-۱-۲- نور و اثر آن ۹
۳-۱-۲- نور پردازی طبیعی۱۱
۴-۱-۲شدت نور ۱۳
ب
خش دوم
۲-۲- رنگ۱۴
۱-۲-۲-رنگ راهنماها۱۷
۲-۲-۲- معانی رنگ ها۱۸
۳-۲- حفاظت از اسناد و مدارک کاغذی ۱۹

فصل سوم نمونه های داخلی و خارجی ۲۲
۱-۳-کتابخانه آستان قدس رضوی ۲۳
۱-۱-۳- قفسه باز بانوان۲۵
۲-۱-۳- بخش گردش کتاب و مطالعه بانوان ۲۹
۳-۱-۳- کتابخانه تخصصی جغرافیا۳۲
۴-۱-۳- کتابخانه تخصصی تاریخ و انتشارات دولتی ۳۳
۵-۱-۳- بخش دیداری و شنیداری۳۷
۱-۵-۱-۳- تالار سمعی و بصری آقایان/بانوان۳۷
۲-۵-۱-۳- واحد امانت مواد دیداری و شنیداری ۳۷
۳-۵-۱-۳- آرشیو سمعی و بصری۳۸
۶-۱-۳- تالار محققان مخزن چاپی ۴۰
۷-۱-۳- پایان نامه ها: ۴۱
۸-۱-۳- منابع مرجع:۴۲
۹-۱-۳- تالار محققان منابع خطی ۴۳
۱۰-۱-۳- کتابخانه تخصصی مخطوطات۴۴
۱۱-۱-۳- تالار محققان مطبوعات فارسی۴۴
۱۲-۱-۳- تالار محققان مطبوعات غیر فارسی۴۶
۱۳-۱-۳- مرکز اطلاع رسانی مطبوعات ۴۸
۱۴-۱-۳- تالار جوانان دختر۵۱
۱۵-۱-۳- تالار مطالعه و گردش کتاب نوجوانان دختر۵۴

بخش دوم
۲-۳- کتابخانه ملی ایران ۶۵
۱-۲-۳- ساختمان جدید کتابخانه ملّی۶۶
۳-۳- نمونه های خارجی۷۵
۱-۳-۳- کتابخانه بزرگ اسکندریه مصر۷۵

فصل چهارم معرفی سایت۸۵
۱-۴- روابط و استانداردها۸۶
۱-۱-۴- نکات مهم درطراحی۸۷
۲-۱-۴- بررسی ضوابت و استانداردها در بخشهای مختلف۸۹

بخش دوم
۲-۴- اصول رعایت ضوابط ها و استاندارد ها در کتابخانه های عمومی۱۰۱
۱-۲-۴- قفسه ها۱۰۲
۱-۱-۲-۴- قفسه بندی بسته۱۰۲
۲-۱-۱-۴- قفسه بندی باز ۱۰۳
۳-۲-۴- بخش امانت ۱۰۵
۴-۲-۴- تامپسون پنج طرح درمورد چیدمان ارائه می دهد، برای مثال:۱۰۵
۵-۲-۴- محل های خدمت رسانی به اهل مطالعه۱۰۵
۶-۲-۴- بخش های موضوعی یا رسانه ای۱۰۵
۷-۲-۴- اتاق های دیگر ۱۰۶
۸-۲-۴- کمک به خوانندگان و میز پرسش و جست و جو۱۰۶
۹-۲-۴- فهرستگان۱۰۶
۱۰-۲-۴- سرسرای ورودی۱۰۷
۱۱-۲-۴- نمایش کتاب۱۰۷
۱۲-۲-۴- تسهیلات تفریحی و سرگرمی برای اهل مطالعه۱۰۷
۱۳-۲-۴- تسهیلات سرویس دستشوئی و صندوق های امانت و جا لباسی برای مراجعان۱۰۷
۱۴-۲-۴- محل های کارکنان۱۰۷
۱۵-۲-۴- فهرست نویسی و رده بندی۱۰۸
۱۶-۲-۴- خدمات فنی و مدیریت اداری۱۰۸
۱۷-۲-۴- مخزن کتابخانه۱۰۸
۱۸-۲-۴- کارگاه صحافی۱۰۹
۱۹-۲-۴- بخش فتوکپی۱۰۹
۲۰-۲-۴- بخش حفاظت و نگهداری۱۰۹
۲۱-۲-۴- بخش آموزش کارکنان۱۱۰
۲۲-۲-۴- محل های خواندن و مطالعه۱۱۰
۲۳-۲-۴- فضاهای غیر اختصاصی۱۱۲
۲۴-۲-۴- قطعات یا بخش های عملگرا و مفید ساختمان کتابخانه۱۱۲

بخش سوم
۳-۴- راهنمای طرح و نقشه ساختمان کتابخانه عمومی۱۳۲
۱-۳-۴- طرح فضای کتابخانه عمومی ۱۳۳
۴-۴- تحلیل سایت۱۳۵
۱-۴-۴- جغرافیا۱۳۵
۲-۴-۴- آب و هوا ۱۳۶
۱-۲-۴-۴- تابش آفتاب و حرارت دما۱۳۶
۳-۴-۴- آثار باستانی استان لرستان۱۳۷
۴-۴-۴- شهرستان اَلیگودَرز ۱۳۹
۵ -۴-۴- سرانه مطالعه در لرستان۱۴۰

فصل پنجم – ارائه طرح

مطالعات کتابخانه ۱۴۰ص

خرید مطالعات : ۱۴٫۰۰۰ تومان