خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات پژوهشکده هواشناسی ۱۸۰ص

مطالعات پژوهشکده هواشناسی ۱۸۰ص

مطالعات پژوهشکده هواشناسی ۱۸۰ص

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

 

فصل اول: تاریخچه
۱-۱ آشنایی با تاریخچه هواشناسی
۲-۱ سازمان جهانی هواشناسی
۱-۲-۱ وب سایت رسمی WMO
۳-۱ هواشناسی در ایران
۴-۱ ریشه لغوی
منابع
فصل دوم: استانداردها و ضوابط طراحی مراکز پژوهشی
۱-۲ تعریف پژوهشکده
۲-۲ بخش¬های مرکز پژوهشی
۱-۲-۲ بخش اداری
۱-۱-۲-۲ فضاهای اصلی اداری
۲-۱-۲-۲ فضاهای وابسته
۳-۱-۲-۲ فضاهای پشتیبانی
۴-۱-۲-۲ فضاهای مورد نیاز برای ارباب رجوع
۵-۱-۲-۲ فضای گردش
۶-۱-۲-۲ فضاهای اختصاصی
۷-۱-۲-۲ زیربنای خالص
۸-۱-۲-۲ تجهیزات اداری
۹-۱-۲-۲ زیربنای خالص
۱۰-۱-۲-۲ معماری داخلی ادارات و دفاتر کار
۱-۱۰-۱-۲-۲ علم ارگونومی و کاربرد آن
۲-۲-۲ بخش آموزشی
۱-۲-۲-۲ محل قرارگیری کلاس ها
۲-۲-۲-۲ انواع چیدمان در کلاس
۳-۲-۲-۲ انواع کلاس ها
۴-۲-۲-۲ فرم کلاس
۵-۲-۲-۲ رنگ
۶-۲-۲-۲ بار
۷-۲-۲-۲ نور
۸-۲-۲-۲ ابعاد
۹-۲-۲-۲ شکل
۱۰-۲-۲-۲ صدا
۱۱-۲-۲-۲ کاربریهای سازگار و ناسازگار
۱-۱۱-۲-۲-۲ کاربری مسکونی و کاربری آموزشی
۲-۱۱-۲-۲-۲ کاربری آموزشی و کاربری فرهنگی
۳-۱۱-۲-۲-۲ کاربری آموزشی و کاربری بهداشتی
۴-۱۱-۲-۲-۲ کاربری آموزشی و فضای سبز
۵-۱۱-۲-۲-۲ کاربری آموزشی و شبکه ارتباطی حمل و نقل
۱۲-۲-۲-۲ شرایط محیطی
۱-۱۲-۲-۲-۲ جهت یابی
۲-۱۲-۲-۲-۲ شعاع دسترسی
۳-۱۲-۲-۲-۲ دسترسی
۱۳-۲-۲-۲ شرایط اقلیمی
۱-۱۳-۲-۲-۲ آب و هوا
۲-۱۳-۲-۲-۲ باد
۳-۱۳-۲-۲-۲ تابش آفتاب
۱۴-۲-۲-۲ ایمنی
۱-۱۴-۲-۲-۲ زلزله
۲-۱۴-۲-۲-۲ آتش سوزی
۳-۱۴-۲-۲-۲ نکات کلی برای ایمن مراکز آموزشی
۳-۲-۲ آزمایشگاه
۱-۳-۲-۲ هدف از تدوین دستورالعملهای استاندارد
۲-۳-۲-۲ مساحت و فضای آزمایشگاهها
۳-۳-۲-۲ شرایط فیزیکی و تاسیسات ساختمان
۴-۳-۲-۲ ایمنی در فضای آزمایشگاه
۵-۳-۲-۲ طراحی وتخصیص فضا درآزمایشگاه
۶-۳-۲-۲ مبلمان آزمایشگاه
۷-۳-۲-۲ فضای بایگانی اسناد و سوابق
منابع
فصل سوم: فضاهای داخلی و شرح فعالیت
۱-۳ شرح وظایف سازمان هواشناسی
۲-۳ معرفی دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱-۲-۳ شرح وظایف
۳-۳ معرفی گروه ارتباطات هواشناسی
۱-۳-۳ شرح وظایف
۲-۳-۳ انواع بسترهای ارتباطی
۳-۳-۳ سرویس های مخابراتی
۴-۳ معرفی گروه نگهداری و امنیت سیستمهای رایانه¬ای
۱-۴-۳ شرح وظایف
۵-۳ سیستم اطلاعات و پردازش مرکزی (CIPS)
۶-۳ پایگاه داده عملیاتی Storage
۱-۶-۳ سیستم ذخیره داده های رادار و مدل
۲-۶-۳ سیستم پردازش فوق سریع (کلاستر)
۷-۳ معرفی گروه خدمات نرم افزاری و تولید محصول
۱-۷-۳ شرح وظایف
۸-۳ معرفی گروه پایگاه داده و آمار هواشناسی
۱-۸-۳ شرح وظایف
۹-۳ معرفی سیستم مدیریت داده های اقلیمی
۱۰-۳ معرفی دفتر حقوقی و امور بین الملل
۱-۱۰-۳ شرح وظایف
۱۱-۳ معرفی آبشناسی
۱۲-۳ کمیسیون علوم جو
۱-۱۲-۳ شرح وظایف
۱۳-۳ هواشناسی هوانوردی
۱-۱۳-۳ شرح وظایف
۱۴-۳ کمیسیون هواشناسی کشاورزی
۱-۱۴-۳ شرح وظایف
۱۵-۳ معرفی کمیسیون اقلیم شناسی
۱-۱۵-۳ شرح وظایف
۱۶-۳ معرفی کمیسیون هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی
۱-۱۶-۳ شرح وظایف
۱۷-۳ کارگروه سیستم اطلاعات سازمان جهانی هواشناسی
۱۸-۳ کارگروه دید بانی زمین
۱۹-۳ کارگروه خدمات وضع هوا برای عامه
۱-۱۹-۳ شرح وظایف
۲۰-۳ کارگروه آموزش
۲۱-۳ کارگروه هیات بین الدول تغییر اقلیم
۲۲-۳ مناطق شش گانه
۲۳-۳ برنامه مراقبت جهانی وضعیت آب و هوا
۲۴-۳ برنامه نظارت جهانی جو زمین
۲۵-۳ برنامه های مطالعات جهانی آب وهوا شامل برنامه آزمون قابلیت پژوهش وپیش بینی سیستم دیدبانی
۲۶-۳ برنامه آب شناسی و منابع آب
۲۷-۳ برنامه جهانی اقلیم
۲۸-۳ برنامه تحقیقات جهانی اقلیم World Climate Research Programme
۲۹-۳ برنامه فضایی سازمان جهانی هواشناسی
۳۰-۳ برنامه خدمات عمومی هواشناسی
۳۱-۳ برنامه چرخندهای حاره ای
۳۲-۳ برنامه هواشناسی دریایی واقیانوس شناسی
۳۳-۳ چارچوب مدیریت کیفی سازمان جهانی هواشناسی
۳۴-۳ برنامه تحقیقات جهانی اقلیم
۳۵-۳ سیستم دیدبانی جهانی اقلیم Global Climate Observing System
۳۶-۳ سیستم دیدبانی جهانی اقیانوس ها
۳۷-۳ معرفی دفتر حقوقی
۱-۳۷-۳ شرح وظایف
۳۸-۳ معرفی مدیریت توسعه مهارتها
۳۹-۳ معرفی مرکز علوم جوی و اقیانوسی
۱-۳۹-۳ عناوین فعالیت های مرکز علوم جوی و اقیانوسی
۴۰-۳ شرح وظایف دبیرخانه شورای عالی اقیانوس شناسی کشور و کمیسیون های تخصصی دریایی
۴۱-۳ شرح وظایف گروه پایش، به روزآوری و ارتقای مدلهای پیش بینی
۴۲-۳ شرح وظایف گروه راهبری هواشناسی دریایی
۴۳-۳ معرفی مدیریت توسعه کاربردهای هواشناسی
۴۴-۳ معرفی اداره پیش بینی بلند مدت و فصلی
۱-۴۴-۳ شرح وظایف
۴۵-۳ شرح وظایف اداره پیش بینی و خدمات عامه
۴۶-۳ شرح وظایف اداره پیش بینی هواشناسی کشاورزی و محیطی
۴۷-۳ معرفی اداره پیش بینی هواشناسی دریایی
۱-۴۷-۳ شرح وظایف
۴۸-۳ معرفی اداره پیش بینی هواشناسی هوانوردی
۴۹-۳ پیش بینی فرودگاهی تافور
۵۰-۳ گزارش وضع هوا SPECI/METAR
۵۱-۳ اطلاعات جوی قابل توجه و مهم
۵۲-۳ گزارش اطلاعات جوی مهم برای پرواز هواپیما و هلی کوپتر در سطوح پائین
۵۳-۳ نقشه های پیش بینی پدیده های جوی مهم در مسیر پرواز
۵۴-۳ معرفی مدیریت فنی و تجهیزات هواشناسی
۱-۵۴-۳ شرح وظایف مدیریت فنی
۵۵-۳ معرفی اداره سامانه های نوین و سنجش از دور
۱-۵۵-۳ شرح وظایف
۵۶-۳ معرفی پروژه
۱-۵۶-۳ مقدمه
۲-۵۶-۳ معرفی پروژه رادار
۳-۵۶-۳ معرفی سایت رادار
۴-۵۶-۳ پیکره بندی ارتباطی شبکه رادار
۵-۵۶-۳ عوامل موثر در سایت یابی عبارتند از:
۶-۵۶-۳ معرفی فاز۲ پروژه
۵۷-۳ کاربردهای رادار
۵۸-۳ معرفی اداره سامانه های پایه و استانداردها ی فنی
۱-۵۸-۳ شرح وظایف
۵۹-۳ معرفی اداره مهندسی هواشناسی حمل و نقل
۱-۵۹-۳ شرح وظایف
۶۰-۳ معرفی پروژه هواشناسی جاده ای
۱-۶۰-۳ هدف از اجرای پروژه
۲-۶۰-۳ تبیین مسأله و اطلاع رسانی
۳-۶۰-۳ نقش پروژه در کاهش خسارات حمل و نقل جاده ای
۶۱-۳ شرح وظایف مدیریت شبکه پایش هواشناسی
۶۲-۳ شرح وظایف اداره امور شبکه ایستگاه های همدیدی
۶۳-۳ تعاریف مدیریت بحران
۶۴-۳ تعاریف پایه
۶۵-۳ تحلیل آماری
۶۶-۳ مدیریت جامع بحران
۶۷-۳ شرح وظایف اداره پایش خشکسالی و گرد و غبار
۶۸-۳ پدیده گردوغبار
۶۹-۳ شاخص‌های خشکسالی
۷۰-۳ شرح وظایف کاهش خطر پذیری
۷۱-۳ معرفی پدافند غیر عامل
۱-۷۱-۳ شرح وظایف
منابع
فصل چهارم: مطالعات اقلیمی
۱-۴ تاریخچه شهر گرمسار
۲-۴مشخصات جغرافیایی
۳-۴ جاذبه های گردشگری شهرستان گرمسار
۴-۴ کویر
۵-۴جاذبه های فرهنگی
۶-۴ زمین شناسی منطقه
۷-۴ خاک
۸-۴ ژئومورفولوژی دشت گرمسار
۹-۴ اقلیم
۱۰-۴ بارندگی
۱۱-۴ دما
۱۲-۴ رطوبت
۱۳-۴ منابع آب
۱۴-۴ پوشش گیاهی
۱۵-۴ نقش عوامل طبیعی بر شهر گرمسار
۱۶-۴ مراحل رشد فیزیکی شهر گرمسار
۱۷-۴ ساختمان در اقلیم گرم و خشک
۱-۱۷-۴ شناخت عوامل اقلیمی
۲-۱۷-۴ اقلیم گرم و خشک (ساختمان در این اقلیم)
منابع
فصل پنجم: بررسی نمونه
منابع
فصل ششم: روند طراحی
۱-۶ مطالعات
۱-۱-۶ روش¬های مختلف طراحی معماری
۲-۱-۶ روند طراحی معماری
۳-۱-۶ ایده ها
۴-۱-۶ آفرینش فرم در معماری
۵-۱-۶ نقش فرم در آفرینش معماری
۶-۱-۶ تشخیص فرم
۷-۱-۶ فرم و فضای معماری
۸-۱-۶ تعریف کانسپت
۹-۱-۶ عوامل مؤثر بر کانسپت در طراحی
۱۰-۱-۶ کانسپت ها
۱۱-۱-۶ کانسپت ها و طراحی معماری
۱۲-۱-۶ تصورات
۱۳-۱-۶ کانسپت ها و ایده ها
۱۴-۱-۶ سناریوهای کانسپتچوال (مفهومی)
۱۵-۱-۶ سلسله مراتب کانسپت
۱۶-۱-۶ انواع پنج گانه کانسپت ها
۱۷-۱-۶ کانسپت قیاسی
۱۸-۱-۶ استعارات و تشبیهات (کانسپت های استعاری)
۱۹-۱-۶ کانسپت های جوهری
۲۰-۱-۶ پاسخ مستقیم و حل مسأله (کانسپت های برنامه ای)
۲۱-۱-۶ ایده آل ها (کانسپت های ایده آل گرا)
۲-۶ برنامه فیزیکی
۳-۶ مراحل روند طراحی
منابع
فصل هفتم: نقشه ها

مطالعات پژوهشکده هواشناسی ۱۸۰ص

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان