خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات پژوهشکده حافظ شناسی ۱۶۰ص

مطالعات پژوهشکده حافظ شناسی ۱۶۰ص

مطالعات پژوهشکده حافظ شناسی ۱۶۰ص
این مطالعات بصورت فایل پی دی اف می باشد

خرید مطالعات : ۱۰٫۰۰۰ تومان

– پیشگفتار
مقدمه
شناخت مشکلات و کمبودها
تعریف موضوع
طرح مساله
سایت طراحی
اهداف کلی پژوهشکده حافظ شناسی
ضرورت و اهمیت موضوع در مقیاس جهانی
ضرورت و اهمیت موضوع در مقیاس ملی
ضرورت و اهمیت موضوع در مقیاس شهری
شناخت مشکلاتو کمبودها در سایت
ابزار، امکانات، جامعه آماری و منابع اصلی تحقیق
سازمانها و موسسات بهره بردار طرح
فصل اول(مبانی نظری)
بخش اول: زندگی نامه حافظ –
زندگی حافظ – –
— خانواده حافظ
— وفات حافظ
بخش دوم: ویژگی های اشعار حافظ –
– دیوان حافظ –
— شعر حافظ
— گونه های شعر حافظ
قالب ها و درون مایه های شعر حافظ —
– حافظ و دنیای غرب –
— تاثیر حافظ بر متفکران و نویسندگان غرب
حافظ و جهانی سازی فرهنگ ها – –
چهار مولفه فکری حافظ —
– بخش سوم: هنر، شعر، معماری
— هنرچیست؟
– وجه مشترک بین هنر ها –
شعر و معماری —
فضا —
— فضا و معماری
– فضا و شعر –
– حرکت در شعر –
پویایی و سیالیت —
— پویایی متناسب با اندیشه شاعرانه
معماری و حرکت – –
تخیل و تخیل در معماری —
– بخش چهارم: معماری در شعر حافظ
مبانی نظری حافظ – –
— جهان بینی حافظ
غزل حافظ —
اختصاصات شعر حافظ —
موسیقی شعر حافظ – –
— ایهام در شعر حافظ
– رمزپردازی و حضور سمبولیسم قوی –
لحن مناسب و شور افکن شاعر در آغاز شعرها —
– تنوع و تکرار –
— تاملی زیبایی شناسی منظره در شعر حافظ
بخش پنجم: باغ و باغ سازی ایرانی –
تاریخچه باغ ایرانی – –
– فلسفه به وجود آمدن باغ ایرانی –
— اصول طراحی باغ ایرانی
الگو های باغ ایرانی —
– ویژگی های باغ ها –
– تقسیم بندی باغ ها در جهان –
— هندسه و ساختار ونظام باغ ایرانی
نقشه باغ های ایرانی —
باغ های شیراز(باغ دلگشا، باغ قوام، باغ گلشن، باغ تخت، باغ ارم) – –
آب در طراحی پارک و باغ ایرانی(آب و روانشناسی، آب و انعکاس، – –
طراحی آب در سبکهای مختلف، آب نما، چشمه، برکه،آبشارها و
جویبارها)
فصل دوم(مطالعات بستر طرح)
بخش اول: معرفی استان فارس –
استان فارس – –
— مشخصات جغرافیایی استان
ویژگی های جمعیتی —
اقلیم استان —
مطالعات اقلیمی استان فارس – –
— منطقه نیمه بیابانی
سه ناحیه اقلیمی استان – –
شدت برودت هوا —
بخش دوم: تاریخ –
— شیراز
شیراز در دوره های مختلف سیاسی – –
– بخش سوم: ویژگی های فرهنگی اجتماعی
نگرش فرهنگی اجتماعی – –
— مشاهیر و بزرگان علم وادب و فلسفه در شیراز
فرهنگ، هنر، جهانگردی —
– بخش چهارم: هنر و معماری شیراز
درونگرایی و ترکیب زیبای سنگ، آجر و چوب – –
نظری به سیمای منطقه
نگاهی به شهر —
— موضوعات اقلیمی در شیراز
برسی معماری و بافت شیراز در ارتباط با مسائل اقلیمی – –
مطالعات تابش و سایه در دم حالت جهت گیری بنا – –
– تاثیر باد در جهت گیری بنا –
— فرم ساختمان در رابطه با اقلیم
– مصالح ساختمانی در شیراز –
بخش ششم: آرامگاه حافظ (باغ مزار) –
– تاریخچه آرامگاه –
— بنای آرامگاه
— طراح آرامگاه
نماد شناسی بنا —
فصل سوم(مطالعات موضوع طرح)
– بخش اول: بررسی نگرشهای صحیح معماری
نگرش اقلیمی – –
– نگرش شکلی –
— نگرش تاریخی تکاملی
نگرش فضا گرا —
نگرش پاسخدهندگی محیط – –
بخش دوم: بررسی نمونه های مشابه –
— نمونه های مشابه داخلی (یادمان شیخ اشراق – بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران – موژه هنرهای معاصر تهران)
— نمونه های مشابه خارجی (مرکز تحقیقات فولگر شکسپیر – مرکز پل آکله – برج آلبرت انیشتین)
– بخش سوم: برنامه ریزی فضا ها
اصول معمول در برنامه ریزی فضاها – –
– استانداردها و مشخصات کیفی و ویژگی های خاص فضا ها –
— سرانه ها و تعیین ظرفیت پروژه
جداول برنامه فیزیکی مجموعه —

فصل چهام(روند طرح)
– بخش اول: تحلیل سایت
— مکان سایت(مشخصات زمین- مساحت زمین- نقشه قرارگیری سایت در بافت)
– تعریف دسترسی ها –
عملکردهای موجود در اطراف سایت —
— چشم اندازها
تحلیل نهایی سایت – –
بخش دوم: گزینه های طراحی –
– اتودهای حجمی اولیه –
— اتود برگزیده
منابع
مطالعات پژوهشکده حافظ شناسی ۱۶۰ص
این مطالعات بصورت فایل پی دی اف می باشد

خرید مطالعات : ۱۰٫۰۰۰ تومان