خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات پایانه مسافربری ۱۰۰ص

مطالعات پایانه مسافربری ۱۰۰ص

مطالعات پایانه مسافربری ۱۰۰ص
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

[parspalpaiddownloads id=”101″] چکیده ۱
مقدمه ۲
بخش اول ۳
– کلام آغازین ۴
– طرح مسئله ۵
بخش دوم ۶
– جغرافیای طبیعی استان ایلام و شهرستان دهلران ۷
– بررسی خصوصیات اقلیمی استان و شهرستان ۱۰
– اصول اجرایی و عملی طراحی در این اقلیم ۱۴
– نگاهی به شهرستان دهلران ۱۴
بخش سوم ۲۴
– مکانهای توریستی و آثار تاریخی دهلران ۲۵
– بررسی معماری بومی دهلران ۳۰
بخش چهارم ۳۱
– بررسی نمونه های مشابه ۳۲
– ترمینال مسافربری شهرستان دزفول – مسعود چگینی ۳۲
– ترمینال مسافربری شهرستان بهبهان ۳۷
بخش پنجم ۴۳
– برنامه ریزی فیزیکی ۴۴
– سازه و تأسیسات ۶۵
بخش ششم ۶۶
– مبانی نظری طرح ۶۷
– تحلیل سایت ۷۳
منابع و مأخذ ۸۷
مطالعات پایانه مسافربری ۱۰۰ص
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

[parspalpaiddownloads id=”101″]