مطالعات هتل ۱۳۵ص

مطالعات هتل ۱۳۵ص
این مطالعات دارای نقشه و عکس های سه بعدی می باشد.

خرید مطالعات : ۱۳٫۰۰۰ تومان

خرید نقشه : ۱۵٫۰۰۰ تومان

فصل اول:شتاخت موضوعی طراحی

مقدمه ۱
دهکده های توریستی ۴
جاذبه های جهانگردی ایران ۵
بررسی موقعیت قرارگیری طرح به صورت کلی ۷
زمین شناسی ۸
ناهمواریها ۹
ویژگیهای انسانی و سابقه سکونت و فعالیت ۱۰

فصل دوم:ضوابط اقلیمی حاکم برطرح

مقدمه ۱۲
ویژگیهای معماری بومی مناطق سرد ۱۲
تقسیمات اقلیمی زمستانی ۱۳
تعیین فرم ساختمان مناسب با اقلیم سرد ۱۴
انتخاب جهت استقرار ساختمان ۱۶
تهویه مورد نیاز و اقلیم ۱۹
جدول بیوکلیماتیک ساختمانی ۲۰
نتیجه گیری و ضوابط اقلیمی حاکم بر طراحی ۲۲

فصل سوم: بررسی مبانی نظری و عواملی که در طراحی تأثیرگذارند

مبانی نظری و بررسی عواملی که در طراحی مجموعه تاثیر گذارند ۲۳
کاروانسراهای ایران – اولین محل اقامتی ایرانی ۲۴
تاریخچه هتل در ایران ۲۷
هتل درطول تاریخ ۲۹
گراند هتل های قرن ۱۹ ۳۰
معماری و صنعت توریسم ۳۱
هتل و انواع آن ۳۳
درجه بندی هتل از لحاظ کیفیت ۳۵
درجه بندی هتل از لحاظ کمیت ۳۶

فصل چهارم: بررسی استانداردها و ریزفضاها

شرح فعالیتها ۴۳
طبقات اتاقهای خواب ۴۴
طراحی فضاهای عمومی ۵۸
دربهای ورودی و دسترسی از خارج به هتل ۵۹
لابی ۶۰
فضاهای عرضه غذا و نوشیدنی ۶۵
فضاهای برگزاری مراسم و فعالیتها ۷۵
فضاهای ورزشی ۷۸
پارکینگ ۸۰
دفاتر اداری ۸۳
فضاهای خدماتی پشتیبانی (دور از دید) ۹۰

فصل پنجم:ضوابط ویژه
ضوابط ویژه ایمنی و آتش نشانی در هتل ۱۰۲
ضوابط ویژه معلولین ۱۰۳

فصل ششم: بررسی نمونه‌های داخلی و خارجی

نمونه های داخلی ۱۰۷
هتل ها و مهمانسراها در اصفهان ۱۰۸
هتل ها در تبریز ۱۰۹
هتل ها در شیراز ۱۱۳
هتل ها و مهمانسراها در یزد ۱۱۴
نمونه های خارجی ۱۱۷
هتل سوئیس ۱۱۸
هتل شرایتون ۱۲۱
برج العرب ۱۲۶

فصل هفتم:سیستم ها و ضوابط ساختمانی

مقدمه ۱۲۹
سازه های دارای قاب (frame structure) 129
سازه های دارای دیوارهای باربر ۱۳۰
ساخت مدولار( (Modular Construction 130
سیستم مرکب یا دوگانه ۱۳۱
بررسی سیستم سازه ای پروژه ۱۳۲
بررسی سیستم های مکانیکی-الکتریکی پروژه ۱۳۳
پلکان اضطراری ۱۳۶
آکوستیک ۱۳۶
روشنایی ۱۳۷
علائم گرافیکی ۱۳۸
مطالعات هتل ۱۳۵ص
این مطالعات دارای نقشه و عکس های سه بعدی می باشد.

خرید مطالعات : ۱۳٫۰۰۰ تومان

خرید نقشه : ۱۵٫۰۰۰ تومان