خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات نیایشگاه زرتشت ۱۳۰ص

مطالعات نیایشگاه زرتشت ۱۳۰ص

مطالعات نیایشگاه زرتشت ۱۳۰ص

خرید مطالعات : ۱۳٫۰۰۰ تومان

گفتار اول- آشنایی با اشو زرتشت و دین زرتشتی
(۱ – ۱ ) آریا ها و دین آنها
(۱ – ۲) تولد زرتشت
(۱ -۳ ) پیامبری اشو زرتشت
(۱ -۴ ) مقبره اشو زرتشت
(۱ – ۵ ) اوستا
(۱ – ۶ ) اهورا مزدا
(۱ – ۷ ) فَروَهَر
(۱- ۸ ) معجزات اشو زرتشت
(۱ -۹) دلایلی بر اثبات پیامبری اشو زرتشت
(۱- ۱۰ ) آشنایی با دین زرتشتی
(۱-۱۱ ) باورهای دین زرتشت
(۱- ۱۲) جایگاه آتش و آتشکده در دین زرتشت
(۱ -۱۳) قبله زرتشتیان
(۱ – ۱۴) اعتقاد زرتشتیان به جهان آخرت
۱۵) نظر عرفا و فلاسفه در مورد زرتشت
(۱-۱۵ ) شیخ اشراق سهروردی
(۲ – ۱۵)اشو زرتشت از نگاه نیچه
گفتار دوم-آیین های زرتشتیان
(۲ – ۱ ) جشنها
(۲ – ۲ ) آیین های کیشی
(۲-۲-۱) آیین سدره پوشی
(۲-۲-۲) آیین گاهان بار
(۲-۲-۳) آیین ازدواج و گواه گیران
(۲-۲-۴) آیین های شادی
(۲-۲-۵) آیین بزرگ داشت روان (پرسه)
(۲ – ۳ ) مراسم
(۲-۳-۱) مراسم و آداب نیایش
گفتار سوم-گاهنمای زرتشتیان
(۳-۱) نام ماهها
(۳-۲) نام روزها
گفتار چهارم-مبانی نظری طراحی
(۴-۱) معرفی تم های اصلی طرح
(۴-۲) فضاهای مجموعه
(۴-۲-۱) نیایشگاه مذهبی
(۴-۲-۲) مراسم های خاص زرتشتیان
(۴-۲-۳) فضاهای فرهنگی
(۴-۲-۴) فضاهای اداری
گفتار پنجم-نمونه های موجود
(۵-۱) بررسی نمونه های موجود
(۵ -۱-۱) رستم باغ
(۵-۱-۲ ) آدریان تهران
(۵-۱-۳ ) آتشکده پارسیان هند ( ایرانشاه)
(۵-۲) مسابقه آدریان
گفتار ششم-برنامه فیزیکی
(۶-۱) نیایشگاه مذهبی
(۶-۲) مراسم های خاص زرتشتیان
(۶-۲-۱) مراسم گاهان بار
(۶-۲-۲) مراسم پرسه
(۶-۲-۳) مراسم سدره پوشی
(۶-۲-۴) مراسم گواه گیران
(۶-۳) فضاهای فرهنگی
(۶-۳-۱) کتابخانه
(۶-۳-۲) فضای آموزشی
(۶-۴) فضاهای اداری
گفتار هفتم- آشنایی با موقعیت سایت
(۷ – ۱ ) موقعیت تاریخی استان
(۷-۱-۱) عهد صفویان
(۷-۱-۲) دوره قاجاریه
(۷-۲) شهرستان تهران
(۷-۳) جغرافیای طبیعی و اقلیم استان
(۷-۴) تغییرات جمعیتی
(۷-۴-۱) ساختار جمعیت
(۷-۴-۲) مهاجرت
(۷-۵) اقلیم تهران
(۷-۶) دما
(۷-۷) رطوبت نسبی
(۷-۸) بارندگی
(۷-۹) ساعات آفتابی
(۷-۱۰) تابش خورشید
(۷-۱۱) انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطح
(۷-۱۲) باد
(۷-۱۳)- تجمع نتایج حاصله و تدوین معیارهای طراحی
(۷-۱۳-۱) تامین شرایط آسایش در فضاهای بسته
(۷-۱۳-۲) شکل و جهت ساختمان
(۷-۱۳-۳) سایه و نورگیری
(۷-۱۳-۴) تنظیم کننده های حرارتی مکانیکی
(۷-۱۳-۵) شرایط آسایش، جداول ماهانی و بیوکلماتیک ساختمانی
(۷-۱۳-۶) شرایط آسایش و فضای بیرون
(۷-۱۴)- برخی از اصول طراحی در مقابل باد
(۷-۱۵)- هدفگذاری و تصمیم سازی (جمع بندی مبحث اقلیم)
(۷-۱۵-۱) معماری همساز با اقلیم
(۷-۱۶)- روش های دستبابی به اهداف عمده طراحی اقلیمی در اقلیم منطقه طراحی
گفتار هشتم- تحلیل سایت
(۸-۱) استان تهران
ضمیمه ۱ : پرسشنامه
منابع

پیروان کلیه ادیان الهی برای انجام نیایش های مذهبی و اجرای مراسم دینی متناسب با تعداد پیروان خود و بر اساس اداب و رسوم و هر مذهب، محلی را در اختیار دارند تا ضمن حضور درنیایش های جمعی نسبت به برپا داری وتداوم آداب و رسوم خود اقدام نمایند. همچنین زرتشتیان تهران نیز از قاعده فوق مستثنی نبوده و به همت پیشنیان خود دارای نیایشگاه هایی در نقاط مختلف تهران هستند که علاوه بر عبادت گاه، محلی فرهنگی اجتماعی نیز محسوب شده و خدمات فرهنگی، هنری و اجتماعی به اقشار جامعه زرتشتی ارائه مینمایند.
اما در حال حاضر با توجه به مهاجرت زرتشتیان از شهرها و روستاهای یزد و کرمان به تهران دیگر این فضاها جوابگوی این جمعیت نیستند و همچنین فرسودگی بناها و عدم قابلیت استفاده از امکانات جدید تاسیساتی، استفاده از آنها را مشکل نموده است.لذا هدف از طراحی این مرکز دستیابی به طرح مجموعه ایست فرهنگی، اجتماعی برای زرتشتیان تهران که ضمن توان پاسخگویی به نیاز های مذهبی، ارتقاء فرهنگی، اجتماعی جامعه زرتشتی را به دنبال داشته و همگان بتوانند از امکانات و تسهیلات رفاهی آن استفاده نمایند. همچنین اجرای چنین طرحی از پراکندگی اجتماعات متعدد هموطنان زرتشتی جلوگیری کرده و می تواند ایجاد نوعی مرکزیت برای آنان بکند.چون طراحی بر اساس نیازها و خواسته های اکثریت جامعه زرتشتی می باشد که بر این اساس پرسشنامه ای تنظیم گردیده و بر اساس این پرسش نامه و رفتار سنجیها ایجاد محیطی ساکن و آرام و همچنین القای حس امنیت روانی در مرحله اول کار قرار می گیرد با توجه به این مسائل طرح پیشنهادی بر گرفته از خلاصه ای از باورهای زرتشتیان می باشد که در دررون خود سنتها، گذشتگان، خلوص و آرامش را دارد.

هدف از طراحی این مرکز دستیابی به طرح مجموعه ایست فرهنگی ، اجتماعی برای زرتشتیان تهران که ضمن توان پاسخگویی به نیاز های مذهبی ، ارتقاء فرهنگی ، اجتماعی جامعه زرتشتی را به دنبال داشته و همگان بتوانند از امکانات و تسهیلات رفاهی آن استفاده نمایند . همچنین اجرای چنین طرحی از پراکندگی اجتماعات متعدد هموطنان زرتشتی جلوگیری کرده و می تواند ایجاد نوعی مرکزیت برای آنان بکند.

مطالعات نیایشگاه زرتشت ۱۳۰ص

خرید مطالعات : ۱۳٫۰۰۰ تومان