خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات موزه فرش ۹۰ص

مطالعات موزه فرش ۹۰ص

مطالعات موزه فرش ۹۰ص
نکته : فونت این پروژه Bnazanin و اندازه فونت ۱۱ می باشد و قابلیت افزایش تعداد صفحات مطالعات تا ۱۵۰ صفحه نیز می باشد.
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

مقدمه
فصل اول:شناخت موضوع طراحی
۱-۱
۱-۱-۱شناخت موضوع ۱۲
۱-۱-۱-۱ واژه فرش۱۳
۱-۱-۱-۲ تاریخچه فرش در جهان۱۴
۱-۱-۱-۳ تاریخچه فرش در ایران۱۴
۱-۱-۱-۴ضرورت توجه به فرش۱۶
۱-۱-۱-۵جایگاه اقتصادی فرش۱۷
۱-۱-۱-۶جایگاه هنری فرش۱۸
۱-۱-۱-۷جایگاه فرهنگی اجتماعی فرش۱۹
۱-۱-۲بررسی موقعیت قرار گیری طرح۲۱
۱-۲-بخش دوم۲۱
۱-۲-۱مبانی نظری ۲۱
۱-۲-۱-۱- نقاط عطف۲۱
۱-۲-۱-۲- تقارن و کمپوزیسیون۲۱
۱-۲-۱-۳- ریتم۲۱
۱-۲-۱-۴- اصل مقیاس و تناسب۲۲
۱-۲-۱-۵- مقیاس انسانی۲۲
۱-۲-۱-۶- اصل فضاهای متباین۲۲
– روشهای طراحی فضاهای متباین۲۲
۱-۲-۱-۶- هندسه ۲۳
۱-۲-۱-۷- کل و جزء۲۳
۱-۲-۱-۸شناسایی و بررسی عناصر تشکیل دهنده سیمای معماری سنتی شهر کاشان ۲۴
– حیاط ۲۴
– زیر زمین ۲۴
– سقف (گنبد)۲۴
– ایوان۲۵
-بادگیر۲۵
۱-۳بخش سوم۲۵
۱-۳-۱بررسی استانداردها۲۵
۱-۳-۱-۱ گالری ها۲۵
۱-۳-۱-۲آمفی تئاتر۲۶
۱-۳-۱-۳ کتابخانه۲۷
۱-۳-۱-۴ اداری۲۷
۱-۳-۱-۵پژوهشی ۲۷
۱-۳-۱-۶ آموزشی۲۸
۱-۳-۱-۷انبار۲۸
۱-۳-۱-۸پارکینگ۲۸
۱-۳-۱-۹ تاسیسات ۲۸
۱-۳-۲معرفی فضاها به لحاظ عملکردو نیازهای تاسیساتی ۲۹
۱-۳-۲-۱-عرصه معرفی۲۹
۱-۳-۲-۱-۱گالری ها ۲۹
۱-۳-۲-۱-۲آمفی تئاتر (سالن چند منظوره)۳۰
۱-۳-۲-۲ کتابخانه۳۰
۱-۳-۲-۳ عرصه اداری۳۱
۱-۳-۲-۴عرصه پژوهشی۳۱
بخش پژوهشی فرش۳۲
گروههای پژوهشی فرش ۳۲
۱-۳-۲-۴-۱ گروههای پژوهشی عملی ۳۲
۱-بخش پژوهشی ریسندگی ۳۳
۲ -بخش پژوهشی بافت۳۳
۳ –بخش پژوهشی شیمی و رنگرزی۳۳
۱-۳-۲-۴-۲گروههای پژوهشی نظری:۳۳
۱-بخش پژوهش تاریخ و هنر۳۳
۲-بخش پژوهش نظری اقتصاد۳۳
۳-بخش پژوهش نظری نساجی۳۳
۱-۳-۲-۴-۳فضاهای مرکز پژوهشی فرش۳۴
۱-۳-۲-۴-۴ عرصه آموزشی۳۵
۱-۳-۲-۵ عرصه خدمات رفاهی و عمومی۳۵
۱-۳-۲-۶رستوران یا چایخانه۳۵
۱-۳-۲-۷ فروشگاه صنایع دستی۳۶
۱-۳-۲-۸- عرصه خدمات پشتیبانی۳۶
۱-۳-۲-۹ انبار۳۶
۱-۳-۲-۱۰ نگهبانی۳۷
۱-۳-۲-۱۱پارکینگ۳۷
۱- ۳-۲-۱۲تاسیسات ۳۷
۱-۳-۲-۱۳- فضای سبز۳۷
۱-۳-۲-۱۴بخش خدمات رفاهی۳۹
۱-۳-۲-۱۴-۱چایخانه و فضای نشیمن۳۹
۳-۳-۱ضوابط ایمنی ۳۹
۳-۱-۱-۱اصول ایمنی نمایش قالی۳۹
-مواد لازم برای تهیه قالی۳۹
-چگونه قالی به نمایش گذ اشتته می شود۴۰
-انبار و حمل و نقل و نحوه جابجایی۴۳
۱-۳-۱-۲شستشوی قالی۴۳
۱-۳-۱-۲-۱مراحل مختلف شور قالی۴۳
۱-۳-۴ضوابط ویزه معلولین۴۳
بررسی نمونه های داخلی و خارجی۴۵
۱-۴-۱موزه فرش ایران۴۵
فصل دوم:برنامه ریزی فیزیکی و تدوین اصول وضوابط طراحی۴۸
-۱بخش اول:
۲-۱-۱برنامه فیزیکی و بررسی اصول و ضوابط طراحی۴۸
۲-۱-۴دیاکرام روابط۵۵
۲-۱-۵بررسی سازه۵۶
۲-۱-۶بررسی تاسیسات۶۰
۲-۱-۷سیستم ایمنی۶۴
۲-۲بخش دوم:تحلیل سایت۶۸
۲-۲-۱موقعیت سایت ۶۸
۲-۲-۱-۲ویژگی عمده ساخت کالبدی بخش قدیمی شهر کاشان۶۹
۲-۲-۱-۳مطالعات شهرسازی شهر کاشان۷۰
۲-۲-۱-۴هدف از تشکیل و موقعیت کاشان در ارتباط با احداث مجتمع فرش۷۲
۲-۲-۱-۵- سیر تاریخی شهر کاشان۷۳
۲-۲-۱-۶- ویژگیهای محیطی شهر کاشان۷۵
۲-۲-۱-۷ آب و هوای کاشان ۷۶
-جهت گیری مناسب ساختمانها۷۸
-خصوصیات زمین شناسی۷۸
۲-۲-۲بررسی ابعاد و اندازه و فرم زمین۷۹
۲-۲-۳بررسی دسترسی به سایت۸۱
۲-۲-۴بررسی کاربری های سایت۸۱
۲-۲-۵بررسی جشم اندلزها۸۲
-دید و منظر۸۲
-همسایگی ها۸۲
۵-ترافیک و دسترسیها۸۲
۲-۲-۵-۱بناهای تاریخی همجوار مجموعه۸۳
-تپه تاریخی سیلک۸۳
– باغ فین ۸۳
-بقعه امامزاده (شاهزاده ) ابراهیم۸۴
۲-۲-۵-۲پتانسیل موجود در سایت۸۴
۱-توان های شهری۸۴
۲- توان های طبیعی۸۴
۳توان های چشم انداز۸۵
۴- معرفی بستر طرح (تحلیل سایت)۸۵
۵-دسترسی سایت۸۵
۶-شیب سایت۸۵
۷-مناطق و ابنیه همجوار۸۶
بخش سوم : روند طراحی۸۸
فهرست منابع
مطالعات موزه فرش ۹۰ص
نکته : فونت این پروژه Bnazanin و اندازه فونت ۱۱ می باشد و قابلیت افزایش تعداد صفحات مطالعات تا ۱۵۰ صفحه نیز می باشد.
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان