خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مرکز هنر های نمایشی مردمی ۹۵ص

مطالعات مرکز هنر های نمایشی مردمی ۹۵ص

مطالعات مرکز هنر های نمایشی مردمی ۹۵ص
این مطالعات دارای نقشه و فایل ۳DMAX و عکس های سه بعدی و یک انیمیشن می باشد.

خرید مطالعات : ۱۴٫۰۰۰ تومان

خرید نقشه : ۳۰٫۰۰۰ تومان

فصل اول
الف-تعریف موضوع و مسئله و سایت طراحی
مسئله :
ب- هدف از طرح مورد نظر و ضرورت انجام آن
اهداف:
ب-۱)هدف از انتخاب موضوع
ب-۲)ضرورت و اهمیت موضوع
اهداف پژوهش و طراحی :

فصل دوم: مطالعات موضوعی :تئاتر
مقدمه:
پیشینه تئاتر: ۶ هنر تئانر ۶
۱-۱ مختصری در مورد عناصر نمایشی ، هنر تئاتر و پیشینیه آن ۷
۲-۱ سیر تحول نما یش وتالار نمایشی در ایران
۹ ۲- ۲-۱ تعزیه:۹
۳- ۲-۱ کلیات طراحی ساختمان تکیه: ۹
۳-۱ مراسم:۱۰
۱- ۳-۱ نمایش۱۱
۵-۱ مکتب سقاخانه ۱۶
۱- ۵-۱ خاستگاه مکتب سقاخانه ۱۷
۲- ۵-۱ مکتب سقاخانه و سنت‌های خوشنویسی۱۸
۳- ۵-۱ عناصر مورد توجه مکتب سقاخانه :۱۹
۴-۱ نمایش و نمایشنامه نویسی مدرن در ایران۲۱
۶- ۱ انواع تئاتر: ۲۲
۱- ۶-۱ تئاتر اجاره ای۲۲
۲- ۶-۱ مراکز هنرهای نمایشی:۲۳
۳- ۶-۱ تئاترهای سفارشی :۲۳
۴- ۶-۱ تئاترهای دانشگاهی : ۲۴
۵- ۶-۱ انجمن های تئاتر :۲۴

فصل سوم : بررسی نمونه های موجود

۱- ۳ بررسی نمونه های موجود
۱-۱- ۳ تکیه دولت ،عظیم‌‌ترین نمایش‌‌خانه تاریخ ایران‌ ۲۵
۲- ۱- ۳ تئاتر شهر ۲۸
۳-۱- ۳ مجتمع فرهنگی و هنری دزفول ۳۲
۳-۱- ۳ فرهنگسرای نیاوران ۳۴
نمونه های خارججی
۴-۱- ۳ مرکز ملی هنر و فرهنگ ژرژپمپیدو ۳۹
۵-۱- ۳تو یو ایتو (مدیاک سندایی): ۴۰

فصل چهارم: مطالعات محیط، معیشت ، فرهنگ
فصل ۱: مطالعات شناخت بستر طرح قزوین۴۴
۱-۱ :تاریخچه علل پیدایش ،چگونگی رشد و توسعه در ادوار گذشته۴۶
۱-۱-۱:خواستگاه اولیه شهر
۲-۱-۱: محدوده شهر قبل از صفویه
۳-۱-۱:محدوده شهر در زمان صفویه
۴-۱-۱:محدوده شهر در زمان قاجاریه
۵-۱-۱:شهر قزوین پس از اولین اصلاحات شهرسازی
۶-۱-۱:شهر قزوین پس از اولین طرح جامع سال ۱۳۴۵
۷-۱-۱: شهر قزوین پس از اولین طرح جامع سال ۱۳۵۹
۸-۱-۱:روند توسعه کالبدی شهر
۱-۲-۱:موقعیت جغرافیایی و شهر و اطراف آن ۴۹
۲-۲-۱: اقلیم واب وهوا ۵۱
۳-۲-۱: جمعیت و تقسیمات کشوری۵۳
۴-۲-۱: اقتصاد۵۳
۵-۲-۱: فرهنگ و هنر۵۴

فصل۵: برنامه ریزی طراحی
۳-۱:اندیشه طراحی
۳-۲:شناخت موقعیت طرح ۵۸
۳-۲-۱: موقعیت فضایی مکانی پروژه همراه با نقشه های سایت۵۸
الف) شهر قزوین موقعیت طراحی۵۹
ب)موقعیت قرارگیری سایت در شهر۶۰
پ)کاربری اراضی محدوده طراحی۶۱
ت)عکس هوایی موقعیت ۶۲
ث)دیدهای مختلف به موقعیت۶۳
۳-۲-۲: تحلیل فضایی سایت ۶۴
مبانی طراحی : ۶۵

فصل ششم : ضوابط مربوط به تئاتر
۶- ۶-۱ عناصر فضایی:۷۰
۷- ۶-۱ صحنه ۷۰
۸- ۶-۱ اتاق نور وصدا : ۷۱
۹- ۶-۱ ایمنی صحنه وسالن :۷۱
۱۱- ۶-۱ ایمنی در پشت صحنه۷۱
۱۲- ۶-۱ ایمنی سالن ۷۲
۱۳- ۶-۱ راه های فرار: ۷۲
۱۴- ۶-۱ سالن تماشاچیان :۷۲
۱۵- ۶-۱ ظرفیت تماشاچی: ۷۴
۱۶- ۶-۱ آکوستیک مناسب۷۴
۷-۱ ابعاد ،اندازه و نوع تئاتر و سالنهای اجرا نمایش و موسیقی۷۴
۱- ۷-۱مشخصات کلی سالن تئاتر :۷۴

فصل هفتم
۳-۳: مقیاس و برنامه فیزیکی طرح
۳-۳-۱: ماهیت و مقیاس پروژه ۷۷
۳-۳-۲ :برنامه فیزیکی۷۸
الف)بخش مدیریت مجموعه۷۹
ب)بخش گالری و نمایشگاهی ۷۹
پ)آمفی تئاتر و سالن اجتماعات مرکزی۸۰
ت)بخش آموزشی و پژوهشی۸۱
ث)بخش خدماتی –فروشگاهی۸۲
ج)کتابخانه ۸۳
۳- ۴: استانداردهای مورد نظر جهت طراحی
۳ ۴ -۱ : استانداردهای شهری۸۴
الف) ساختمان های عمومی۸۵
ب) کاربری فرهنگی – مذهبی ۸۶
پ) ضوابط کلی مربوط به احداث ساختمان ۸۶
ت) پارکینگ
۳ – ۴ -۲:استانداردهای عمومی فضاها: ۸۷
الف) کتابخانه۸۷
ب) فضای آموزشی۸۸
پ)آمفی تئاتر۹۲
ت) استانداردهای فضای اداری خدماتی۹۳

چکیده :
« هنر معماری از بارزترین جلوه های فرهنگ هر قوم و هر دوره تاریخی و نمایشگر گویای فضای زیست آدمی است»هدف از معماری یک مرکز هنرهای نمایشی ایجاد همایشگاهی است که در آن فرهنگ هم غنا بخشد هم اعتلا گیرد.
برای تاثیرگیری بر فرهنگ مفروضاتی مورد نیاز است که در مقدمه این رساله بررسی شده و ضرورتهای آنها اثبات شده است . از قبیل ضرورت شناخت فرهنگ و ضرورت حفظ و اعتلا و آموزش آن
در پی شناخت این ضرورتها و با توجه به اهداف و بررسی وسایل رسیدن به این اهداف از قبیل استفاده از اوقات فراغت و نیز ارتقای فرهنگ، به ضرورت ایجاد مرکز هنرهای نمایشی اوقاف شده و با بررسی کمی کیفی چنین فضایی در قزوین کمبود آنرا درک کردیم، و این انگیزه ای شد برای انتخاب موضوع مرکز هنرهای نمایشی عامه در قزوین
در فصل اول این رساله به بررسی به بررسی و شناخت بستر موضوع می پردازیم و این بستر یعنی شهر قزوین را از ابعاد مختلف (تاریخی ،جغرافیایی ،اقتصادی ،کابدی و اقلیمی )مورد بربسی قرار دادیم.
در فصل اول به شناخت موضوع می پردازیم که شامل دو بخش اول بازدید و معرفی چندگانه تئاتر و مرکز هنرهای نمایشی که در پی این بازدیدها آشنایی بیشتری با عملکردها و ریز فضاهای مورد نیاز در مجموعه حاصل شد و در بخش دوم برنامه ریزی طرح است که در آنها کاربریها و سطوح لازم برای هر یک و استانداردهاو ضوابط مربوط به هر فضا بیان می شود.
در فصل دوم این رساله به بررسی و شناخت بستر موضوع می پردازیم و این بستر یعنی شهر قزوین را از ابعاد مختلف ( تاریخی ، جغرافیایی ، اقتصادی ، کالبدی و اقلیمی ) مورد بررسی قرار دادیم .
در فصل سوم که پایان شناخت ، آغاز مرحله است تئوری و اصول مبانی طراحی ذکر شده و سپس به توضیح و توجیه طرح پرداختیم .
در این طرح سعی شده که تمام اقشار جامعه اعم از پیر و جوان بتوانند از این مجموعه برای غنی سازی اوقات فراغت خود استفاده کنند و با در نظر گرفتن علایق هر یک از فضاهای طراحی شده تا بتوانند پاسخگوی نیاز همگان گردد،در مطالعات مراحل مختلف مورد بررسی قرار گرفته تا طرح بتواند به واقع به این عملکرد مفید واقع شود و امید است تا توفیق حداقل نسبی در این زمینه حاصل آمده باشد.

مقدمه :
باید بپذیریم که هنرهای نمایشی ما دارای ریشه های عمیقی هستند قالبهای این هنر اعم از نمایش های اسطوره ای – آئینی ،تعزیه ،مولودی ،پرده خوانی ،نمایش های میدانی و…مملو از عناصر نمایش در خور توجه است. از سوگ سیاوش تا نمایش تعزیه و شبیه خوانی ها همگی دارای تفکرات ژرف و منابع پر قوامی برای سیراب کردن عطش نیاز یک تئاتر ملی و بر گرفته از آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی است . اما افسوس که ما با داشتن این یادگارهای ارزنده که به حق می توانند شالوده یک تئاتر ملی را پی افکنند،دنباله روی از دیگران را پیش گرفته ایم و به تجارب خود کمتر بها می دیم.
در این هیچ شکی نیست که جنبش های نوین تئاتر غرب نیز براساس تاریخ خود را مورد بازبینی و تآمل قرار داده و به نوعی از تئاتر روی آورده اند که بخشهای مهمی از آن از قرنها پیش شالوده و اساس کار ما بوده است . بی شک تئاتر ایرانی از این توانایی برخوردار است که بنیانهای یک زبان جدید نمایش را بوجود آورد.
هدف از این تحقیق الهام گرفتن از تئاتر و نمایش های آئینی و ایرانی در راستای خلق فضاهایی برای باروری بیشتر این هنر ارزنده است ،فضاهایی که در خور نیات این هنر مقدس بوده و بتواند بستری مناسب برای اندیشیدن به آن و نیز شایسته برای افزودن به تجارب پیرامون به حساب آید. بدین منظور چهار بستر کلی برای تحقیق انتخاب شد که هر کدام عنوان بخشی از پایا ن نامه را به خود اختصاص داده است.
مطالعات مرکز هنر های نمایشی مردمی ۹۵ص
این مطالعات دارای نقشه و فایل ۳DMAX و عکس های سه بعدی و یک انیمیشن می باشد.

خرید مطالعات : ۱۴٫۰۰۰ تومان

خرید نقشه : ۳۰٫۰۰۰ تومان