خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مدرسه معماری ۱۶۰ص

مطالعات مدرسه معماری ۱۶۰ص

مطالعات مدرسه معماری ۱۶۰ص
قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان

فصل اول : بیان موضوع طراحی
۱- عنوان
۲- بیان مساله و ضرورت طراحی
۳- بیان اهداف
۴- مبانی نظری عام طرح
فصل دوم: مطالعات پایه
۱- آموزش عمومی
۱-۱- هدف از آموزش
۱-۲- تأثیر آموزش بر فرهنگ
۱-۳- تأثیر فرهنگ بر جامعه
۱-۳-۱- ارزش‌ها و صورتهای پایدار و کهن
۱-۳-۲- ارزش‌ها و صورتهای نیمه پایدار یا سبک
۱-۳-۳- ارزش‌ها و صورتهای زودگذر یا مد
۱-۴- وظایف مدرسه در مقابل فرهنگ
۱-۴-۱- فهم میراث فرهنگی
۱-۴-۲- ارزش سنجی میراث فرهنگی
۱-۴-۳- توسعه و پیشرفت میراث فرهنگی
۲- آموزش و پرورش
۲-۱- تاریخچه آموزش و پرورش در ایران
۲-۱-۱- سیستم آموزشی سنتی
۲-۲- مدرسه در تاریخ معماری ایران
۲-۲-۱- قبل از ورود اسلام
۲-۲-۲- بعد از ورود اسلام
۲-۲-۲-۱- مدارس در دوران اولیه سلجوق
۲-۲-۲-۲- مدارس ایرانی در دوران ایلخانی
۲-۲-۲-۳- دوران طلایی مدارس ایرانی
۲-۲-۲-۴- مدارس دوران صفویه
۲-۲-۳- استخراج ویژگی‌های برجسته معماری ایرانی در طراحی مدارس
۲-۲-۴- مدرسه در تاریخ معماری ایران
۲-۲-۴-۱- بررسی تعدادی از مدارس قدیمی ایران
۲-۲-۴-۱-۱- مدرسه دارالفنون
۲-۲-۴-۱-۲- مسجد مدرسه سپهسالار
۲-۲-۴-۱-۳- مدرسه علیا»‌ی تون (فردوس)
۲-۲-۴-۱-۴- مدرسه علمیه علیا
۲-۲-۴-۲- آموزش و پرورش در دوران معاصر
۲-۲-۴-۲-۱- ایجاد نوعی مقایسه بین شرایط امروز و دیروز
۲-۳- اهداف آموزش و پرورش در ایران
۲-۴- تلفیق آموزش با هنر و علمی شدن هنرها
۲-۴-۱- پیدایش اولین هنرستان‌ها (مراکز فنی حرفه ای) در ایران
۲-۴-۲- اصول آموزش وپرورش در هنرستان‌ها
۲-۴-۲-۱- محتوای آموزش
۲-۴-۳- اهمیت و آموزش فنی حرفه‌ای (هنرستان ها)
۲-۴-۴- اهداف آموزش فنی حرفه‌ای
۲-۵- نقد و بررسی نظام‌های آموزش و پرورش
۲-۵-۱- سیستم آموزشی سنتی (معلم محور)
۲-۵-۲- سیستم آموزش رایج (موضوع محور)
۲-۵-۳- سیستم آموزشی مدرن (دانش‌آموز محور)
۲-۶- مقایسه سیستم‌های آموزشی و انتخاب شیوه آموزشی مناسب
۳- هنر
۳-۱- وابستگی انسان امروز با موضوعات فرهنگی مثل هنر
۳-۱-۱- تعریف فرهنگ
۳-۱-۲- تعریف و منشا هنر
۳-۱-۳- ارتباط فرهنگ- هنر- تمدن
۳-۲- فلسفه هنر- چیستی هنر
۳-۲-۱- تعریف هنر در موضوع
۳-۳- انواع هنر
۳-۳-۱- هنرهای دیداری
۳-۳-۲- هنرهای شنیداری
۳-۳-۳- هنرهای گفتاری
۳-۳-۴- هنرهای آمیخته
۳-۴- هنر زیبا و هنر کاربردی (دوگانگی کاذب)
۳-۵- تعریف هنرهای تجسمی
۴- نوجوانی و جوانی
۴-۱- تعریف جوانی (بررسی روانشناختی گروه سنی جوان)
۴-۱-۱- مشخصه اصلی دوره جوانی
۴-۱-۲- سنین نوجوانی و جوان
۴-۲- رشد جسمی و جنسی (بلوغ)
۴-۳- رشد و تغییرات تفکر در نوجوان و جوان
۴-۴- خلاقیت ویژگی مهم نوجوانان و جوانان
۴-۴-۱- خلاقیت چیست؟
۴-۴-۱-۱- تفکر واگرا
۴-۴-۱-۲- تفکر همگرا
۴-۴-۲- ویژگی‌های نوجوان خلاق
۴-۴-۳- خلاقیت و محیط اجتماعی
۴-۵- روحیات جوان
۴-۵-۱- خود و خودانگاره
۴-۵-۲- عزت نفس
۴-۵-۲-۱- تفاوت عزت نفس در دختران و پسران
۴-۵-۲-۲- عوامل موثر در عزت نفس
۴-۵-۳- شخصیت و عوامل تاثیر گذار برآن
۴-۵-۴- هویت و عوامل شکل دهنده آن
۴-۵-۴-۱- دستیابی به هویت
۴-۵-۴-۲- تعلیق هویت
۴-۵-۴-۳- توقف هویت
۴-۵-۴-۴- پراکندگی هویت
۴-۵-۵- وضعیت هویت در سنین مختلف
۴-۵-۵-۱- هویت جنسی
۴-۵-۵-۲- هویت اجتماعی و فرهنگی
۴-۶- عواطف در جوانان
۴-۷- نیازهای جوانان
۴-۷-۱- نیازهای کمبود
۴-۷-۲- نیازهای رشد
۴-۷-۳- نیازهای روانی نسل جوان و تبعات عدم ارضای آنها
۴-۸- علایق جوانان
۴-۹- نظام‌های فرهنگی- اجتماعی موثر در رشد نوجوانان و جونان
۴– تاثیر شرایط اجتماعی و اقتصادی بر وضعیت نوجوانان و جوانان
۴– جایگاه جوان در جامعه
فصل سوم : مطالعات تکمیلی
۱- مقررات ساختمانی در سایت با کاربری آموزشی
۱-۱- تراکم ساختمانی در کاربری آموزشی
۱-۱-۱- مقررات ساختمانی در حوزه زمینهای آموزشی با کاربری آموزشی
۱-۱-۲- پارکینگ در کاربری آموزشی
۲- ارکان و اصول طراحی فضای آموزشی
۲-۱- مکان یابی فضای آموزشی
۲-۱-۱- کاربری‌های سازگار
۲-۱-۲- کاربری‌های ناسازگار
۲-۱-۳- قرارگیری مرکز آموزشی در سایت شهر با توجه به ضوابط و اولویتهای همجواری و دسترسی
۲-۱-۴- تحلیل و پیشنهادات همجواریها
۲-۱-۵- مکان یابی با توجه به فرم و شکل زمین
۲-۱-۶- شرایط محیطی
۲-۱-۷- اوضاع طبیعی زمین
۲-۲- جهت یابی فضای آموزشی
۲-۳- دسترسی به فضای آموزشی
۲-۳-۱- شعاع دسترسی
۲-۳-۲- عوامل کاهش شعاع دسترسی
۲-۴- ایمنی واحدهای آموزشی
۲-۴-۱- ایمنی در مقابل سوانح طبیعی
۲-۴-۲- ایمنی در مقابل سوانح غیر طبیعی
۲-۴-۲-۱- حریق
۲-۴-۲-۲- خطوط انتقال و توزیع برق
۲-۴-۳- ایمنی در ارتباط با حوادث داخلی مدرسه
۲-۴-۴- رعایت عقب نشینی جلوی ورودی مدارس
۲-۵- ساختار و سازمان دهی محیط در مدرسه
۲-۶- تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی
۲-۶-۱- ابعاد و اندازه‌های وسایل مدرسه
۲-۷- خصوصیات فیزیکی مدارس
۲-۷-۱- انواع سازماندهی مدارس
۲-۷-۱-۱- سازماندهی مرکزی
۲-۷-۱-۲- سازماندهی خطی
۲-۷-۱-۳- سازماندهی شعاعی
۲-۷-۱-۴- سازماندهی مجموعه‌ای یا گروهی
۲-۷- خصوصیات فیزیکی مدرسه
۲-۷-۲- ظرفیت مدارس
۲-۷-۳- تعداد طبقات مدارس
۲-۷-۴- مساحت و حداقل سطح زیر بنای مورد نیاز
۲-۷-۶- ظرفیت و سرانه فضاها
۲-۷-۶-۱- فضاهای بسته و سرپوشیده
۲-۷-۶-۲- فضاهای محوطه
۲-۷-۷- سازمان دهی و ساخت کلاس
۲-۷-۷-۱- سازمان اجتماعی کلاس
۲-۷-۷-۲- سازمان دهی محیط فیزیکی (انواع چیدمان در کلاس)
۲-۸- خصوصیات محیط درس
۲-۸-۱- نورگیری کلاس‌ها
۲-۸-۱-۱- استفاده از نور طبیعی
۲-۸-۱-۲- استفاده از نور مصنوعی
۲-۸-۲- اهمیت عامل رنگ در فضاهای آموزشی
۲-۸-۲-۱- مبانی رنگها
۲-۸-۳- صوت
۲-۸-۳-۲- آلودگی صوتی توسط وسایل نقلیه
۲-۸-۳-۳- روش‌های کنترل سر و صدا
۲-۸-۴- شرایط مناسب هوا در فضاهای داخلی
۲-۹- خروجی‌های مدارس
۲–راهروهای پله
۲– راهرو ها
۲– نرده‌های حفاظ پله
۲– درها
۲– فضاهای واحد آموزشی
۲–۱- فضاهای بسته یا سرپوشیده
۲–۲- فضاهای باز و محوطه
۲– نکاتی در طراحی فضاهای اموزشی
۲-۱۶- اصول کلی در طراحی هنرستانها
۲-۱۷- آشنایی بارشته نقشه کشی معماری
۲-۱۸- اصول مربوط به طراحی فضاهای ورزشی در مدارس
چکیده فصل سوم ( مطالعات تکمیلی )
فصل چهارم : مطالعات تطبیقی
۱- بررسی نمونه‌های داخلی
۱-۱- هنرستان دخترانه پاپلی خلعتبری، تهران
۱-۲- دانشکده هنر‌های زیبا
۲- بررسی نمونه‌های خارجی
۲-۱- دانشگاه پل
۲-۲- مدرسه هنر و معماری فلوریدا
فصل پنجم : مطالعات زمینه
مطالعات زمینه
۱-۱- ویژگی‌های شهر مشهد
۱-۱-۱- مطالعات جغرافیایی و اقلیمی
۱-۱-۲- خصوصیات اقلیمی
۱-۱-۳- تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری
۱-۱-۴- ویژگی‌های معماری در مناطق گرم و خشک
۱-۲- اثرات اقلیمی در طراحی فضاهای آموزشی
۱-۲-۱- ضرورت توجه به بحث طراحی اقلیمی در ساختمان‌های آموزشی
۱-۳- عمده‌ترین ویژگی‌های اقلیمی برای ساختمانهای آموزشی در شرایط آب و هوایی مشهد
۱-۴- فرم کالبدی و سازمان دهی پلان
۱-۵- ابعاد و اندازه پنجره‌ها
۱-۶- عمق سایه بان
۱-۶-۱- ضریب سایه بان (c)
۱-۷- تهویه مورد نیاز
۱-۸- مصالح ساختمانی و رنگ سطوح خارجی
۱-۸-۱- تاثیر رنگ خارجی
۱-۹- گیاهان و فضای سبز
۱– پیشنهاد سیستم سرمایش و گرمایش مکانیکی مناسب
۲- مطالعات جمعیتی شهر مشهد
۲-۱- جمعیت کنونی شهر مشهد
۲-۲- جمعیت شناور شهر مشهد ۰
۲-۳- جمعیت آینده شهر مشهد ۰
فصل ششم : معرفی سایت پروژه
۱ـ عوامل مهم و تأثیر گذار در مکان یابی سایت آموزشی
۲ـ معرفی سایت
۲-۱- بررسی منطقه پروژه
۲-۱-۱- وضعیت فیزیکی زمین (ابعاد و اندازه‌های سایت)
۲-۱-۲- موقعیت مکانی به لحاظ کاربری‌های اطراف
۲-۱-۳- دسترسی‌های پیرامون سایت و وضعیت ترافیکی آن
۲-۱-۴- ترافیک
۲-۱-۵- تراکم ساختمانی در محدوده سایت
۳- سایت آنالیز
۳-۱- تحلیل دسترسی‌ها و درجه بندی معابر
۳-۲- بررسی کاربری‌های اطراف و تراکم طبقاتی
۳-۳- بررسی گره‌های ترافیکی و آگوستیک
۳-۴- بررسی وضعیت تابش
۳-۵- دید و منظر از بیرون سایت به درون
۴- عکس‌های سایت
فصل هفتم : برنامه فیزیک طرح
برنامه فیزیکی طرح
فصل هشتم : مبانی طراحی معماری پروژه
۱- مبانی نظری خاص طرح
منابع
مطالعات مدرسه معماری ۱۶۰ص
قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان