خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مدرسه – دبستان ۱۶۰ص

مطالعات مدرسه – دبستان ۱۶۰ص

مطالعات مدرسه – دبستان ۱۶۰ص
قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان

چکیده مطالب
مقدمه
فصل اول جستجو برای دستیابی به برنامه کالبدی
گفتگو با مدیران و مسئولان آموزش و پروش
از نمونه ها بیاموزیم
۲-۱- دبستان شهید بهشتی (بهارنو)
۲-۲- دبستان بهشت
۲-۳- دبستان رازی
۲-۴- مجموعه کتابچی
۲-۵- دبستان آسیه
۲-۶- راهنمایی محتشم
۲-۷- دبیرستان دخترانه هدف
۲-۸- مجموعه غیر انتفاعی مهدوی
۲-۹- مجموعه غیر انتفاعی راه رشد
۲-۱۰- مدرسه شیروشی ژاپن
۲-۱۱- دبستان توت فرنگی در کانادا
۲-۱۲- دبستان میشل زینر دروین
۲-۱۳-دبیرستان مارک ایندرسدورف آلمان
۲-۱۴- نتایج حاصل از بررسی نمونه ها
۳)آنچه از کتب و نشریات ادواری حاصل آمد
۳-۱-ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی
۳-۲-آیین کار طراحی(موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)
۳-۳-اصول ومبانی طراحی فضاهای آموزشی درمقطع دبستان
۳-۴-اصول و مبانی طراحی فضاهای آموزشی جلد ششم
۳-۵- سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۷۵ شهرستان کاشان
۳-۶-انتخاب رنگ مناسب فضاهای آموزشی
۳-۷-ویژگی مدارس دخترانه
۳-۸-پهنه بندی اقلیمی ساختمانهای آموزشی
۳-۹-اصول و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی و پرورشی
۳-۱۰-معماری سنتی کاشان
۳-۱۱- قوانین و دستورالعملهای احداث بناهای جدید در حریم بناهای تاریخی در بافت قدیمی
۳-۱۲-طراحی اقلیمی
۳-۱۳-مجلات مدرسه نو (سازمان نوسازی و تجهیزات مدارس)
۳-۱۴-الگوسازی مدارس دوره ابتدایی و راهنمایی برای اقلیم گرم و مرطوب و اقلیم سرد
۳-۱۵-نقش فضاهای آموزشی در یادگیری دانش آموزان
۳-۱۶-تاریخ تحولات مدارس ایران
۳-۱۷-تهیه بروشور رنگ مناسب فضای آموزشی در دوره ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان
۳-۱۸-اصول و مبانی طراحی فضاهای آموزشی
۴) تاملی در بستر طرح
۴-۱- زمین
۴-۲- محله
۴-۳- منطقه
فصل دوم – برنامه کالبدی
۱) کلیات
۱-۱- برنامه راهبری ، موضوعی ، عملکردی
۱-۲- بودجه کلی در اختیار
۱-۳- شعار هاواهداف از جهت عملکردی و معنوی
۲) برنامه فضایی
۲-۱- عرصه های تشکیل دهنده مدرسه، نوع ارتباط عرصه ها با یک دیگر،سطح زیربنای هرعرصه، تذکرات درباره کیفیت عرصه ها
۲-۲- فضاهای تشکیل دهنده هرعرصه، نوع ارتباط فضاها با یکدیگر ،سطح زیر بنای هر فضا ، تذکرات درباره کیفیت فضا ها
۲-۳- بخش های تشکیل دهنده فضای باز ، نوع ارتباط بخش ها ، سطح هم بخش و تذکرات درباره کیفیت هر بخش
۲-۴- نوع ارتباط بین فضای باز و بسته
۳) طرح و بستر طرح
۳-۱- تاثیر زمین بر طرح(فضای باز و بسته)
۳-۲- تاثیر همسایگان ( ساختمانها و معابر ) بر طرح
۳-۳- تاثیر خصوصیات منطقه بر طرح(شرایط آب و هوایی-زلزله)
۴) فن ساختمان
۴-۱- سازه
۴-۲- مصالح
۴-۳- تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
فصل سوم – طرح و طراحی
۱)مقدمه (کلیات طرح )
۲)نقشه ها و تصاویر خارجی و داخلی
۳)گام های رسیدن به طرح
۳-۱-گزینه ها(آلترناتیوها )
۳-۲انتخاب گزینه مطلوب
۳-۳تجزیه و تحلیل طرح به دست آمده
۴)خصوصیات کلی طرح
۴-۱- تفاوت با برنامه
۴-۲-هماهنگی با محیط اطراف
۴-۳- مصالح به کار رفته
۴-۴-تاسیسات مکانیکی
۴-۵-تدابیر اقلیمی
فهرست منابع
مطالعات مدرسه – دبستان ۱۶۰ص
قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان