خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجموعه فرهنگی تفریحی ۱۷۰ص

مطالعات مجموعه فرهنگی تفریحی ۱۷۰ص

مطالعات مجموعه فرهنگی تفریحی ۱۷۰ص
همراه این پروژه یک نقشه نیز ارسال می شود.
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

پیش گفتار ۱۳
مقدمه ۱۶
فصل اول
کلیات
۱-۱ – شناخت بستر موضوع ۱۹
۲-۱- چگونگی رسیدن به اهداف مورد نظر۱۹
۳-۱ – سوال های تحقیق ۲۰
۴-۱- تعریف واژه ها ۲۱
۱-۴-۱- فرهنگ ۲۱
۲-۴-۱- فضا ۲۱
۳-۴-۱- سیرکولاسیون ۲۱
۴-۴-۱- سایت ۲۲
۵-۴-۱- مجموعه فرهنگی – تفریحی ۲۲
۶-۴-۱- ارتباط فرهنگ با عوامل تأثیر گذار ۲۲
۷-۴-۱- تمدن و فرهنگ ۲۲
۸-۴-۱- مذهب ، هنر و فرهنگ ۲۴
۹-۴-۱- تأثیر فرهنگ در اوقات فراغت ۲۵
۱۰-۴-۱- چگونگی گذراندن اوقات فراغت جوانان ۲۶
۱۱-۴-۱- راه حل ها ی جذب نوجوانان و جوانان به مجوعه فرهنگی ۲۸
۵-۱- مجموعه فرهنگی ۳۱
۱-۵-۱- بخش فرهنگی ۳۲
۶-۱- اهداف مجموعه فرهنگی ۳۴
۷-۱- اهداف آموزشی ۳۴
۸-۱- اهداف اطلاع رسانی ۳۶
۹-۱- اهداف تجاری ، فرهنگی۳۷
۱۰-۱ – اهداف فرهنگی و فراغتی ۳۷
۱۱-۱ – بخش رفاهی۳۸
۱-۱۱-۱ – بخش تفریحی ورزشی۳۸
۲-۱۱-۱ – بخش آموزشی ۳۹
۱۲-۱- هسته اصلی مجموعه فرهنگی – تفریحی۴۲

فصل دوم
مروری بر سابقه تحقیق و منابع علمی
۱-۲- بررسی نمونه ها ۴۵
۲-۲- بررسی نمونه ها در جهان ۴۵
۳-۲- بررسی نمونه ها در ایران ۵۱
۴-۲- فرهنگسرای بهمن۷۸
۵-۲ – ضوابط و استانداردها ۸۱
۶-۲- بررسی و گنجایش سالن ها ۸۴
۷-۲- فضاهای مختلف کتابخانه ۸۵

فصل سوم
اصول طراحی و روش تحقیق
۱-۳- استاندارها و ضوابط۹۹
۲-۳- استانداردهای مرتبط با ابعاد بدن انسان ۱۰۰
۳-۳- استانداردهای مربوط به کتابخانه۱۱۹
۴-۳- نمایشگاه ۱۲۱
۵-۳- نورپردازی در نمایشگاه ۱۲۵
۶-۳- روش های مختلف نورگیری از سقف ۱۲۷
۷-۳- انواع نورپردازی مصنوعی در نمایشگاه ها ۱۲۸
۸-۳- انواع پلان های نمایشگاه و ویژگیهای هر کدام ۱۲۸
۹-۳- فضاهای مورد نیاز و عملکرد آنها در امفی تاتر۱۳۱

فصل چهارم
برنامه ریزی و برنامه فیزیکی پروژه
۱-۴- دیاگرام ارتباطی آمفی تاتر ۱۸۲
۲-۴- دیاگرام ارتباطی فضای نمایش ۱۸۳
۳-۴- دیاگرام ارتباطی فضاهای سالن موسیقی ۱۸۴
۴-۴- فضای ورودی ۱۸۵
۵-۴- کتابخانه ۱۸۷
۶-۴- سالن نمایش ۱۸۸
۷-۴-نمایشگاه ۱۹۰
۸-۴- فضای اداری۱۹۱
۹-۴-فضای آموزشی ۱۹۲
منابع و مأخذ

مقدمه :
مراکز فرهنگی و تفریحی در هر جامعه از عوامل مهم اشاعه فرهنگ آن جامعه به شمار می آیند نگاهی به آمار جمعیتی ایران نشان می دهد که بخش عمده جمعیت ایران را جوانان زیر ۲۵ سال تشکیل می دهند و این به تنهایی اهمیت برنامه ریزی برای جوانان و از آن رهگذر ، اهمیت گسترش فضاهای فرهنگی برای گذراندن سالم و بار آور اوقات فراغت آنان را نشان می دهد . تنها در فاصله ۱۵ سال یعنی از سال ۱۳۵۵ – ۱۳۷۰ کمی بیش از ۱۴ میلیون نفر به شمار نسل جوان و نزدیک به ۱۰ میلیون نفر به آمار جمعیت زیر ۱۵ سال در ایران افزوده شده است .
کمبود فضاهای فرهنگی با توجه به جوان بودن جمعیت ایران می تواند نتایج فاجعه آوری در پی داشته باشد ،زیراکه جوانان فعالترین ، پویاترین و متحرک ترین بخش جامعه هستند.
براین اساس محور برنامه ریزی فرهنگی را جوانان تشکیل می دهند و لازم است که امکانات لازمه رشد فکری و فرهنگی و تفریحی در اختیارشان قرار گیرد .
اگر کنجکاوی ها ، آمال و آرمان های نسل بالنده جامعه در برنامه ریزی فرهنگی مد نظر قرار نگیرند ، بزرگترین سرمایه جامعه را به سوی تخریب و ویرانگری سوق داده ایم .
بنابراین بنیان ضرورت برنامه ریزی بهینه اوقات فراغت جوانان و نوجوانان حائز اهمیت و گسترش فضاهای فرهنگی و تفریحی در این راستا نقشی حساس و تعیین کننده دارد .
ایجاد مجموعه فرهنگی و تفریحی درکنار نقش پر اهمیت اجتماعی خود ، برحسب نوع ، تاثیرات عمیق نیز بر بافت شهری می گذارند و می توان به عنوان ابزاری برای توسعه در سطح منطقه و کل شهر استفاده نمود.
بنابراین به موضوع مجموعه فرهنگی و تفریحی از دو بعد اجتماعی و شهر ساختی می توان نگاه کرد .

مطالعات مجموعه فرهنگی تفریحی ۱۷۰ص
همراه این پروژه یک نقشه نیز ارسال می شود.
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان