خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجموعه توریستی – تفریحی دریاچه گلهر ۲۲۰ص

مطالعات مجموعه توریستی – تفریحی دریاچه گلهر ۲۲۰ص

مطالعات مجموعه توریستی – تفریحی دریاچه گلهر ۲۲۰ص
قیمت : ۸۰۰۰ تومان
(در این پایان نامه به غیر از نمودارهای فصل دوم هیچگونه عکس و نقشه ای موجود نیست)

چکیده
مقدمه
تعریف پروژه
اهداف پروژه
فصل اول – فلسفه وجودی طرح
مقدمه
۱-۱ مفهوم گردشگری
۲-۱ جایگاه گردشگری در زندگی امروز
۱-۲-۱ ضرورت برنامه ریزی برای زمانهای فراغت
۲-۲-۱ فراغت فعال و غیر فعال
۳-۲-۱ نقش گردشگری در گذران فراغت
۴-۲-۱ نقش گردشگری در کیفیت زندگی
۳-۱ راهبردهایی در توسعه گردشگری
۴-۱ منابع گردشگری
جدول شماره ۱-۱ منابع و جاذبه‌های عمده گردشگری (مأخذ سازمان ایرانگردی و جهانگردی، ۱۳۷۷، ۳۳)
۵-۱ طیف گردشگران
جدول شماره ۲-۱ گروههای عمده گردشگری (مأخذهمان، ۳۴)
۶-۱ فعالیتهای گردشگری
جدول شماره ۳-۱- انواع فعالیتهای گردشگری (مأخذ همان، ۳۵)
۷-۱ ضرورت طرحهای گردشگری و نتایج آن
۸-۱ نتیجه گیری
فصل دوم – مطالعات محیطی طرح
۲-۱-۱-۲ ویژگیهای تاریخی
مقدمه
۱-۲ مطالعات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی
۱-۱-۲ استان لرستان
۱-۱-۱-۲ موقعیت جغرافیایی
۳-۱-۱-۲ ویژگیهای اجتماعی
جمعیت
جدول شماره ۱-۲- جمعیت استان لرستان در سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۷۵ (مأخذگروه آموزشی جغرافیای استان لرستان، ۱۳۷۶، ۲۲)
ساختار جنسی و سنی استان
در نمودر زیر ساختار جمعیت استان به تفکیک سن و جنس مشخص شده است
۴-۱-۱-۲ ویژگیهای اقتصادی
۵-۱-۱-۲ ویژگیهای طبیعی
ویژگیهای اقلیمی
۷-۱-۱-۲ جاذبه‌های گردشگری
۲-۱-۲ شهرستان بروجرد
۳-۱-۲- روستاهای منطقه
روستاهای شمال غربی
روستاهای شمالی
روستاهای شمال شرقی
روستاهای شرقی و جنوب شرقی
روستاهای جنوبی
روستاهای جنوب غربی
روستاهای غربی
۴-۱-۲ کشاورزی و باغداری در منطقه
۵-۱-۲ دامپروری و دامداری منطقه
۶-۱-۲ ایلات و عشایر و مردم منطقه
۲-۲ مطالعات پایه
۱-۲-۲ منطقه حفاظت شده آب سرد
۱-۱-۲-۲موقعیت جغرافیایی
۲-۱-۲-۲- موقعیت طبیعی
۳-۱-۲-۲ پوشش گیاهی
۴-۱-۲-۲ حیات وحش
۲-۲-۲- اقلیم منطقه
تقسیمات اقلیمی
۱-۲-۲-۲- عوامل اقلیمی مهم در منطقه آبسرد
۲-۲-۲-۲- بارندگی
۳-۲-۲-۲- باد
۴-۲-۲-۲- تابش
۵-۲-۲-۲ یخبندان
۶-۲-۲-۲- رطوبت
۷-۲-۲-۲- نمودار بیوکلیماتیک ساختمانی
جدول شماره ۴-۲ نتایج حاصل از بررسی نمودار بیوکلیماتیک انسانی شهر بروجرد
۸-۲-۲-۲- نیازهای آبی در محدوده سایت
۳-۲-۲ – شناخت زمین و خاک منطقه
۱-۳-۲-۲- زمین شناسی منطقه
تشکیلات زون سنندج – سیرجان
تشکیلات زاگرس
۲-۳-۲-۲- خاک شناسی منطقه
بافت خاک و قابلیت نفوذ خاک
ویژگیهای خاک منطقه و محدودیتها
۳-۳-۲-۲ – مصالح شناسی
۴-۳-۲-۲- ژئومورفولوژی (لرزه خیزی)
۴-۲-۲ راههای دسترسی به منطقه
۵-۲-۲- قابلیتهای منطقه
۳-۲- نتیجه
(کلیه نمودارها در فصل دوم موجود است)
فصل سوم – معماری بومی منطقه
مقدمه
۱-۳- مبانی معماری بومی
۲-۳- روند شکل گیری معماری بومی
۳-۳- دلایل کم رنگ شدن معماری بومی در جهان امروز
۴-۳- معماری بومی منطقه
۵-۳- معماری خانه های روستایی
۱-۵-۳-نظام فضایی کالبدی روستاها
۲-۵-۳- معماری مسکن روستایی
۳-۵-۳ – مصالح و شیوه ساخت
۱-۳-۵-۳- شیوه ساخت
۲-۳-۵-۳- مصالح
۶-۳- الگوهای طراحی منطقه
۱-۶-۳- مسیرهای دسترسی
۲-۶-۳- کانونهای تجمع
۳-۶-۳- ساختمان و طبیعت
۴-۶-۳- معابر عمومی
۵-۶-۳- ساخت و ساز و مصالح
۶-۶-۳- حصارها
۷-۶-۳- آلاچیق و سایبان
۷-۳- نقش اقلیم در معماری بومی
۱-۷-۳- ویژگیهای طراحی اقلیمی در منطقه
سیستم جذب و دفع مستقیم
سیستم جذب و دفع غیرمستقیم
دیوار ترومپ
دیوار آبی
سیستم جذب و دفع مجزا
بام آبی
گلخانه
ترموسیفون
۳-۷-۳- تدابیر اقلیمی در محدوده طرح
۸-۳- نتیجه گیری
فصل چهارم – نمونه طرحهای مشابه
مقدمه
۱-۴- باغها
۱-۱-۴- تعاریف مربوط به باغ
۲-۱-۴- تاریخچه و سبک های گوناگون هنر باغ سازی
۱-۲-۴- باغهای ایرانی
۱-۱-۲-۴- باغهای صفوی یا شاه عباسی
۲-۱-۲-۴- باغ های قاجاری
۲-۲-۴– باغ های ایرانی و ویژگی های آنها
۱-۲-۲-۴- هندسه باغ های ایرانی
۲-۲-۲-۴- آب در باغ ایرانی
۳-۲-۲-۴- گیاهان باغ
۳-۲-۴- اشکال باغ ها
۱-۳-۲-۴- باغ های منظم
۲-۳-۲-۴- باغ نامنظم
۴-۲-۴- اصول بنیادی طراحی باغ
۱-۴-۲-۴ – خط یا محور
۲-۴-۲-۴- فرم
۳-۴-۲-۴- بافت
۴-۴-۲-۴- رنگ
۵-۴-۲-۴- مقیاس
۶-۴-۲-۴- تنوع
۷-۴-۲-۴- توالی
۸-۴-۲-۴- تعادل
۳-۴- آب در طراحی پارک
۴-۴- آب در باغ های ایرانی
۱-۴-۴- آب و روانشناسی
۲-۴-۴- آب و انعکاس
طراحی آب در سبک های مختلف
۳-۴-۴- استخر
۴-۴-۴- آب نما
۵-۴-۴- چشمه
۶-۴-۴- برکه ها یا باغچه های آبی
۷-۴-۴- آبشار و جویبار
۸-۴-۴- فواره ها
۹-۴-۴- آب و مجسمه
۱۰-۴-۴- آب و حیات وحش
۵-۴- موزه ملی آب ایران
۶-۴- مجموعه ورزشی رفسنجان
۷-۴- باغ فردوسی(گسترش باغ جمشیدیه تهران)
۸-۴- باغ شازده ماهان
۹-۴- موزه دریایی اوزاکا
۱۰-۴- مرکز فرهنگی ژان ماری تجیبائو
فصل پنجم – بررسی موضوع طرح و اثرات آن در منطقه
مقدمه
۱-۵- جاذبه‌های منطقه و موضوع طرح
۲-۱-۵- محدودیتهای منطقه برای طراحی
۳-۵- نقش منطقه در محدوده غرب کشور
۴-۵- نقش منطقه در طرحهای ملی
۵-۵- بررسی حجم قابل انتظار بازدید کنندگان
جدول شماره ۲-۵- آمار بازدیدکنندگان به تفکیک تحصیلات
۶-۵- بررسی تاثیرات متقابل اجتماعی و فرهنگی و تاریخی بازدیدکنندگان و فضا
۱-۶-۵- چگونگی تاثیرات
۱- فرهنگی
۲- سنتی
۷-۵- تأثیرات اقتصادی طرح در منطقه
۱-۷-۵- بررسی زمینه‌های اقتصادی جمعیت استفاده کننده
۲-۷-۵ بررسی امکان توسعه برخی فعالیتهای اقتصادی منطقه
شناخت بنیه اقتصادی
تعیین جایگاه و نقش منطقه
پیش بینی اشتغال
۳-۷-۵- بررسی امکان سرمایه گذاری در فضا
۸-۵ نتیجه
فصل ششم – برنامه ریزی فیزیکی و معیارها و ضوابط طراحی
مقدمه
۱-۶- برنامه ریزی فیزیکی
۱-۱-۶- نتیجه گیری جمعیتی
جدول شماره ۱-۶ خلاصه نتیجه گیری جمعیتی
۲-۶- معرفی حوزه‌ها
۱-۲-۶- پارکینگ
جدول شماره ۲-۶- برنامه ریزی فضاهای موزه
۲-۲-۶- اقامتگاه (هتل)
آیین نامه و ضوابط هتل در ایران
جدول شماره ۳-۶- آیین نامه و ضوابط هتل در ایران (مأخذدفتر ایرانگردی و جهانگردی، ۱۳۷۶، صص۱۵-۱۰)
۳-۲-۶- موزه
پیدایش موزه‌های تاریخی طبیعی
بخشهای موزه‌های تاریخ طبیعی
ایمنی و حفاظت
نور در موزه
نور طبیعی
جدول شماره ۴-۶- برنامه ریزی فضاهای موزه
۴-۲-۶ رستوران
جدول شماره ۶-۶ برنامه ریزی فضاهای غذاخوری کارکنان
۵-۲-۶ آزمایشگاههای پژوهشی
روکار سطوح
۶-۲-۶ اداری
جدول شماره ۷-۶ برنامه ریزی فضاهای اداری
جدول شماره ۸-۶ برنامه ریزی حوزه روابط بین الملل
۳-۶-نتیجه گیری
فصل هفتم – معرفی پروژه و اهداف آن
مقدمه
۱-۷- اهداف و عملکردهای پروژه
۱-۱-۷ حوزه فرهنگی
۲-۱-۷ حوزه اقامتی و استراحت
۳-۱-۷ حوزه ورزشی
۴-۱-۷ حوزه پژوهشی
۵-۱-۷ حوزه تفریحی
۶-۱-۷ حوزه اداری
۲-۷ توجیه اقتصادی طرح
۱-۲-۷ فازبندی پروژه
فاز یک پروژه
فاز دو پروژه
فاز سه پروژه
۳-۷- نتیجه گیری
فصل هشتم – بررسی سایت و ایده‌های طراحی
مقدمه
۱-۸- ایده‌های کلی
۱-۱-۸- منابع و جاذبه‌های طبیعی
۲-۱-۸ منابع و جاذبه‌های اجتماعی و فرهنگی
۲-۸ طراحی فضای سبز
۱-۲-۸ امکان ایجاد منظر با توجه به کاربریهای پیشنهادی
۲-۲-۸ لزوم حفظ دید به سمت سایت
۳-۲-۸ ایجاد کریدور سبز دور سایت
۴-۲-۸ لزوم حفظ گیاهان بومی
۳-۸ پیش‌بینی‌های طرح برای حفظ اکوسیستم منطقه
۴-۸ شناخت سایت
۱-۴-۸ وسعت فضا
۲-۴-۸ موقعیت فضا
۳-۴-۸ فرم فضا
در صفحات قائم، افقی و نیمرخ
-۴-۸ نظام شکلی استقرار
۵-۸ مطالعات کالبدی
۷-۸ دیدهای مطلوب به سایت
۸-۸ جهت گیری ساختمانها در مجموعه
۹-۸ نتیجه گیری از بررسی سایتها و عملکردهای مناسب برای آنها
۱۰-۸ ورودی به مجموعه
۱۱-۸ عملکردهای پیش بینی شده
۱-۱۱-۸ پارک حاشیه سایت
۲-۱۱-۸ مجموعه پذیرایی و اقامتی
۳-۱۱-۸ موزه شناخت
۱۲-۸ روند طراحی
۱-۱۲-۸ باغ ایرانی
۱۳-۸ سازه
۱۴-۸ تاسیسات
سیستم تهویه یکپارچه با کانال
سیستم تهویه یکپارچه فن کوئلی
سیستم چیلر مرکزی با فن کوئل آبی
سیستم چیلر مرکزی با هواساز و کانال

مطالعات مجموعه توریستی – تفریحی دریاچه گلهر ۲۲۰ص
قیمت : ۸۰۰۰ تومان
(در این پایان نامه به غیر از نمودارهای فصل دوم هیچگونه عکس و نقشه ای موجود نیست)