خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجموعه تفریحی فرهنگی ۱۶۵ص

مطالعات مجموعه تفریحی فرهنگی ۱۶۵ص

مطالعات مجموعه تفریحی فرهنگی ۱۶۵ص

تاریخچه شهر ارومیه
ارومیه و وجه تسمیه آن
ویژگی های جغرافیای
استان و شهرستان ارومیه
۱-۱-موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی
۱-۱-۱- ویژگی های جغرافیایی تاریخی و سیاسی ، اداری شهرستان ارومیه
۱-۱-۱-۱- ویژگیهای جغرافیایی تاریخی شهرستان ارومیه
۱-۱-۱-۲- ویژگیهای سیاسی اداری شهرستان ارومیه
۱-۱-۱-۳-ویژگیهای جغرافیایی طبیعی شهرستان ارومیه
۱-۱-۱-۳-۱-موقعیت ، حدود و وسعت شهرستان ارومیه
۱-۱-۱-۳-۲- کوههای شهرستان ارومیه
۱-۱-۱-۳-۳- دشتهای شهرستان ارومیه
دشت ارومیه
دشت سلوان
دشت تلو
۱