خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع مسکونی ۱۸۵ص

مطالعات مجتمع مسکونی ۱۸۵ص

مطالعات مجتمع مسکونی ۱۸۵ص
قیمت : ۱۷٫۰۰۰ تومان

چکیده۱
مقدمه۳

فصل اول:معرفی پروژه
روش تحقیق۸
شیوه تحقیق۸
جمع آوریاطلاعات۸
مشاهداتمیدانی۸
فرایند تحقیق۹
نتیجه گیری۹

فصل دوم:ادبیات موضوع و چهارچوب نظری
تعریف مسکن۱۱
مفاهیم کلی مرتبط با نیازها و هدفهای کلی مسکن۱۲
آبادی۱۳
انواع مسکن در ایران۱۴
مسکن شهری۱۴
ویژگی های کمی مسکن۱۵
تراکم خانوار برواحد مسکونی۱۵
نفر براتاق۱۶
متوسط زیر بنا۱۶
میزان هوای تازه مورد نیاز۱۷
بعد خانوار۱۸
واحد مسکونی هزار نفر۱۸
اشکلات آپارتمان نشینی در ایران۱۹
پیشنهاداتی برای اعمال ویژگی های معماری ایرانی در ساختار های شهری۲۰
سیاستهای متداول برای تولید مسکن در برنامه دوم توسعه۲۱
سیاست تامین زمین۲۲
سیاست اعتباری مسکن ۲۳
سیاست مسکن اجاری۲۴
فضاهای باز مسکونی۲۴
فضاهای باز در محلات مسکونی و سلسله مراتب آن ۲۵
اهداف مورد نظر برای فضاهای باز ۲۵
مبانی طراحی فضاهی باز در تناسب با شرایط جسمی و روانی کودکان۲۶
نتایج حاصل از بررسی مبانی طراحی فضاهی باز ۲۸
شناسایی معضلات بخش مسکن در ایران ۳۰
سیر تحول تیپولوژی مجتمع مسکونی ۳۴
تحول تیپولوژی ساختمان های مسکونی در ایران۳۷
علل اساسی عدم استقبال جامعه ایرانی از انبوه سازی مسکن ۳۹
عوامل موثر بر افزایش مقبولیت انبوه سازی مسکن در ایران۴۱
خواسته های واحد های مسکونی از نقطه نظر فراوانی ۴۳
خواسته های واحد های مسکونی از نقطه نظر محیط زیست ۴۳
خواسته های واحد های مسکونی از نقطه نظر راحتی۴۴
خواسته های واحد های مسکونی از نقطه نظر مزیت و ارجعیت۴۴
فاکتورهای عمده از نقطه نظر امنیت۴۵
شاخص های اصلی مسکن اجتماعی۴۵
پیش بینی های برای شاخص های مسکن اجتماعی۴۷
جمعیت و خانوار۴۷
تعداد واحدهای مسکونی۴۷
تعداد اتاق۴۸
مساحت زمین واحدهای مسکونی ۴۸
تیپولوژی مسکن اجتماعی در ایران ۴۹
ساختار کاربردی اجتماعی شهرها۵۰
آزاد سازی های مورد لزوم در بعضی ساختمانها۵۰
کدام ساختمانها نیاز به متولی عمومی دارند۵۱
وحدت و یکپارچگی سیسم و اعمال مدیریت واحد بر آن۵۲
چگونگی سازماندهی نیروهای متخصص در زمینه ساختمان۵۲
الگوی تفکیک زمین۵۳
طراحی اقتصادی مسکن۵۴
شکل خالص هندسی۵۵
پلان دایره ای شکل۵۷
پلان چند وجهی۵۸
پلان مربع شکل۵۹
پلان مستطیل شکل۵۹
کنترل کننده های ساختمانی۶۰
تعیین جهت ساختمان۶۱
عوامل اقلیمی۶۱
عوامل محیطی مناظر۶۳
باورهای اجتماعی۶۳
پرده ها و کرکره های داخلی۶۴
مشخصات سایت وانتخاب شکل۶۴
کارایی هزینه شکل ساختمان۶۶
مجتمع کردن۶۷
تعداد طبقات۶۸
ارتفاع طبقه۶۸
تنگناهای مسکن در ایران ۶۹
کمبود تولید مسکن۷۰
علل کمبود تولید مسکن۷۲
نمونه های اجرا شده در ایران۷۳
شهرک اکباتان۷۳
شهرک آپادانا۷۵
مجموعه اوین۷۸
شهرک دانشگاه تهران۷۹
نتیجه گیری۸۲

فصل سوم:اقلیم،فرهنگ و اجتماع استان ایلام- آنالیز سایت
پیشینه تاریخی منطقه ایلام۸۶
موقعیت جغرافیایی استان ایلام۸۹
ناهمواریها۹۰
مشخصات اقلیمی وآب و هوای ایلام۹۰
پوشش گیاهی استان ایلام۹۱
جنگل ها،درختچه ها و درختان ایلام۹۱
سوانح طبیعی۹۱
بررسی وشناخت شهر ایلام۹۳
دما ورطوبت هوا۹۴
بارندگی۹۷
تابش آفتاب۹۹
تجزیه وتحلیل عوامل اقلیمی۱۰۱
جهت گیری ساختمان در رابطه با مسائل اقلیمی۱۰۴
جهت استقرار ساختمان۱۰۵
جهت ساختمان وتابش آفتاب۱۰۵
جهت استقرار ساختمان و وزش باد۱۰۶
جهت استقرار ساختمان یکطرفه۱۰۷
جهت استقرار ساختمان دو طرفه۱۰۷
ویژگی های جمعیتی، فرهنگی و اقتصادی شهر ایلام۱۰۹
نوع وترکیب خانوار۱۱۱
مهاجرت۱۱۱
نژاد۱۱۲
زبان۱۱۲
ویژگی های فرهنگی ومذهبی۱۱۳
سواد۱۱۳
آموزش۱۱۴
ویژگی های اقتصادی۱۱۵
گروه های عمده شغلی۱۱۵
تسهیلات خانوار۱۱۶
مالکیت واحدهای مسکونی۱۱۷
قدمت ابنیه۱۱۸
مصالح عمده ساختمانی۱۱۹
آنالیز سایت۱۲۰
آنالیز سایت از نظر اقلیم۱۲۱
آنالیز سایت از نظر دید ومنظر۱۲۱

فصل چهارم:تبین طرح معماری
مسکن حداقل۱۲۴
هدفهای کلی۱۲۵
هدفهای کمی۱۲۶
هدفهای کیفی۱۲۶
هدفهای اصلاح و بهبود تاسیسات اجتماعی۱۲۷
نتیجه گیری در جهت تعداد فضاهای عملکردی۱۲۷
عملکرد و تجهیزات مسکن حداقل۱۳۰
عرصه مشترک۱۳۰
عرصه والدین۱۳۰
عرصه فرزندان۱۳۱
عرصه خویشاوندان۱۳۱
عرصه میهمانان۱۳۲
آشپزخانه۱۳۲
فضای نگهداری از وسایل۱۳۳
فضاهای بهداشتی۱۳۳
حفظ ونگهداریالبسه۱۳۳
فضاهای ورود و خروج به خانه۱۳۴
بررسی اجزای ممکن بر اساس رفتارهای سکونتی ایران۱۳۴
نشیمن اصلی (چند منظوره)۱۳۵
عرصه های مجزای خواب ۱۳۵
عرصه های زندگی خصوصی افراد خانواده۱۳۶
فضاهای مربوط انجام وظایف خانه داری و فضاهای مراقبت های بهداشتی۱۳۶
ابعاد حداقل مسکن۱۳۸
فضای نشیمن۱۳۸
فضای پذیرایی از مهمان۱۳۹
عرصه های مربوط به وسایل خانه داری و مراقبت های بهداشتی۱۳۹
فضای ورود و خروج و ارتباط داخلیمسکن۱۴۲
ابعاد پیشنهادی مسکن حداقل۱۴۳
نیازهای بهداشتی محیطی۱۴۳
پیامدهای عصبی،روانی کوچک سازی مسکن۱۴۵
کوچک سازی و مسائل شهری۱۴۶
افزایش تراکم و مشکلات آن۱۴۶
پیامدها و عوارض کوچک سازی و انبوه سازی۱۴۷
اهداف کوچک سازی و آپارتمان سازی مسکن۱۴۸
گردش وسایل نقلیه و عابر پیاده۱۴۹
الگوی خیابانها۱۴۹
پیاده روها۱۵۱
اشراف۱۵۲
کنترل سروصدا۱۵۳
صداهای خارجی۱۵۳
صداهای داخلی۱۵۴
اقلیم۱۵۴
عوامل بالقوه تنظیم شرایط اقلیمی۱۵۵
کنترل اقلیم محل۱۵۶
جریان هوا در اطراف یک ساختمان(جریان متلاطم بادها،توقف در اطراف ساختمانها)۱۵۷
تسهیلات و خدمات۱۵۸
بالکن ۱۵۸
کانال تاسیسات ۱۶۱
طراحی برای امنیت۱۶۱
انواع محافظت۱۶۳
محافظت فعال۱۶۳
محافظت دفاعی۱۶۳
سیستم های زنگ خطر۱۶۴
روشهای خاص۱۶۴
اصول موثر در ایجاد فضای امن۱۶۴
تاثیر شکل کلی ساختمان در فرصتهای نظارت۱۶۵
اهمیت تعداد در تقسیمات ساختمان۱۶۶
طراحی تاسیسات۱۶۸
ویژگی مسکن و معماری در محدوده مورد مطالعه۱۷۰
رویکرد و استراتژی محفوظ۱۷۱
کشف و تشخیص فاکتورهای مهم در پروژه۱۷۳
توصیف و تبین پلانها۱۷۴
گزینه های مختلف در رابطه با تیپهای مختلف ساختمانی۱۷۵
نحوه تاثیر عوامل اقلیمی در شکل گیری پروژه۱۷۹
نحوه طراحی پلانها۱۸۱
اشرافیت۱۸۲
بالکنها۱۸۳

فصل پنجم: ارائه طرح نهایی و پیشنهادات
ایده حجمی پروژه۱۸۴
سازه پروژه۱۸۵
طراحی محوطه۱۸۷
مسیر دسترسی سواره به سایت۱۸۷
مسیر دسترسی پیاده۱۸۸
دیدهای ملحوظ شده در طراحی پروژه۱۸۸
طراحی تاسیسات۱۸۸
راهکارهای مواجه با آلودگی صوتی۱۹۰
جهت گیری مناسب ساختمان۱۹۰
طراحی سایت و مجتمع های مسکونی۱۹۱
منابع وماخذ۱۹۲

مطالعات مجتمع مسکونی ۱۸۵ص
قیمت : ۱۷٫۰۰۰ تومان