خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع مسکونی ۱۸۰ص

مطالعات مجتمع مسکونی ۱۸۰ص

مطالعات مجتمع مسکونی ۱۸۰ص
قیمت : ۱۳۰۰۰ تومان

مقدمه۱
فصل اول : سکونت و فراغت
مقدمه۶
۱-۱- تعاریف۷
۱-۱-۱- تعاریف و مفاهیم مسکن۷
۱-۱-۲- مفهوم سکونتگاه در برابر مسکن۱۱
۱-۱-۳- محیط مسکونی۱۱
۱-۲- پیشینه سکونت و زندگی جمعی۱۲
۱-۲-۱- سیر تاریخی اسکان انسان۱۲
۱-۳- نگاه های مختلف به مسکن۱۵
۱-۳-۱- ابعاد اجتماعی مسکن۱۵
۱-۳-۲- ابعاد اقتصادی مسکن۱۷
۱-۳-۳- مسکن حداقل ۱۸
۱-۳-۴- طبقه بندی نیازها۱۹
۱-۳-۵- محیط مسکونی۲۱
۱-۳-۶- محیط اجتماعی۲۱
۱-۳-۷- محیط کالبدی۲۲
۱-۳-۸- محیط پیرامون مسکن۲۲
۱-۴- بررسی سکونت در دیدگاههای معاصر غرب۲۴
۱-۴-۱- والترگروپیوس۲۴
۱-۴-۲- لوکوربوزیه و معماران جهانی۲۶
۱-۴-۳- منشور آتن و سکونت در شهرهای مدرن۲۷
۱- ۵- فراغت۳۲
۱-۵-۱- تعریف فراغت۳۲
۱-۵-۲- ویژگی های فراغت۳۳
۱-۵-۲-۱- رهایی از وظایف۳۴
۱-۵-۲-۲- جهت نگرفتن۳۴
۱-۵-۲-۳- لذت ارضاء شادمانی۳۴
۱-۵-۲-۴- سرگرمی ۳۵
۱-۵-۲-۵- فراغت و شخصیت۳۵
۱-۵-۲-۶- حق انتخاب۳۵
۱-۵-۲-۷- نداشتن انیگیزه و نفع اقتصادی۳۵
۱-۵-۳- کارکردهای اوقات فراغت۳۶
۱-۵-۴- کاربردهای اوقات فراغت۳۷
۱-۵-۵- عوامل شکل دهنده اوقات فراغت۳۸
۱-۵-۶- اوقات فراغت و انواع آن۳۹
۱-۵-۷- اوقات فراغت و گذر زمان۴۲
۱-۵-۸- برنامه ریزی اوقات فراغت۴۲
۱-۵-۹- اصول برنام ریزی اوقات فراغت۴۳
۱-۵-۱۰- و آنچه باید به انجام رسانید۴۴
۱-۵-۱۱- عمده فعالیت های پیش بینی شده برای بهره وری از اوقات فراغت۴۶
۱-۵-۱۲- معماری و فراغت۴۸
فصل دوم – حریم و خانه
۲-۱- حریم و خانه۴۹
۲-۱-۱- مفهوم خانه۴۹
۲-۱-۲- زمینه های اجتماعی۵۲
۲-۱-۳- معنادار بودن کالبد بنا۵۳
۲-۱-۴- فضا در معماری مسکن۵۶
۲-۱-۵- اقلیم و معماری۵۷
۲-۱-۶- همجواری و مقیاس های آن۵۸
۲-۲- حریم و معماری مسکونی ایران۶۵
۲-۱-۲- سابقه تاریخی وجود حریم در معماری مسکونی ایران۶۵
۲-۲-۲- درون گرایی در معماری مسکونی ایران۶۶
۲-۲-۳- حیاط به عنوان حریم خانه۷۰
۲-۲-۴- حریم و قلمرو۷۴
۲-۲-۵- آیا وجود حریم در همه جا لازم است۷۹
۲-۲-۶- تیپولوژی مسکن های شهری۷۹
۲-۲-۷- اصل قلمرو در محیطهای مسکونی۸۱
فصل سوم : مطالعات تطبیقی
۳-۱-۱- مجتمع مسکونی فیروزه۸۴
۳-۱-۱-۱- بررسی ویژگی های کالبدی , فضایی مجموعه۸۵
۳-۱-۱-۲- موقعیت شهری و کالبدی بافت پیرامون و بالافصل۸۶
۳-۱-۱-۳- نظام دسترسی های و الگوی حرکت سواره و پیاده۸۷
۳-۱-۱-۴- بررسی نحوه همگنی مجموعه با بافت اطراف و محیط۸۷
۳-۱-۱-۵- بررسی واحدهای مسکونی و فضاهای درونی آن۹۰
۳-۱-۱-۶- بررسی ویژگی های اجتماعی , اقتصادی ساکنان۹۱
۳-۱-۱-۷- ارتباط اجتماعی ساکنین۹۲
۳-۱-۱-۸- جمع بندی۹۳
۳-۱-۱-۹- بررسی پلان معماری بلوک های فاز ۴ مجتمع مسکونی فیروزه۹۳
۳-۱-۲- مجتمع مسکونی هبیتات موشه سفدی۱۰۰
۳-۱-۳- خانه های رکو۱۰۳
۳-۱-۳-۱- خانه های رکو (۱) ۸۳-۱۹۷۸۱۰۳
۳-۱-۳-۲- خانه رکو(۲) ۹۳-۱۹۸۵۱۵۴

فصل چهارم : ضوابط و استانداردهای طراحی
۴-۱- مسکن۱۰۶
۴-۱-۱- مسکن ۱۰۶
۴-۱-۲- ورودی ۱۰۸
۴-۱-۲-۱- وسایل فضای راهرو۱۱۰
۴-۱-۲-۲- روشنایی ۱۱۱
۴-۱-۲-۳- مصالح۱۱۱
۴-۱-۳- آشپزخانه۱۱۳
۴-۱-۳-۱- اقسام قفسه آشپزخانه۱۲۱
۴-۱-۳-۲- مصالح۱۲۲
۴-۱-۳-۳- تهویه۱۲۳
۴-۱-۳-۴- روشنایی۱۲۴
۴-۱-۴- فضای نشیمن , محل گردهمایی۱۲۵
۴-۱-۴-۱- ابعاد اتاق گردهمایی۱۲۶
۴-۱-۴-۲- انواع طرحهای اتاق نشیمن۱۲۷
۴-۱-۵- غذاخوری۱۳۲
۴-۱-۵-۱- محل قرار گرفتن غذاخوری در ساختمان۱۳۶
۴-۱-۵-۲- مصالح۱۳۸
۴-۱-۶- اتاق خواب والدین۱۳۸
۴-۱-۶-۱- ابعاد اتاق خواب ۱۴۴
۴-۱-۶-۲- تخت خواب و قفسه های اتاق خواب۱۴۵
۴-۱-۶-۳- روشنایی۱۴۶
۴-۱-۶-۴- مصالح۱۴۶
۴-۱-۷- فضای مخصوص کودکان۱۴۶
۴-۱-۷-۱- تغییر و تبدیل فضای ویژه کودک۱۴۹
۴-۱-۷-۲- وسائل اتاق کودک۱۴۹
۴-۱-۷-۳- روشنایی ۱۵۰
۴-۱-۷-۴- مصالح ۱۵۱
۴-۱-۸- فضاهای بهداشتی۱۵۲
۴-۱-۸-۱- محل قرار گرفتن فضای بهداشتی در ساختمان۱۶۱
۴-۱-۸-۲- ابعاد فضای بهداشتی۱۶۱
۴-۱-۸-۳- توالت ایرانی۱۶۲
۴-۱-۸-۴- روشنایی۱۶۳
۴-۱-۸-۵- مصالح۱۶۳
۴-۱-۹- راه پله۱۶۴
۴-۱-۱۰- بالکن۱۶۴
۲-۴- ضوابط ساخت و ساز مجتمع مسکونی درمحدود طرح۱۶۶
۴-۲-۱- ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی در منطقه ۱۲ شهرداری مشهد۱۶۷
منابع۱۷۱

مقدمه :
نیاز اساسی هر فرد به مسکن، آن را به صورت موضوعی حیاتی در آورده است. از سوی دیگر لزوم فراوانی نسبی، دامنه پراکندگی وسیع و کیفیت های متصور بر آن محملی برای دل مشغولیهای بسیاری از طراحان شده است وبصورت فرایندی تخصصی چهره نموده است.
بناهای مسکونی بیشترین درصد فضاهای زیست یک شهر را در بقر می گیرند و به همین نسبت در ارتباط با موضوعات دیگر، می توانند حائز اهمیت فراینده ای باشند.
در کنار الزامات جبری ملازم با این موضوع، عوامل پرکنش و جذابیت های عمیقی نیز نهفته است.
مسکن کانون سرآغازهای پرشور و گذران های سرشار از حس هایی است که در نوع خود یگانه اند.
کالبدی که به دلبستگیهای انسانی امان می دهد و آن را فراز می آورد.
در این پروژه سعی بر این بوده است که بر مبنای شناخت محیطی (کمی و کیفی) و موضوعی (مسکن) متناسب یا شرایط موجود وواقعیت عظیم شهری تاثیر گذار مسکن متعادل و معقولی اندیشیده شود که با تحولات و تغییرات پرشتاب شهر مشهد همخوان بوده یا در روند آن مکثی قابل تامل باشد.
شهر مشهد مرکز سیاسی ، اداری وسیعترین استان کشور است و حدود ۳۰% کل جمعیت استان را در خود جای داده است. این شهر با جمعیتی در حدود۲ میلیون نفر، پس از تهران دومین شهر بزرگ کشور و بزرگترین شهر در نیمه شرق ایران است و حرم مطهر حضرت رضا(ع)، یکی از مهمترین زیارتگهای شیعیان جهان، در آن قرار دارد.
مشهد با این موقعیت ممتاز، از یک سو مظهر و مصداق عدم تعادل موجود در ساختار توزیع جمعیت و فعالیت در سطح استان است و از سوی دیگر، خود به عنوان یک شهر بزرگ که در آینده نیز ناگریز در معرض رشد و توسعه سریع قرار دارد، دچار کمبودها و مشکلات و مسائلی است که همه شهرهای بزرگ کشور با آنها دست به گریبان هستند.
با توجه به موارد مذکور، در این پروژه سعی بر این بوده که تا حد امکان در چارچوب اصول شناخته شده معماری ایرانی و صورتبندی های آشنا فضاهای خاص انگیزه شهری گذشته این سرزمین ، مجموعه ای طراحی شود که با تراکمی معقول و تعادلی پویا بین توسعه فزاینده افقی و عمودی پیشنهادی بوجود آورد تا در کنار ارائه فضاهای مطلوب زیستی، ایده هایی در جهت حفظ محیط زیست و نیز تسهیل ارائه خدمات شهری (با تمرکز گرایی) نیز بر آنها مترتب باشد.
در سازماندهی کل مجموعه تقویت سینمای شهری، تشدید حسن شهروندی، و ایجاد تعلق خاطر به محیط زندگی جهت افزایش هرچه بیشتر حس مشارکت مدنظر قرار گرفته است و در همه این موارد دیدی زیبایی شناسانه که با سیمای پرشتاب شهرهای امروزی متناسب باشد، لحاظ شده است.
مطالعات مجتمع مسکونی ۱۸۰ص
قیمت : ۱۳۰۰۰ تومان