خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع مسکونی ۱۱۵ص

مطالعات مجتمع مسکونی ۱۱۵ص

مطالعات مجتمع مسکونی ۱۱۵ص
قیمت : ۱۱٫۰۰۰ تومان

پیشگفتار ۱
مقدمه ۲
فصل اول:کلیات موضوع
۱-۱)اهمیت و ضرورت ۳
۱-۲)اهداف۳
۱-۳ ) علت ایجاد مجتمع های مسکونی۴
فصل دوم:مطالعات و مبانی نظری و اصول طراحی
۲-۱ ) تاریخچه مجتمع مسکونی ۵
۲-۲ ) مسکن درایران ۶
۲- ۳ ) ساختمانهای بلند۶
۲ – ۴ ) ساختمان بلند در زمینه شهری:۷
۲ – ۵ ) توسعه و تکامل ساختمانهای بلند ۸
۲ – ۶ ) مسکن و انواع آن ۹
۲-۶-۱)مسکن مستقل ویلایی ۹
۲-۶-۲)خانه های نیمه مستقل۹
۲-۶-۳ ) خانه های آپارتمانی ۹
۲-۶-۴) مجتمع های مسکونی۱۰
۲-۶-۵) برج ۱۱
۲-۷) مسکن مطلوب چیست ۱۱
۲-۸) گونه شناسی مسکن ۱۳
۲-۸-۱ )خانه های تک واحدی ومستقل ۱۴
۲-۸-۲)مجموعه مسکونی اشتراکی۱۵
۲-۸-۳) آپارتمان های بلند ۱۶
۲-۸- ۴) برج های مسکونی ۱۶
۲-۸-۵)مجتمع های مسکونی با ارتفاع متوسط ۱۷
۲-۸-۶ ) ساختمان های چندعملکردی ۱۸
۲ – ۹ ) شناخت عرصه های مختلف در خانه های مسکونی۱۸
۲- ۱۰ ) عملکرد و تجهیزات مسکن ۲۱
۲ – ۱۰- ۱ )عرصه مشترک ۲۱
۲ – ۱۰ – ۲ )عرصه والدین۲۲
۲ – ۱۰ – ۳ ) عرصه فرزندان ۲۲
۲ – ۱۰ – ۴ ) اتاق مطـــالعه۲۳
۲ – ۱۰ – ۵ )عرصه خویشاوند ۲۳
۲ – ۱۰ -۶ )عرصه مهمان ۲۳
۲ – ۱۰ – ۷ ) آشپزخانه ۲۴
۲ – ۱۰ – ۸ ) غذاخوری خانوادگی ۲۵
۲ – ۱۰ – ۹ ) فضای ورودی و خروجی ۲۶
۲ – ۱۰ – ۱۰ )پارکینگ۲۶
۲ – ۱۰ – ۱۱ ) موتورخانه ۲۷
۲ – ۱۰ – ۱۲ ) ایوان ۲۷
فصل سوم : بررسی نمونه ها
۳- ۱) مجتمع مسکونی ۵۱۲ دستگاه۲۸
۳- ۲ ) مجتمع مسکونی غدیر۳۱
۳ – ۳ ) مجتمع مسکونی ۶۲۴ واحدی گلبهار ۳۴
۳ – ۴ ) مجتمع مسکونی ولی عصر۳۴
۳- ۵ ) مجتمع پردیس۳۸
۳ – ۶ ) مجموعه مسکونی نانت ۴۲
۳ – ۷ ) واحدهای شیشه‌ای مکعبی در قالب ساختمان مسکونی بیروت ۴۴
۳– ۸ ) مجموعه مسکونی Vicem 46

فصل چهارم : مطالعات تاریخی اجتماعی و فرهنگی
۴ – ۱) معماری خانه های قدیمی در ایران
۴ – ۱- ۱) خصوصیت های معماری خانه های قدیمی ۴۸
۴ – ۱- ۲ ) فضاهای اقلیمی در معماری ایرانی ۵۰
۴ – ۲ ) سابقه تاریخی پیدایش شهر زنجان
۴ – ۲ – ۱ )وجه تسمیه۵۶
۴-۲-۲ ) پیشینه۵۷
فصل پنجم: بررسی و تحلیل شرایط عمومی منطقه
۵-۱) معرفی شهر زنجان۶۱
۵- ۲ ) ویژگی های تاریخی –فرهنگی شهر زنجان۶۲
۵-۳ ) ویژگی های جغرافیایی شهر زنجان ۶۴
۵ – ۳ – ۱ ) طبیعت و جغرافیای طبیعی ۶۴
۵- ۴ ) جمعیت استان زنجان ۶۵
۵ – ۵ ) جایگاه آب و هوایی استان زنجان و توده هواهای مؤثر بر آن ۶۶
۵ -۵ -۱) بارندگی ۶۷
۵-۵-۲ ) درجه حرارت ۶۸
۵-۵-۳) رطوبت نسبی۶۸
۵-۵-۴) یخبندان۶۸
۵-۵-۵) باد ۶۹
۵-۵-۶ ) ساعات آفتابی ۶۹
۵- ۶ ) معماری در اقلیم ۶۹
۵- ۶ – ۱ ) تاثیر اقلیم در معماری ۷۰
۵ – ۶ – ۲ ) تقسیمات اقلیمی در جهان ۷۱
۵- ۶ – ۳ ) تقسیمات اقلیمی در ایران ۷۱
۵- ۶ – ۴ ) تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری ۷۳
۵- ۶ – ۵ ) شناخت عوامل اقلیمی ۷۳
۵- ۶ -۶ ) تاثیر اقلیم برساختمان ۷۶
۵- ۶ – ۷ ) شرایط اقلیمی و خصوصیات آب و هوایی در مناطق سرد و کوهستانی۸۶
۵ – ۶ – ۸ ) فرم بنا ۸۷
۵-۶-۸-۱) ساختمان های درون گرا با حیاط مرکزی۸۸
۵-۶-۸-۲ )استفاده از ایوان و حیاط کوچک در بنا۸۸
۵-۶-۸-۳ )پلان ، فرم بنا و نحوه قرار گیری آن۸۸
۵-۶-۸- ۴) اتاق های کوچک با ارتفاع کم ۸۹
۵-۶-۸- ۵) بازشوهای کوچک ۸۹
۵-۶-۸- ۶) دیوارهای نسبتا قطور ۸۹
۵-۶-۸- ۷) بام های مسطح۸۹
۵-۶-۹ ) نوع مصالح۹۰
۵-۶-۱۰ ) جهت گیری بناها در اقلیم سرد۹۱
۵-۶-۱۱) پوشش بام در اقلیم سرد ۹۱
۵-۶-۱۲ ) معابر و گذرها در اقلیم سرد ۹۱
۵-۶-۱۳ ) پوشش سطح بنا ۹۲
فصل ششم: ضوابط و استانداردها
۶- ۱ )استانداردهای طراحی مجتمع مسکونی ۹۳
۶- ۱- ۱)دسترسی‌ها،‌ ترافیک و محل پارک۹۴
۶- ۱- ۲)محل استقرار ساختمان در زمین ۹۵
۶- ۱- ۳) نحوه پیش آمدگی ارتفاع معابر ۹۷
۶- ۱- ۴ ) نصاب ارتفاع و طبقات جهت نصب آسانسور ۹۸
۶- ۱- ۵) مجتمعهای مسکونی‌۹۹
۶- ۱- ۶) ارزیابی ساختمان در برابر زلزله ۱۰۲
۶- ۱- ۷) معماری و پایداری ۱۰۳
۶- ۲) ضوابط کلی طراحی اماکن و فضاهای مسکونی و آپارتمانی
۶- ۲- ۱)جهت قرار گرفتن فضای داخلی پلان مسکونی۱۰۶
۶- ۲- ۲) اندازه و ابعاد۱۰۷
۶- ۳) تعیین استاندارد تراکم مسکونی – تراکم تجاری / اداری
۶- ۳- ۱) شاخص تراکم مسکونی ۱۰۸
۶-۳ – ۲) انواع تراکم ۱۰۸
۶- ۳- ۳) ضریب اشغال ۱۱۰
۶- ۳- ۴) ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی ۱۱۲
۶- ۳- ۵)ضوابط و مقررات تراکم و بلند مرتبه سازی ۱۱۲
فصل هفتم : برنامه فیزیکی
۷-۱ ) نحوه محاسبه تعداد واحدها و مساحت تیپ ها ۱۱۴
۷- ۲) جدول برنامه فیزیکی ۱۱۴
فصل هشتم: روند طراحی
۸- ۱) ایده اولیه ۱۱۵
۸-۲ ) انتخاب زمین برای اجرای پروژه مجموعه مسکونی۱۱۶
۸- ۳) تحلیل سایت طراحی ۱۱۷
۸-۴ )خصوصیات و ویژگی های سایت ۱۱۷
۸-۵) اشرافیت۱۱۷
۸- ۶ )سیمای شهری ۱۱۷
۸-۷ ) تهیه طرح معماری۱۱۷
منابع و مآخذ ۱۱۹
مطالعات مجتمع مسکونی ۱۱۵ص
قیمت : ۱۱٫۰۰۰ تومان