خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع مسکونی ۶۰ صفحه

مطالعات مجتمع مسکونی ۶۰ صفحه

مطالعات مجتمع مسکونی ۶۰ص
قیمت : ۶٫۰۰۰ تومان

ارزشهای زیبا شناختی و محیط ساخته شده
نظریه زیبایی شناسی
زیبایی شناسی نظری
هدف ها و راستاهای اعتقادی و اجتماعی
هدف های محیطی و کالبدی-معماری و فضا
طرح مناسب فضاهای باز و بسته و ایجاد رابطه مناسب بین آنها

فصل دوم : مطالعات اقلیمی
تقسیمات اقلیمی در جهان
تقسیمات اقلیمی در ایران
اقلیم سرد ( کوهستانهای غربی )
تحلیل عوامل جوی در شهرستان قروه
دمای هوا
میانگین حداقل های دما
میانگین حداکثرهای دمای هوا
تغییرات فصلی دمای هوا در قروه
تعداد روزهای یخبندان
رطوبت هوا
وضعیت رطوبت نسبی هوا در قروه
بارندگی های قروه
بارندگی های ماهانه
جریان وزش بادها در قروه
جریان وزش بادهای غالب در قروه
وزش بادهای شدید در قروه
پوشش ابری
ساعات آفتابی
روزهای توفانی
روزهای همراه با برف و یا مخلوط برف و باران
روزهای همراه با گرد و خاک
فصل سوم : تعاریف و مفاهیم
تعاریف و مفهوم مسکن
موقعیت و مشکلات مسکن
تعریف برنامه ریزی مسکن
فواید برنامه ریزی مسکن
ارضای احتیاجات اجتماعی انسان
مسئله برابریهای انسانی
تأثیر برکاربریهای آموزشی و تجاری
تأثیر بر برنامه های اشتغال
نیازهایی که توسط مسکن باید برآورده شود.
انواع واحدهای مسکونی
برقراری استانداردهای مسکن و تسهیلات مربوطه
ضرورت طرح مسأله استاندارد مسکن
تعریف استاندارد
انواع استانداردهای مسکن
هدف از تدوین استانداردهای مسکن
زیانهای ناشی از بی دقتی در تدوین استانداردهای مسکن
پله فرار و آسانسور -پست برق
پله فرار آسانسور
آسانسور
ضوابط و مقررات مربوط به پارکینگ ساختمانها
فصل چهارم : تحلیل سایت
مقدمه ای راجع به شهرستان بندرگز
تحلیل سایت : فصل پنجم
برنامه فیزیکی
اصول کلی طراحی
فصل ششم : نمونه طرحهای داخلی و خارجی
نمونه نهائی از طراحی واحدهای مسکونی در سالهای اخیر
مقدمه
مجتمع مسکونی شهرک واوان
طراحی مجتمع مسکونی در تهران( شهرک واوان)
مرتبه بندی و پیشرفت تدریجی ساختمان
معیارها و سلسله مراتب ساختی
مجتمع مسکونی شهریور (محمودیه ،۱۳۷۶)
مجتمع مسکونی شهریور (محمودیه ، ۱۳۷۶)
مجتمع مسکونی آپادانا
مسابقه طراحی شهری پروژه مسکونی امامیه مشهد
مکان مارسی- فرانسه
مجموعه مسکونی اسکیتن
مجتمع مسکونی خانه های آتریوم دار رومائی پارت ، بوداپست
مجتمع مسکونی خانه های آتریوم دار – رومایی پارت- بوداپست مجارستان
مجتمع مسکونی در ورشو ماتیسی میلوبدزکی
مجتمع مسکونی در ورشو لهستان –ماتیسی
پلان های مجتمع مسکونی ورشو لهستان
شهر نو بنیاد ستیونیج نواحی مسکونی و خانه ها
نتیجه گیری

مطالعات مجتمع مسکونی ۶۰ص
قیمت : ۶٫۰۰۰ تومان