خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع تجاری ۷۵ص

مطالعات مجتمع تجاری ۷۵ص

مطالعات مجتمع تجاری ۷۵ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان

مقدمه
پیشگفتار

فصل اول: شرح موضوع
۱-۱-فضای شهری ۷

فصل دوم: مبانی نظری
۱-۲- مبانی نظری فضا ۸

فصل سوم: تحلیل موضوع
۱-۳-دلایل انتخاب موضوع ۱۰
۲-۳-انتخاب سایت ۱۱
۳-۳- شناخت شهر زنجان ۱۱
۴-۳- فرهنگ و آموزش ۱۶

فصل چهارم: مطالعات اقلیمی
۱-۴- موقعیت جغرافیایی استان زنجان ۱۸
۲-۴- اقلیم و ویژگیهای طبیعی استان زنجان ۱۹
۳-۴- مشخصات اقلیمی زنجان ۲۲
۴-۴- آب و هوای استان زنجان ۳۲

فصل پنجم : مطالعات تاریخی
۱-۵- گردشگری جغرافیایی (ژئوتوریسم ) ۳۳
۲-۵- جاذبه های اجتماعی و فرهنگی ۳۳
۳-۵- پیشینیه تاریخی بازارها ۳۴
۴-۵-نقش بازارها ۳۸
۵-۵- فضاهای مختلف بازار ۳۹

فصل ششم : بررسی نمونه ها
۱-۶- پاساژ ۴۳
۲-۶-نمونه های مجتمع تجاری تفریحی در ایران ۴۷
۱-۲-۶-مجتمع طلوع طلایی قشم ۴۷
۲-۲-۶-مجتمع تجاری نارنجستان ۲ ۴۹
۳-۲-۶-مجتمع تجاری تفریحی اریکه ایرانیان ۵۱
۴-۲-۶-مجتمع خلیج فارس ۵۹
۵-۲-۶-مشخصات کلی مجموعه خلیج فارس ۵۹
۶-۲-۶-مشخصات فنی مجتمع خلیج فارس ۵۷
۷-۲-۶-اهداف کلی مجموعه خلیج فارس ۵۸
۸-۲-۶-مجتمع سینمایی پردیس ملت ۶۱
۳-۶-نمونه خارجی مجتمع تجاری در دنیا ۶۱
۱-۳-۶-مرکز خرید جواهر استانبول ۶۱

فصل هفتم : ضوابط واستانداردها
۱-۷- ریز فضاهاواستانداردها ۶۳
۱-۱-۷-تراکم کم ۶۵
۲-۱-۷-تراکم متوسط ۶۶
۳-۱-۷-تراکم زیاد ۶۷
۴-۱-۷-سطح شیب دار ۶۸
۵-۱-۷-آسانسور ۶۹
۶-۱-۷-پارکینگ ۷۰
۷-۱-۷-فضای ورودی ۷۱
۸-۱-۷-راهرو ۷۱
۹-۱-۷-بازشوها ۷۱
۱۰-۱-۷-پله ۷۳
۱۱-۱-۷-گذرگاه ها ۷۵
۱۲-۱-۷-ویترین ها ۷۶
۱۳-۱-۷-پله برقی ۷۹
منابع و ماخذ
مطالعات مجتمع تجاری ۷۵ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان