خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع تجاری نمایشگاهی ۲۵۰ص

مطالعات مجتمع تجاری نمایشگاهی ۲۵۰ص

مطالعات مجتمع تجاری نمایشگاهی ۲۵۰ص
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

مقدمه
انتخاب سایت :
مبانی نظری وطراحی :

۱ -۱)درباره تکنولوژی Technolojy 8
۱-۱-۱) تکنولوژی درمعماری جهان۹
۱-۱-۲) عرصه های موثر تکنولوژی ۱۰
۱-۱-۳) تکنولوژی در معماری گذشته ایران۱۲
۱-۱-۴) تکنولوژی در معماری معاصر ایران ۱۳
۱-۱-۵)تکنولوژی و تاثیرات آن در معماری۱۵
۱-۲)مدرنیسم Modernism16
۱-۳)سازه گرایی در معماری Structuralism 23
۱-۳-۱) بست و پیشرفت سازه گرایی در معماری۲۳
۱-۳-۲)چیرگی عوامل سازه و تکنولوژی در معماری ۲۶
۱-۴)های تک واکو تکHitech & Ecotech 28
۱-۵)ارگانیتکOrganitech 40
۱-۶)مرکز پمپیدوPompido(paris) 53
۱-۷)سر نرمن فاستر SerNormanFoster 56
۱-۸)پیت موندریان PIT MONDRIAN 58

۲-۱جاده ابریشم در ایرانAbrisham Road 63
۲-۲بازار Bazar 65
۲-۲-۱تاریخچه پیدایش بازار۶۷
۲-۲-۲پیدایش راسته های خرده فروشی۶۹
۲-۲-۳پیدایش خانها برای تجارتهای عمده و خارجی۷۱
۲-۲-۴ساختار پیکره بازار۷۲
۲-۲-۵بازار در ایران۷۴
۲-۲-۶بازارهای روستایی ۷۵
۲-۲-۷بازارهای شهری۷۶
۲-۲-۸بازارهای مکاره در ایران۷۷
۲-۲-۹بازار مکاره نیژنی نو و کورود۷۹
۲-۲-۱۰بازار مکاره آستارا۸۰
۲-۳مراکز خرید SHOPING CENTERS 81
۲-۳-۱مفهوم مراکز خرید۸۱
۲-۳-۲لزوم برنامه ریزی برای احداث مراکز خرید۸۱
۲-۳-۳هدف از ایجاد مراکز خرید۸۲
۲-۳-۴تاریخچه و سیر تکاملی مراکز خرید۸۳
۲-۳-۵بررسی بازار از دید معماری۸۵
۲-۳-۶بررسی بازار از دید شهرسازی۸۷
۲-۳-۷بررسی بازار از دید اجتماعی روانی۸۷
۲-۳-۸انواع مراکز خرید ۸۷
۲-۳-۹وسعت و حوضه نفوذ۸۸
۲-۳-۱۰عملکرد فضاهای تجاری۸۹

۳-۱) نمونه های خارجی۱۰۱
۳-۱-۱)مرکز خرید شروی گاردنز تورنتو۱۰۲
۳-۱-۲)بازار سر پوشیده وود فیلد مل ایلینویز۱۰۴
۳-۲)نمونه های داخلی۱۰۶
۳-۲-۱)مجتمع تجاری نمایشگاهی کاسپین۱۰۶
۳-۲-۲)مجتمع تجاری اداری ستاره شمال۱۱۱
۳-۲-۳)مجتمع تجاری اداری ونوس
۱۱۵ ۳-۲-۴)مرکز خرید گلستان – تهران۱۱۶

۴ -۱)سیمای اقلیمی۱۲۱
۴-۲)تقسیمات اقلیمی در جهان۱۲۲
۴-۳)تقسیما اقلیمی در ایران۱۲۳
۴-۴)مشخصات اقلیمی گیلان۱۲۶

۴-۴-۱)دما۱۲۸
۴-۴-۲)رطوبت۱۲۹
۴-۴-۳)میزان بارندگی۱۳۱
۴-۴-۴)تابش آفتاب۱۳۲
۴-۴-۵)نحوه تاثیر عوامل اقلیمی در تعیین جهت معماری۱۳۳
۴-۴-۶)تشخیص مواقع گرم و سرد یک محل۱۳۴
۴-۴-۷)تاثیر سایه بانها۱۳۵
۴-۴-۸)باد۱۳۵
۴-۴-۹)تهویه۱۳۷
۴-۴-۱۰)بارندگی و تاثیر رطوبت بر ساختمان ۱۴۰
۴-۵)زمین شناسی گیلان۱۴۰
۴-۶)لرزه خیزی گیلان۱۴۲
۴-۷)نتیجه گیری کلی ۱۴۱
۴-۸)دریای خزر و ویژگی های آن۱۴۲
۴-۹)انزلی۱۴۷
۴-۹-۱) سابقه تجارت خارجی در انزلی۱۴۷
۴-۹-۲)موقعیت انزلی و کشورهای CIS 149
۴-۹-۳)ویژگی های انزلی۱۵۰
۴-۹-۴)دیدنیهای انزلی۱۵۱
۴-۹-۵)جمعیت انزلی۱۵۱
۴-۹-۶)ویژگی های شهرنشینی۱۵۲
۴-۹-۷)مهاجرت۱۵۲
۴-۹-۸)اشتغال۱۵۳
۴-۹-۹)مزایای انزلی۱۵۴
۴-۹-۱۰)زیر ساختهای موجود اقتصادی۱۵۵
۴-۹-۱۲)ویژگی های معماری شهری۱۵۶
۴-۹-۱۳)سبک شناسی معماری انزلی۱۶۰
۴-۹-۱۴)رابطه اقلیم با تیپولوژی معماری۱۶۱
۴-۱۰)نستراک (کریدور شمال جنوب)۱۶۳
۴-۱۰-۱)ویژگی ها و مزایا۱۶۳
۴-۱۰-۲)تاثیر طرح بر توسعه اقتصادی۱۶۵
۴-۱۰-۳)استقرار طرح و تاثیر آن بر محیط۱۶۵

۵-۱- موقعیت سایت ۱۷۰
۵-۲- دسترسی سایت۱۷۱
۵-۳- کاربری تفصیلی سایت۱۷۵
۵-۴- همجواری سایت ۱۷۶
۵-۵- جهت باد غالب بر سایت ۱۷۸
۵-۶- جهت تابش آفتاب بر سایت۱۷۹
۵-۷ – جنس خاک محل ۱۷۹
۵-۸- عمق ایستایی محل ۱۷۹
۵-۹ – شیب زمین ۱۸۰
۵-۱۰- فرمتهای سایت۱۸۰

۶-۱-مقررات و معیارهای طراحی مغازه و فروشگاه ها۱۸۴
۶-۲-طراحی داخلی۱۹۷
۶-۳-طراحی خارجی ۲۰۳
۶-۴-اندازه ها و استانداردها۲۰۴

۷-۱- شناخت سازه۲۴۵
۷-۱-۱- اسکلت بندی۲۴۶
۷-۱-۲- دیوارهای باربر ۲۴۶
۷-۱-۳- ساختار مدوله۲۴۶
۷-۱-۴-چادر ها ۲۴۷
۷-۲- مقایسه سیستم های سازه ای۲۴۷
۷-۳- سیستم سازه ای پیشنهادی۲۴۷
۷-۴- لرزه خیزی ناحیه گیلان۲۴۸
۷-۵- نتیجه گیری کلی۲۴۹

۸-۱-تاسیسات مکانیکی۲۵۲
۸-۲-تاسیسات الکتریکی۲۵۷

۱۰-۱- روند طراحی ۲۶۱
۱۰-۲- تشریح طرح ۲۶۵

منابع
مطالعات مجتمع تجاری نمایشگاهی ۲۵۰ص
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان