خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مترو (قطار درون شهری) ۱۹۰ص

مطالعات مترو (قطار درون شهری) ۱۹۰ص

مطالعات مترو (قطار درون شهری) ۱۹۰ص
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

فهرست مطالب
مقدمه۱
فصل اول
-۱-۱تعریف موضوع طراحی
۱–۲ تعریف مکان طرح :
-۳-۱ تعریف متولی و مجری طرح
-۱-۳-۱خلاصه ای از عملکرد قطار شهری اهواز
-۲-۳-۱ مطالعات فاز صفر قطار شهری اهواز :
-۳-۳-۱مطالعات فاز یک قطار شهری اهواز :
-۴-۳-۱تهیه اسناد طرح و ساخت (EPC)
-۵-۳-۱مطالعات نقشه برداری
:
-۶-۳-۱مطالعات ژئوتکنیک :
-۷-۳-۱مطالعات نحوه استقرار خط :
۱-۴- دلایل روگذر بودن ایستگاه زرگان
فصل دوم
۲-۱- معرفی سیستم مترو :
۲-۲) تاثیرات و ویژگی های سیستم مترو:
۲-۳) تاریخچه مترو:
۲-۴) شناخت اجزاء سیستم مترو:
الف) شبکه راه آهن:
ب) قطار
ج) ایستگاه:
۲-۵-تاریخچه ای از ایستگاه ها:
۲-۶- مبانی طراحی ایستگاه:
۲-۷-شناخت ویژگی های عمومی ایستگاه ها:
۲-۸- فلسفه طراحی:
۲-۹- اهداف طراحی ایستگاه ها:
۲-۱۰- ایستگاه به عنوان نشانه ای از شهر:
۲-۱۱- سازه در ایستگاه ها :
۲-۱۲- ایستگاه ها و شهر سازی:
۲-۱۳- ایستگاه و تاثیرات محیطی شامل:
۲-۱۴- انتخاب بستر طراحی : عوامل زیر را در برمی گیرد
۲-۱۵- ایستگاه المانی جدید در شهر سازی:
۲-۱۶- ایستگاه ها و و طراحی شهری
۲-۱۷- انواع ایستگاه ها:
فصل سوم :
۳-۱- عوامل موثر در فرم گیری یک ایستگاه قطار شهری
۳-۱-۱- تراکم ایستگاه:
۳-۱-۲ مشخصات فنی قطار:
۳-۱-۳- مدت توقف در ایستگاه:
۳-۱-۴- مدت زمان بین دو حرکت متوالی:
۳-۱-۵- نحوه جایگزینی و وضعیت قرارگیری ایستگاهها نسبت به سطح گذر:
۳-۱-۶- قوانین و استانداردها:
– مشخصات فضاهای مختلف یک ایستگاه
۳-۲- فضاهای که مستقیماً در رابطه با مسافران است
۳-۲-۱- ورودیها و خروجیها
۳-۲-۲ پله ها:
۳-۲-۳- راهروها:
۳-۲-۴- سالن اصلی
۳-۲-۵-سکوها:
۳-۳-عوامل موثر در طراحی ایستگاهها (معیارهای اصلی در طراحی):
۳-۳-۱- بارگذاری جمعیتی- بار ترافیکی ایستگاه‌ها:
۳-۳-۲-مشخصات اتوماسیون:
۳-۳-۳-مشخصات طراحی هندسی خط (ارتفاع خط پروژه):
۳-۴-تقسیم بندی ایستگاهها از نظر شرائط هندسی معابر
و تقاطع‌های شهری (طرح تفصیلی):
۳-۵-مراحل مطالعاتی برای طراحی ایستگاهها:
۳-۶-مکان‌یابی ایستگاهها:
۳-۷-طراحی ایستگاهها :
۳-۷-۱-معیارها مدنظر در طراحی ورودی و خروجی
ایستگاهها
۳-۷-۲-ورودی ها و خروجی ها به سکوها :
۳-۷-۳-فضای عمومی یا سالن اصلی
۳-۸-روابط بین فضاهای مختلف ، تراکم و ابعاد و اندازه
آنها :
۳-۹-مسیر و محل های حرکتی و توقف :
۳-۱۰-محاسبات ورودی و خروجی اصلی :
۳-۱۱-محاسبه پله ها :
۳-۱۲-محاسبه راهروها :
۳-۱۳-محاسبه دروازه (ورودی و خروجی):
۳-۱۴-محاسبه فضای مکث و انتخاب مسیر (فضای کنترل شده):
۳-۱۵-محاسبه فضاهای اداری:
۳-۱۶-محاسبه سکوها
۳-۱۷-سطوح مربوط به فضاهای تاسیاتی ویژه (UPS- LPS- TPS سیگنالینگ- مخابرات):
۳-۱۸-اطفاء حریق
۳-۱۹-ضوابط تاسیسات الکتریکی ایستگاهها:
۳-۱۹-۱-سیستم روشنائی:
۳-۱۹-۲-نوع و مشخصات چراغ‌ها:
۳-۱۹-۳-حفاظت و کلیدهای کنترل روشنائی:
۳-۱۹-۴-روشنائی ایمنی:
۳-۱۹-۵-لوله کشی و سیم کشی چراغ ها :
۳-۱۹-۸-سیستم برق رسانی و تابلوهای برق :
۳-۱۹-۷-ارتفاع نصب پریزها به شرح ذیل می باشد :
۳-۱۹-۶-پریزهای برق :
۳-۱۹-۹-تابلوهای برق فشار ضعیف :
۳-۱۹-۱۰-تابلوی اصلی روشنائی :
۳-۱۹-۱۱-تابلوهای فرعی روشنائی :
۳-۱۹-۱۲-تابلوی DEWATERING POST :
۳-۱۹-۱۳-کابل کشی ها :
۳-۱۹-۱۴-مصارف برق :
۳-۱۹-۱۵-سیستم زمین و صاعقه گیر:
۳-۲۰-سیستم اعلام حریق:
۳-۲۵-استانداردها و ضوابط:
۳-۲۱-سیستم تلفن:
۳-۲۲-سیستم صوت:
۳-۲۳-سیستم تلویزیون مدار بسته:
۳-۲۴-سیستم ساعت مرکزی:
۳-۲۵-استانداردها و ضوابط:
۳-۲۶-ضوابط و مبانی سازه و ژنوتکنیک:
۳-۲۶-۱-بارهای وارده بر ایستگاهها:
۳-۲۶-۲-سایر بارها:
۳-۲۷-ایستگاه مترو واترلو
۳-۲۸-ایستگاه مترو لیون
۳-۲۹-ایستگاه مترو گلشهر،کرج

فصل چهارم

-۱-۴ موقعیت خوزستان
-۲-۴موقعیت شهرستان
۴–۳ وجه تسمیه
-۴-۴مطالعات جغرافیایی
-۱-۴-۴ زمین‌شناسی
-۵-۴مطالعات جمعیتی
-۶-۴مطالعات اقـلیمی
-۱-۶-۴ تابش آفتاب :
-۲-۶-۴زاویه تابش آفتاب و درصد روزهای آفتابی
-۳-۶-۴دما :
-۴-۶-۴رطوبت نسبی
-۵-۶-۴باد
-۶-۶-۴بارندگی
-۷-۶-۴بارشهای جوی :
-۸-۶-۴درجـه حـرارت
-۹-۶-۴روزهای یخبندان
-۱۰-۶-۴فشار هوا
-۱۱-۶-۴میزان وضوح دید
-۷-۴اقلیم و انسان
-۱-۷-۴تعادل حرارتی بین انسان و محیط
-۲-۷-۴تاثیر دمای هوا بر انسان
۴-۳-۷-تاثیر رطوبت هوا بر انسان
-۴-۷-۴منطقه آسایش
-۸-۴اقلیم و ساختمان
-۱-۸-۴تابش آفتاب و تاثیر آن بر ساختمان
-۲-۸-۴تاثیر تابش آفتاب برسطوح ساختمان
-۳-۸-۴تاثیر تابش آفتاب در گرمای داخلی ساختمان
-۴-۸-۴تاثیر ارتفاع سقف در دمای داخلی ساختمان
-۵-۸-۴جلوگیری از تابش
-۶-۸-۴تاثیر رطوبت بر ساختمان
-۷-۸-۴راه های نفوذ رطوبت به ساختمان
-۸-۸-۴تاثیر باد بر ساختمان
-۹-۴نتیجه گیری
-۱۰-۴مطالعات تاریخی
-۱۱-۴گسترش شهر اهواز
-۱۲-۴شبکه کاربری دسترسی به اراضی بافت شناسی
-۱۳-۴ویژگیهای معماری بومی :
-۱-۱۳-۴نمونه‌هایی از معماری آجری اهواز
۴-۱۴-شناخت وضع موجود و پیشنهادی طرح تفصیلی سایت مورد نظر:
-۱۴-۴۱- نقشه موقعیت سایت در اهواز
-۱۴-۴۲-نقشه کوریدورهای پیش بینی شده برای قطار شهری اهواز
-۱۴-۴۳-نقشه مسیر خط ۲ قطارشهری اهواز:
-۱۴-۴۴-نقشه مسیر ریل در حوزه ایستگاه شماره ۱
و موقعیت آن نسبت به ایستگاه بعدی و دپو
۴-۱۴-۴-مقطعی از مسیر روگذر ریل و بلوار پاسداران تاایستگاه زرگان
-۱۴-۴۵- نقشه موقعیت و کاربری های اطراف سایت
۴-۱۴-۶-نقشه شبکه معابر اطراف سایت
۴-۱۴-۷-تصاویری از سایت و اطراف آن :
۴-۱۵- ساختار اقتصادی و اجتماعی
۴-۱۵-۱- دگرگونیهای جمعیتی
۴-۱۵-۲- مهاجرت
۴-۱۵-۳- ساختار سنی و ترکیب جمعیت :
۴-۱۵-۴-ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی و پیش بینی آتی جمعیت شهر اهواز
۴-۱۶-ترافیک :
۴-۱۶-۱- بخش (۱) :
۴-۱۶-۲-بخش (۲)
۴-۱۶-۳-بخش (۳) :
۴-۱۶-۴-بخش (۴) :
۴-۱۶-۵-بخش ( ۵) :
۴-۱۶-۶-بخش ( ۶ ) :
۴-۱۶-۷-بخش ( ۷ )
۴-۱۶-۸-بخش (۸ ) :
۴-۱۶-۹-بخش ( ۹ )
۴-۱۶-۱۰-بخش ( ۱۰ )
۴-۱۷-مقررات ترافیک و مدیریت بهره برداری
۴-۱۷-۱- ترافیک وسایط نقبیه ریلی L.R.T :
۴-۱۷-۲- ترافیک سایر وسایط نقلیه :
۴-۱۸-عبور و مرور عابران پیاده

فصل پنجم
۵-۱- تجزیه وتحلیل سایت پروزه
۵-۱-۱- راهکارهای اقلیمی :
۵-۲-کاربری های اطراف :
۵-۲-۱-کاربری های صنعتی :
۵-۲-۲- کاربری های مسکونی :
۵-۲-۳- کاربری های تجاری :
۵-۳- دسترسی ها ومعابر :
۵-۳-۱- معابر درجه ۱ :
۵-۳-۲- معابر درجه ۲ :
۵-۳-۳- معابر درجه ۳
۶-۳- لکه گذاری وجانمایی فضا های کلی در سایت
۶-۴-انتخاب فرم:
فصل ششم
۶-۱ شکل ، کارکرد و معنا در طرح ایستگاه ها:
۶-۲ نقش ایستگاه در سیما و کالبد شهر
۶-۲-۱ خطوط عبور قطار
۶-۲-۲- تاثیرات ایستگاه ها بر کالبد شهر
۶-۳-نقش اجتماعی ایستگاه
۶-۴- نقش فرهنگی ایستگاه مترو
۶-۵-حرکت در معماری
۶-۵-۱-حرکت و پویایی در ایستگاه های ریلی
۶-۶- بخشهای مختلف مجموعه و برنامه فیزیکی
۶-۶-۱- بخش ایستگاه مترو
جداول ۶ – ۱ برنامه فیزیکی بخش ایستگاه
جدول ۴-۴٫ سطح کلی بخش‌های مختلف مجموعه
۶-۷-معرفی طرح :
۶-۷-۱ سازه :
۶-۷-۲ تاسیسات :
مطالعات مترو (قطار درون شهری) ۱۹۰ص
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان