خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات طراحی مجتمع مسکونی ۷۵ص

مطالعات طراحی مجتمع مسکونی ۷۵ص

مطالعات طراحی مجتمع مسکونی ۷۵ص
قیمت : ۷٫۰۰۰ تومان

مقدمه
بیان مسأله
ضرورت تحقیق
اهداف طراحی
مبانی طراحی
فصل اول – شناخت
مفهوم مسکن
تعریف سکونت
اهداف مسکن
مشکل مسکن
الگوهای سکونت
معیارهایی برای طراحی خانه معاصر
اصول طراحی مسکن
کنترل مشرفیت در واحدهای مسکونی
عوامل کلی مطلوبیت مسکن
الگوهای مسکن
فصل دوم – تحلیل
معرفی سایت
دلایل انتخاب سایت
نتیجه گیری
فصل سوم – آنالیز سایت
موقعیت سایت
سایت در شهر
جغرافیایی
اجتماعی
اقتصادی
همجواریها
دسترسیها
دید و منظر
اقلیم
توپوگرافی
هندسه سایت
عناصر شاخص
نتیجه گیری
فصل چهارم – مطالعات تطبیقی
بررسی مجتمع مسکونی تاش
بررسی نمونه های خارجی
فصل پنجم – ضوابط
ضوابط ساخت وساز در شهر بجستان
ضوابط اشرافیت
استانداردها
اجزاء پروژه
برنامه ریزی فیزیکی
فصل ششم
طراحی ایده اصلی شکل گیری طرح
ساختار کالبدی طرح
حوزه بندی سایت
مطالعات طراحی مجتمع مسکونی ۷۵ص
قیمت : ۷٫۰۰۰ تومان