خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر پیوند معمارانه بین زندگی خصوصی و زندگی جمعی ۱۲۰ص

مطالعات طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر پیوند معمارانه بین زندگی خصوصی و زندگی جمعی ۱۲۰ص

مطالعات طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر پیوند معمارانه بین زندگی خصوصی و زندگی جمعی ۱۲۰ص
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

فصل اول: معرفی پروژه ۱۳
مقدمه ۱۴
بیان مسئله ۱۴
هدف ۱۴
فصل دوم: مسکن ۱۶
۱- مسکن ۱۷
۱-۱- مفهوم مسکن، سکونت و سکونتگاه ۱۷
۲-۱- تعریف سازمان جهانی بهداشت از مسکن ۱۷
۳-۱- اهداف کلی مسکن در کشورهای جهان سوم ۱۸
۴-۱- سر‌مایه‌گذاری در بخش مسکن در ایران ۲۰
۵-۱- مشکلات مسکن ۲۲
۲- کیفیت ۲۴
۱-۲- انواع خانواده ۲۴
۲-۲- روحیه جمعی در افراد ۲۴
۳-۲- فرد گرایی و خانواده هسته‌ای بجای جمع‌گرایی ۲۵
۴-۲- عوامل موثر در بررسی وضعیت مسکن ۲۵
۳- شاخص‌های اجتماعی ۲۷
۱-۳- انواع شاخصهای اجتماعی مسکن ۲۷
۲-۳- اهداف کلی اجتماعی مسکن ۲۹
۳-۳- بررسی ابعاد کمی نیاز مسکن- شاخصهای کمی ۳۰
۴-۳- بررسی ابعاد کیفی نیاز مسکن ۳۰
۵-۳- رابطه همسایگی ۳۴
فصل سوم: فضاهای عمومی و خصوصی ۳۶
۱- خانه‌های سنتی و معاصر ۳۷
۱-۱- ویژگیهای سازمان فضایی خانه‌های تاریخی ۳۷
۲-۱- ویژگیهای فضاهای سکونتی معاصر ۴۰
۳-۱- الگوهای فضایی خانه‌های سنتی ۴۳
۴-۱- سازمان فضایی خانه‌های معاصر ۴۵
۵-۱- معیارهایی برای طراحی خانه معاصر ۴۸
۲- عرصه‌های عمومی و خصوصی ۵۱
۱-۲- پیوستگی عرصه‌ها ۵۱
۲-۲- عرصههای زندگی جمعی و خصوصی ۵۱
۳-۲- پیوستگی عرصه‌های عمومی و خصوصی ۵۳
۴-۲- نیازهای اساسی یک مجتمع مسکونی ۵۴
۳- عوامل کالبدی- محیطی ۵۷
۱-۳- رابطه متقابل عوامل کالبدی- محیطی ۵۷
دسته‌بندی عوامل کالبدی- محیطی ۵۷
۴- عرصه‌های فضاهای مسکونی ۵۹
۱-۴- گروه‌بندی فضاهای مسکونی ۵۹
۲-۴- مفاصل فضایی ۶۰
۳-۴- پیوستگی عرصه‌ها در خانه ۶۰
۴-۴- حوزه‌بندی خانه ۶۱
۵-۴- قسمتهای تشکیل دهنده مسکن خانوار سنتی ایران ۶۱
۵- تناسب فضایی و عملکردی ۶۸
۱-۵- بعد خانوار و زمان ۶۸
۲-۵- حداکثر فضای مورد نیاز ۶۹
۳-۵- تعیین ابعاد فضاهای مختلف ۶۹
۴-۵- انطباق با شرایط مختلف ۶۹
فصل چهارم: سلسله مراتب حریم ۷۲
۱- حریم و معماری مسکونی ایران ۷۳
۱-۱- حریم ۷۳
۲-۱- جایگاه حریم در میان نیازهای انسانی ۷۵
۳-۱- سابقه تاریخی وجود حریم در معماری مسکونی ایران ۷۷
۴-۱- درون‌گرایی در معماری مسکونی ایران ۷۸
۵-۱- حیاط به عنوان حریم خانه ۸۱
۲- دلائل وجود حریم ۸۴
۱-۲- حریم و جانوران ۸۵
۲-۲- حریم و اسلام ۸۵
۳-۲- حریم و خردهفرهنگ‌ها ۸۸
۴-۲- حریم و تجسس ۸۸
۵-۲- حریم بصری ۸۹
۶-۲- حریم شنیداری ۹۰
۷-۲- حریم و امنیت ۹۲
۸-۲- حریم و مالکیت ۹۴
۹-۲- حریم و قلمرو ۹۵
۱۰-۲- حریم و قوانین ۹۹
۱۱-۲- حریم و اقلیم ۱۰۰
۳- حریم و اجتماع ۱۰۲
۱-۳- حیا شکل بروز حریم در رفتار ۱۰۲
۲-۳- حریم و عوامل اجتماعی تعیین‌کننده آن ۱۰۳
۳-۳- حریم و ارتقاء طبقاتی ۱۰۵
۴-۳- آیا وجود حریم در همه جا لازم است؟ ۱۰۶
۴- حریم خصوصی ۱۰۷
۱-۴- حریم خصوصی و خانه ۱۱۰
۲-۴- حریم خصوصی و رفتار انسان‌ها ۱۱۱
۳-۴- حریم خصوصی و طراحی محیط ۱۲۱
۵- نمونه‌هایی از سابقه تاریخی سلسله مراتب حریم در کشورهای مختلف ۱۲۳
۱-۵- حریم به عنوان مفصلی بین فضاها ۱۲۶
۲-۵- تأثیر معماری بر رفتار انسان‌ها نسبت به حریم دیگران ۱۲۷
۳-۵- کنترل مشرفیت در واحدهای مسکونی ۱۲۸
* توصیه‌هایی جهت طراحی ۱۳۱
منابع
مطالعات طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر پیوند معمارانه بین زندگی خصوصی و زندگی جمعی ۱۲۰ص
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان