خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات طراحی مجتمع کودکان بی سرپرست (تصاویر و جداول موجود نیست) ۱۳۰ص

مطالعات طراحی مجتمع کودکان بی سرپرست (تصاویر و جداول موجود نیست) ۱۳۰ص

مطالعات طراحی مجتمع کودکان بی سرپرست (تصاویر و جداول موجود نیست) ۱۳۰ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان

بیان مسئله و ضرورت آن :
اهداف پروژه :
مبانی نظری عام طرح :
فصل اول : پدیده بی سرپرستی
۱-۱ بی سرپرستی ، عوامل و تبعات
۱-۲- بررسی پدیده بی سرپرستی از دیدگاه جامعه شناسی
۱-۲-۱- ساختار خانواده در ایران
۱-۲-۲- نقش خانواده در زندگی افراد
۱-۲-۳- عوامل مؤثر بر اجتماعی شدن و رشد شخصیت
۱-۲-۳-۱- اجتماعی شدن
۱-۲-۳-۲- ارتباط اجتماعی
۱-۲-۳-۳- اجتماعی شدن و رشد شخصیت
۱-۳- بررسی پدیده بی سرپرستی از دیدگاه روانشناسی
۱-۳-۱- رشد عقلی و احساسی کودکان
۱-۳-۲- خصایص عمومی رشد عقلی
۱-۳-۳- اساس بدنی رشد عقلی
۱-۳-۴- رشد ادراک حسی
۱-۳-۵- احساس عاطفه در کودک
۱-۳-۶- محبت
۱-۳-۷-احتیاجات عاطفی کودک و اهمیت آنها
۱-۳-۸- برخورد اجتماع با کودکان بدون خانواده
۱-۴-۱- مقایسه محیط خانواده با پرورشگاه
۱-۴-۲- مشکلات و معضلات کودکان در شبانه روزی ها
۲-۱- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان
۲-۱-۱- دیدگاه های موجود در سرپرستی کودک
۲-۲- سیستم های مراقبتی موجود در جهان
۲-۲-۱- خانه فرزندان
۲-۲-۲- شبه خانواده هایی در مجموعه های بزرگ
۲-۲-۳- روش فرنچ بورو
۲-۲-۴- کیبوتس ها
۲-۲-۵- دهکده کودکان SOS
۳ – بنای همگانی :
۴ – خانه دانش آموزان و کار آموزان :
۱ – خانه کودکان استون :
نمونه ها :
۲-۳-۴-۱- اقامتگاه
۲-۳-۴-۲- خانه های گروهی
۲-۳-۴-۳- خدمات درمانی
۲-۳-۴-۴- فوق برنامه
۲-۳-۴-۵- تحصیل
۲-۳-۴-۶- مرکز مشاوره
۲ – خانه کودکان بتانیان
۳ – شهر بچه ها در وین
معمار : آنتن شوایگهوفر
۴ – خانه کودکان مارین فلگ آلمان
۵ – دهکده SOS در نیدرکین آلمان
معمار : هارلد دیلمن
فصل سوم : پدیده بی سرپرستی در ایران
۳-۱- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران
۳-۱-۱- موسسات نگهداری از کودک پیش از انقلاب :
۳-۱-۱-۱- پرورشگاه های وابسته به شهرداریها :
۳-۱-۲- سازمان بهزیستی کشور
۳-۱-۲-۱- خدمات حمایتی
۳-۱-۲-۲- برنامه نگهداری از کودکان بی سرپرست
۳ -۲- نمونه های موجودایران
-۲-۳-۱- شیرخوارگاه آمنه
۳-۲-۲- مجتمع خدماتی – حمایتی
شهید قدوسی
۳-۲-۳- شبانه روزی حبیب ابن مظاهر
۳-۲-۴- واحد نرگس
۳-۲-۵- واحد یبر
۳-۲-۶- مجتمع شبانه روزی و شیرخوارگاه کرج
۳ – فضاهای عمومی مجموعه
فصل چهارم : راهکارها و نتیجه گیری
۴-۱- بررسی فضاهای نگهداری گروهی برای کودکان
۴-۲- ارزش های ویژه مراکز نگهداری کودک
۴-۲-۱- تجربه زندگی گروهی
۴-۲-۲- برنامه ریزی و تمرکز
۴-۲-۳- محیط مناسب
۴-۲-۴- قوانین و کنترل ها
۴-۲-۵- گروه های همسالان
۴-۲-۶- ارتباط با بزرگسالان
۴-۳- به حداقل رساندن آسیب ها در زندگی گروهی
معرفی پروژه
فصل پنجم : طراحی فضاهایی برای کودکان
۵-۱- ادراکات فضایی کودک
۵-۲- کشف روابط فضایی
۵-۱-۲- تملک فضایی
۵-۱-۳- رشد حواس و ادراکات کودک در محیط
۵-۲-معماری برای کودکان
۵-۲-۱- دسته بندی معیارهای کیفیت فضا
سازماندهی
زمان و مسیر
جزء کل
فرم
هماهنگی و مقیاس و .
نور
رنگ
علائم
۵- ۳- بررسی علایق ذاتی کودکان در چارچوب خواستهای جامعه و روان کودک
۵-۳-۱- تعریف بازی
۵-۳-۲- انتخاب زمین و مکان مناسب محوطه بازی
۵-۳-۳- وسایل و زمین بازی از بعد مصالح و ساختار
۵-۳-۴- نمای زمین بازی و زاویه دید محیط
۵-۳-۵- خلوت گزینی
قوانین و ضوابط شیرخوارگاه ها :
۶-۵- استانداردها و معیارهای طراحی یک مرکز شبانه روزی نگهداری از کودکان
۶-۵-۱- پلان ساختمانها
۶-۵-۲- مکان
۶-۵-۳- فضاهای باز
۶-۵-۶- واحدهای مسکونی
۶-۵-۶-۱- چیدمان واحدهای مسکونی
۶-۵-۶-۲- اتاق های خواب
۶-۵-۶-۳- تخت خواب ها
۶-۵-۶-۴- مبلمان اتاق خواب
۶-۵-۶-۵- حمام و دستشویی
۶-۵-۶-۶- نشیمن
۶-۵-۶-۷- فضا و تجهیزات داخلی برای بازی
۶-۵-۶-۸- اتاق غذاخوری
۶-۵-۶-۹- آشپزخانه
۶-۵-۶-۱۰- اتاق پشتیبانی
۶-۵-۶-۱۱- انبار
۶-۵-۶-۱۲- اتاق مربی کودک
۶-۵-۷- امکانات مرکزی
امکانات فرهنگی و تفریحی
فضاهای ورزشی و تفریحی
زمینبازی در فضای باز
۶-۵-۸- خدمات مرکزی
آشپزخانه مرکزی
بستر طراحی :
شناسایی ویژگیهای طبیعی شهراسفراین :
موقعیت جغرافیایی شهر اسفراین
وپژگیهای اقلیمی شهر اسفراین :
مطالعات اقتصادی شهر اسفراین :
ویژگیهای کالبدی شهر اسفراین :
گستردگی ( پراکندگی ) بافت شهری :
۲-ی-۲-۲- محورهای ارتباطی شهر
ب – محور شمال غربی – شرقی :
ج – محور رودخانه :
۲-ی-۳- چگونگی تقسیم نواحی و محلات
ج – محور رودخانه :
۲-ی-۳- چگونگی تقسیم نواحی و محلات
پیش بینی جمعیت شهر .
مبانی نظری عام پروزه
برنامه فیزیکی
فهرست منابع و مأخذ :

مطالعات طراحی مجتمع کودکان بی سرپرست (تصاویر و جداول موجود نیست) ۱۳۰ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان