خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات طراحی فرهنگسرا ۵۵ص

مطالعات طراحی فرهنگسرا ۵۵ص

مطالعات طراحی فرهنگسرا ۵۵ص
قیمت : ۶۰۰۰ تومان

مقدمه ۱
بیان مسئله ۲
طرح مسئله ۲
هدف ۲
ضرورت تحقیق ۲
ریشه واژه هنر ۵
معنی هنر در لغتنامه دهخدا۵
فلسفه هنر ۶
سیر تکاملی هنرهای اولیه۷
کلیات هنر ۱۲
تجزیه تحلیل انواع هنرها و ارتباط با یکدیگر۱۴
جایگاه هنر در جامعه کنونی ۲۰
تعریف فراغت ۲۱
اهداف فراغت ۲۳
معنای اوقات فراغت ۲۵
تعریف فرهنگ۲۶
تعریف فرهنگ در نزد ایرانیان ۲۸
ضرورت پرداختن به فرهنگ ۲۸
ویژگیهای فرهنگ ۲۹
تاثیر فرهنگ در شکل گیری فضاهای معماری۲۹
مراکز فرهنگی در گذشته و حال ۳۲
فواید و مزایای مجموعه های فرهنگی ۳۳
سیاستهای فرهنگی در ایران و سابقه آن ۳۴
سرچشمه فرهنگ ۳۵
چرا به هنر روی می کنیم؟۳۸
معرفی خانه هنرمندان ۴۰
اهداف خانه هنرمندان ۴۰
اهداف آموزشی ۴۰
جذب هنرمندان و دانشجویان هنر ۴۰
جذب اساتید و هنرمندان با تجربه۴۱
پیداکردن استعدادهای پنهان ۴۱
اهداف پژوهشی ۴۱
تحقیق در مورد رشته‌های هنر ( خصوصاً هنر ایرانی ) ۴۱
توسعه و ترویج هنر۴۲
برپایی سمینارهای تخصصی ۴۲
ارتباط با مراکز فرهنگی دنیا ۴۲
گردهمایی اساتید ۴۲
ضوابط و استانداردها ۴۴
تعیین کاربران مختلف مجموعه ۵۰
مطالعات طراحی فرهنگسرا ۵۵ص
قیمت : ۶۰۰۰ تومان