خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات سینما ۱۱۵ص (دارای پاورقی و کاملاً مرتب)

مطالعات سینما ۱۱۵ص (دارای پاورقی و کاملاً مرتب)

مطالعات سینما ۱۱۵ص (دارای پاورقی و کاملاً مرتب)
این مطالعات کاملاً مرتب، آماده و دارای پاورقی می باشد.
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

پیشگفتار ۱
مقدمه ۳
فصل اول ۶
۱ـ ۱ ـ فرهنگ نمایش و نقش آن در ایران ۶
۲ـ ۱ ـ شناخت سینما ۷
سینما چیست ؟ ۷
۳ ـ ۱ ـ تاریخچه سینمای جهان ۱۰
۱ ـ۳ ـ ۱ ـ اختراع سینما ۱۰
۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ تاریخ سینمای ایران ۱۵
۳ ـ ۳ ـ ۱ـ سینمای حال حاضر ایران ۱۷
فصل دوم ۱۹
رهیافتی نظری بر عناصرسازنده فیلم و معماری ۱۹
۱ ـ ۲ ـ معماری و سینما ۱۹
۱ـ ۱ ـ ۲ ـ معماری در سینما . ۲۱
۲ـ ۱ ـ ۲ ـ معماری رسا نه ای « Media Architecture » ۲۳
۲ ـ ۲ ـ سینما و حرکت ۲۷
۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ معماری تحرک وسکون ۲۸
۳ ـ ۲ ـ سینما و زمان ۲۹
۴ـ۲ ـ فضا و زمان ۳۰
۱ ـ ۴ ـ ۲ ـ فضا در معماری و سینمای امروزی ۳۱
۵ ـ ۲ ـ معماری سینما ۳۲
۵ ـ ۲ ـ لوکوربوزیه و فیلم ۳۴
فصل سوم ۳۵
ضوابط ساخت مجموعه های سینمایی ۳۵
۱ ـ ۳ ـ ملزومات سینما در استاندادرهای آمریکایی ۳۵
۱ ـ ۱ ـ ۳ ـ موقعیت سایت ۳۵
۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ مشخصات سالن سینما ۳۶
۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ظرفیت سالن ۳۶
۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ شکل و اندازه تصویر پردازش شده ۳۶
۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ پرده ها و تصویرپردازی ۳۸
۴ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ لنزهای پردازش ۳۹
۵ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ پوشش تصویر ۳۹
۶ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ شیب کف و صندلی ها ۳۹
۷ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ شیب کف سالن نمایش تصویر ۴۰
۸ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ فاصله گذاری ردیف ها و راهروها ۴۰
۹ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ پرده ۴۰
۱۰ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ روشنائی سالن ۴۰
۱۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ گیشه بلیت ۴۱
۱۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ سالن های استراحت و سیرویس ها ۴۲
۱۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ اتاق پردازش ( پروژکسیون ) ـ آپارت خانه ۴۲
۲ ـ ۳ ـ برنامه ریزی ، طرح و احداث سینماهای به صرفه در ایران ۴۳
۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ کلیات ۴۳
۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ انواع سالن (از لحاظ عملکردی ) ۴۳
۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ مشخصات سالن ۴۴
۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ مشخصات راهروها ۴۴
۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ نحوه انتظام صندلی ها در سالن ۴۶
۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ ورودی ها و خروجی های سالن ها ۴۸
۴ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ پرده نمایش فیلم ۵۱
۵ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ صحنه ۵۲
۶ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ ضوابط دید در سالن ۵۲
۷ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ ضوابط شنوائی در سالن ها ۵۳
۸ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ آکوستیک تالار و صحنه ۵۴
۹ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ شیب ها و حجم سالن ۵۵
۱۰ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ قاعده کلی ۵۶
۱۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ مواد آبسوربر ( جاذب صوت ) ۵۶
۱۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ انواع مواد آبسوربر ۵۷
۱۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ جذب صدا بوسیله حاضرین در سینما ۵۸
۱۴ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ قاعده کلی برای آکوستیک سالن ۵۹
۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ اتاق جانبی سالن ها ۶۰
۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ آپارات خانه ۶۰
۴ ـ ۳ ـ ۳ ـ هال انتظار ۶۲
۵ ـ ۳ ـ ۳ ـ ورودی سینما ۶۴
۶ ـ ۳ ـ ۳ ـ گیشه بلیت فروشی ۶۵
۷ ـ ۳ ـ ۳ ـ سرویسهای بهداشتی ۶۵
۸ ـ ۳ ـ ۳ ـ فضاهای اداری ۶۶
۹ ـ ۳ ـ ۳ ـ انبار و تاسیسات ۶۶
۱۰ ـ ۳ ـ ۳ ـ بوفه و رستوران ۶۷
۴ ـ ۳ ـ نتایج حاصل از مطالعات ضوابط طراحی ۶۸
۱ ـ ۴ ـ ۳ ـ خانه فیلم و سینما ۶۸
۱ ـ ۱ـ ۴ ـ ۳ ـ سالن نمایش اصلی ۶۹
توضیحات جدول ۸ ـ ۳ ۷۰
۲ ـ ۱ـ ۴ ـ ۳ ـ سالن های نمایش فرعی ۷۱
۲ ـ ۴ ـ ۳ ـ بخش جنبی خانه فیلم و سینما ( قسمت امور اداری ) ۷۲
توضیحات جدول ۱۰ ـ ۳ ۷۳
۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ فضاهای ورودی ۷۳
توضیحات جدول شماره ۱۱ ـ ۳ ۷۴
۴ ـ ۴ ـ۳ ـ قسمت ویژه ( حراست ) ۷۴
۵ ـ ۴ ـ ۳ ـ قسمت پذیرایی و رستوران ۷۵
توضیحات جدول ۱۲ ـ ۳ ۷۵
۶ ـ ۴ ـ ۳ ـ آشپزخانه مجموعه ۷۶
۱ ـ ۶ ـ ۴ ـ ۳ ـ انبار موا غذایی ۷۶
۲ ـ ۶ ـ ۴ ـ ۳ ـ بارانداز آشپزخانه ۷۷
توضحیات جداول (۱۴ ـ ۳ ) و ( ۱۵ ـ ۳ ) ۷۷
۷ ـ ۴ ـ ۳ ـ قسمتهای تشکیل دهنده بخش پذیرایی و سطح زیر بنای آنها ۷۸
۸ ـ ۴ ـ ۳ ـ فهرست قسمتهای مختلف بخش جنبی خانه سینما و سطح زیر بنای آنها ۷۸
۹ ـ ۴ ـ ۳ ـ فهرست بخش های تشکیل دهنده خانه سینما و سطح زیر بنای آنها ۷۸
۱۰ ـ ۴ ـ ۳ ـ تاسیسات مرکزی ۷۹
توضیحات جدول ( ۱۰ ـ ۴ ـ ۳ ) ۷۹
۱۱ ـ ۴ ـ ۳ ـ پارکینگ ها ۸۰
توضیحات جدول ( ۱۱ ـ ۴ ـ ۳ ) ۸۰
فصل چهارم ۸۱
بررسی نمونه های مشابه در زمینه طراحی مجموعه های سینمایی ۸۱
۱ ـ ۴ ـ مجموعه سینماهای UFA ، درسدن ۸۱
۲ ـ ۴ ـ مجتمع سینمایی آزادی ، تهران(فرشید موسوی و آلخاندروزائرپلو) ۸۷
۳ ـ ۴ ـ مجتمع سینمایی آزادی ، (کاری از بابک شکوفی) ۸۸
فصل پنجم ۹۲
شناسایی و بررسی اولیه منطقه مورد نظر ۹۲
۱- ۵ – مطالعات منطقه ای و محیطی ۹۲
۱ – ۱- ۵- موقعیت جغرافیایی استان تهران ۹۲
۲- ۱- ۵- موقعیت جغرافیایی شهر تهران ۹۲
۳- ۱- ۵ – کوهپایه ها ، و ارتفاعات و رودخانه ها ۹۳
۴- ۱- ۵ – ارتباطات ۹۳
۵ – ۱- ۵ – چگونگی شکل گیری شهر تهران ۹۳
تاریخچه تهران ۹۴
۲ – ۵ – شرایط اقلیمی ۹۹
۱- ۲- ۵- دما ۹۹
۲- ۲- ۵- میزان بارش ۹۹
۳- ۲- ۵- رطوبت نسبی ۱۰۰
۴- ۲- ۵- باد ۱۰۰
۵- ۲- ۵- ساعت آفتابی ۱۰۱
۶- ۲- ۵- روزهای بارانی ۱۰۱
۷- ۲- ۵- معیارها و ضوابط استقرار واحدهای ساختمانی در سایت : ۱۰۱
فصل ۶ ۱۰۳
تحلیل سایت ۱۰۳
۱ – ۶ – موقعیت شهری محل مورد نظر(سایت) ۱۰۳
۱-۱-۶- موقعیت قرار گیری سایت در منطقه ۱۰۳
۲-۱-۶- دسترسی های سایت در منطقه ۱۰۴
۳-۱-۶- کاربریهای موجود در محدوده سایت ۱۰۵
تصویر شماره ۸-۶ – سایت موردنظر ۱۰۶
۲-۶- مشخصات و توانمندیهای موقعیت شهری سایت ۱۰۶
۳-۶- تحلیل و تجزیه تصویری سایت ۱۰۸
۱-۳-۶- دید بنا نسبت به محدوده اطراف سایت ۱۰۸
۲-۳-۶- دید محدوده اطراف سایت نسبت به بنا ۱۰۹
۳-۳-۶- دسترسی سواره ۱۰۹
۴-۳-۶-دسترسی پیاده و ورودی بنا ۱۱۰
منابع و ماخذ ۱۱۱
۱- کتابها و منابع معماری ۱۱۱
۲- نشریات و مقالات معماری ۱۱۱
۳- پایان نامه ها و تحقیقات معماری و شهرسازی ۱۱۲
۴- سایتهای اینترنتی و مجلات الکترونیکی ۱۱۳

مطالعات سینما ۱۱۵ص (دارای پاورقی و کاملاً مرتب)
این مطالعات کاملاً مرتب، آماده و دارای پاورقی می باشد.
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان